Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0064-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-19/12.06.2014
Наименование: Дом и подкрепа за всяко дете
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 12.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ 1 бр.
Дейности: 2. Публичност и визуализация Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване каква е социалната услуга, за какви целеви групи е предназначена. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване се организира и провежда информационна кампания. Всички документи и материали, разработвани по проекта се визуализират в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1828/2006. Информационната кампания се провежда през целия период на реализиране на проекта и включва: - Изработване и монтаж на информационна табела – 1 брой; - провеждане на 2 пресконференции /встъпителна и заключителна/; - извършване на дизайн, предпечат и печат на информационна дипляна – 500 броя; - публикуване на 2 бр. обяви за набиране на персонал за ЦНСТ; - 2 бр. публикации за напредъка на проекта; - периодично публикуване на информация в сайта на община Смолян; Информационните материали се разпространяват на територията на цялата община.
3. Подбор и назначаване на персонал за услугата 3.1 Подбор и назначаване на персонал за предоставяне на услугата. Определянето на длъжностите на персонала на ЦНСТ се извършва съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-475 от 23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика. Съгласно горецитираната методика персоналът, който ще бъде нает в Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет 12 + 2 потребителя възлиза на 12 щатни бройки. Персоналът за предоставяне на услугата ще се наема след провеждане на подбор на два етапа – по документи и събеседване. За целта ще се проведе информационна кампания, в която ще се очертаят ясно критериите за кандидатстване и подбор и ще се обявят сроковете за набиране на документи. Лицата, които желаят да кандидатстват подават заявления в Деловодството на общината до обявения краен срок. Кмета на Община Смолян сформира Комисия за оценка и подбор на персонала. Всеки член на комисията оценява кандидата по предварително изготвен от екипа на проекта индивидуален формуляр за оценка. Кандидатите получили най-високи оценки ще бъдат класирани и с тях ще се сключи трудов договор. Списъкът с оценките на Комисията се поставя на видно място в общината. Информация относно набирането на персонал за услугата ще се публикува и на сайта на Община Смолян - www.smolyan.bg Персоналът на услугата ЦНСТ ще се състои от 12 специалиста и ще бъде разпределен по следния начин: - ръководител и социален работник – 1 брой; - социален работник- - 1 брой; - медицински сестри – 2 броя; - детегледачи/възпитатели – 5 броя; - домакин/поддръжка/огняр – 1 брой; - готвач – 1 брой; - хигиенист – 1 брой. Екипът на ЦНСТ (с изключение на готвача) ще започне своята работа три месеца преди реалното настаняване на децата с оглед извършване на всички подготвителни дейности, предшестващи реалното настаняване на децата – запознаване с правила и процедури на ЦНСТ, обучение, провеждане на опознавателни срещи с децата, преглед на документация на децата, провеждане на срещи с отговорните за извеждане и настаняване на деца институции, почистване на ЦНСТ, подреждане, зареждане с материали и консумативи, и привеждането му във вид годен за живеене. Предвид горепосоченото в бюджета на проекта сме предвидили разходи за възнаграждения и осигуровки за персонала, ангажиран с преместването на децата и младежите за времето, преди реалното стартиране на услугата в б.п. А 1.1, т.1.1. Същият персонал ще се запази и ще продължи да работи и след разкриването на Центъра за настаняване от семеен тип и реалното настаняване на децата и младежите, а средствата за заплатите им са включени в б.п. А 5.1 - Разходи за издръжка на новоразкритата социална услуга - Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), за времето на нейното реално предоставяне, съгласно Единния разходен стандарт Предвижда се посещение на два функциониращи Центъра за настаняване от семеен тип, намиращи се в гр. Смолян, където новоназначения персонал ще може да получи повече информация относно предизвикателствата в работата с деца, изведени от специализирани институции за деца. За предвидените посещения не се изисква допълнително финансиране и не са предвидени средства в бюджета на проекта. 3.2. Подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности. Преди и по време на предоставянето на услугата ЦНСТ за деца с увреждания предвиждаме наемането на подкрепящи експерти, които ще работят с децата в процеса на подготовка, преместване и настаняване на децата в новата услуга. Експертите ще бъдат и от изключителна полза и на персонала на ЦНСТ. Предвиждаме наемането на следните експерти: - 1 психолог – Консултира персонала на услугите, подпомага работата при преместване на децата и младежите в новоразкритите услуги, подпомага преодоляването на кризисни ситуации и съдейства за безболезненото преместване, спрямо конкретните нужди на всяко дете и младеж и член на персонала, Участва в оценката на потребностите и планирането на грижата за настанените деца; Осъществява психологическо консултиране на настанените деца и техните семейства съгласно индивидуалните планове за грижи; Участва в подкрепата на образователния процес и развиването на умения за самостоятелен живот; Планира и осъществява психологически интервенции за деца с проблеми в развитието и поведението; Подпомага екипа на ЦНСТ. - 1 юрист – дава правна консултация на персонала при изготвяне на документация за децата и младежите при преместването им в новоразкритите услуги и при необходимост ги представлява пред съдебните органи. - 1 хуманен лекар със специалност детски болести – Необходим при подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите с увреждания, прави преглед на медицинските документи на децата, извършва прегледи и консултира екипа на ЦНСТ за състоянието и грижите необходими за всяко дете. - 1 шофьор – за транспортиране на деца и младежи, които нямат нужда от специализиран транспорт за преместване. Шофьорът ще се ползва и при провеждането на опознавателни срещи между екипа на ЦНСТ и децата, които ще бъдат настанени в центъра. Община Смолян ще осигури лек автомобил за нуждите на проекта. Експертите по подкрепящи дейности ще извършват групова и индивидуална супервизия на персонала на ЦНСТ през определен период от време. С експертите по подкрепящи дейности ще бъдат сключени граждански договори по реда на ЗЗД. Всички приложни специалисти е необходимо да имат минимален опит минимум 1 година, консултанти и помощен персонал – 2 години релевантен опит.
5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип В изпълнение на дейността се разкрива Център за настаняване от семеен тип, намиращ се в гр. Смолян, кв. Устово, с капацитет 12+2 места /12 деца от специализирани институции и 2 допълнителни места за настаняване на деца от общността/. Персонала на ЦНСТ ще се състои от : - 1 ръководител и социален работник; - 1 социален работник; - 2 медицински сестри; - 5 детегледачи/възпитатели; - 1 домакин/поддръжка/огняр; - 1 готвач; - 1 хигиенист. Осигуряването на 24 часова грижи за потребителите изисква работа на смени на постоянен екип, обгрижващ децата. Избраният метод за управление е в съответствие с Методическото ръководство за условията и реда за предоставянето на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. В ЦНСТ ще се работи в посока: Осигуряване на постоянни грижи за децата: организиране на хранене, посещение на детска градина и училище. Осигуряване на достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи. Организиране на занимания за свободното време, съобразени с индивидуалните потребности на децата. Осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в услугата. Отпразнуване на лични и национални празници в ЦНСТ. Осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители. Осъществяване на взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата настанени в ЦНСТ. Средствата за издръжка на Център за настаняване от семеен тип са определени на основание Решение № 658 от 31 октомври 2013 г. за изменение на Решение №249 ма Министерски съвет от 2013г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели. Съгласно приложение 4 – Стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели за функциите „Общи държавни служби“, „Отбрана и сигурност“., в V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ е посочено следното: 1. Натурални показатели Стандарт (в лв.) Средства (в хил. лв.) ЦНСТ 1 922 8 304 15 960,3 Месечна помощ на ученик в ЦНСТ 836 33 331,0 Във връзка с горепосоченото в бюджета на проекта са посочени съответните стойности.
1. Управление на проекта За изпълнение на проектните дейности е необходимо сформирането на екип на проекта, който включва ръководител, счетоводител, координатор и експерт тръжни процедури. Конкретните задължения на всеки член от екипа ще бъдат разписани подробно в договорите за услуга. Екипът се определя със Заповед от кмета на общината. С екипа на проекта ще бъдат сключени граждански договори. Ще бъдат изготвени длъжностни характеристики с подробно разписани задължения и отговорности за заемането на позицията/ Екипът на проекта води и съхранява задължителната документация съгласно Закона за защита на личните данни и изискванията на проекта, като се визуализират с логото на проекта и съхраняват в специални шкафове. Архивирането и съхранението на счетоводните документи се извършва в съответствие със Закона за счетоводството и разпоредбите на чл. 90 от Регламент /ЕО/ № 1083/2006. Изразходването на средства по проекта ще е изцяло съобразено със Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор. Ангажимент на екипа е изготвянето на вътрешни правила за работа, процедури и други документи, с които да бъдат запознати и потребителите и персонала на Център за настаняване от семеен тип. За проследяване напредъка на проекта, своевременно отстраняване на рисковете и планиране на последващи действия, екипът на проекта ще провежда работни срещи ежемесечно, на които ще присъстват Ръководителя на ЦНСТ. На срещите ще се канят и представители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян за обсъждане развитието на случаите на настанените деца в ЦНСТ и други заинтересовани страни, с които ще се обсъжда и мерките за недопускане на двойно финансиране. За администрирането на проекта се осигуряват консумативи и канцеларски материали. Създава се вътрешна система за контрол и мониторинг. Изготвя се график за тръжните процедури по ЗОП. Подготовката на документация и провеждане на процедури по ЗОП, се изпълнява от експерта тръжни процедури. Предвидени са разходи за посещение в специализирани институции.
4. Подготовка за преместването и настаняването на деца и младежи в ЦНСТ 1.Подготовката и преместването на децата от специализираните институции и настаняването им в ЦНСТ следва да се случи по най-благоприятни за тях начин. Изпълнението на дейността ще се осъществява в тясно сътрудничество с АСП, ДАЗД и техните регионални поделения, отговорни за провежданата политика за закрила на децата. След преглед и анализ на оценките на потребностите на всички деца и младежи с увреждания, които са определени за настаняване в новоразкриващата се социална услуга се изготвя план за адаптация и преместване. Плана е съобразен в максимална степен с конкретните потребности, степента на увреждане и спецификата на потребителите. В плана са включени посещенията на специалистите до съответните специализирани институции, където са настанени децата и младежите. Осъществяват се срещи между потребителите и персонала според индивидуалните нужди на всички деца и младежи с цел опознаване. Участие в опознавателните срещи ще взимат 2 специалисти от ЦНСТ и 2 експерта от екипа за експертни и подкрепящи дейности. Средно с всеки потенциален потребител - 12 деца от специализирани институции и 2 от общността се предвижда провеждане по три срещи с 2 специалисти от персонала - общо 42 срещи, като за срещите са планирани средно по 2 командировъчни дни, нощувки и транспортни разходи. Предвидени са и средства за посещение на лицата, които изпълняват експертни и подкрепящи дейности – за 14 потенциални потребители по 2 посещения от 2 лица /психолог и хуманен лекар/ - общо 28 посещения. За целта са предвидени средства за командировъчни. Шофьорът, който предвиждаме да бъде включен в екипа за експертни и подкрепящи дейности ще извършва превоза на персонала на услугата и подкрепящите експерти при провеждането на опознавателни срещи с децата, които ще бъдат настанени в ЦНСТ, както и при самото преместване на децата. Шофьорът ще извършва превоз и на деца и младежи, които нямат нужда от специализиран превоз. Средствата за пътни разходи са определени средно за пътувания в страната до най-отдалечените точки в страната, където има специализирани институции, тъй като към настоящия момент няма яснота за местоположението на институциите, от които ще се извеждат деца и ще се настаняват в ЦНСТ-Смолян. Като резултат от адаптационните дейности се очаква създаване на доверително отношение между персонала и децата и младежите, които предстои да се преместят. При подготовката на преместването на децата и младежите в дейността се включват и семействата им, ако това е възможно. Паралелно с плана за адаптация се изготвя и план за преместване. По възможност няма да се премине към едновременно преместване на всички потребители, а поетапно в зависимост от оценката на потребностите. 2.Осигуряване на специализиран транспорт и апаратура за преместване на децата и младежите, чрез избор на изпълнител по ЗОП. По време на транспортирането потребителите се придружават от персонал от ЦНСТ, лекар или медицински специалист според конкретния случай. 3.Осигуряване на материали и консумативи от първа необходимост преди настаняването на децата в ЦНСТ. За да функционира центъра и да предоставя качествена грижа е необходимо да бъдат закупени тези стоки преди реалното настаняване на децата, без които е невъзможно задоволяването на основните им жизнени потребности от храна, сън и хигиена. Предвиждаме закупуването на постелъчно бельо, хавлии, перилни, почистващи препарати и други стоки от първа необходимост. За целта ще се проведе процедура по реда на ЗОП за избор на доставчик, с който ще бъде сключен договор.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕСКОМ" ООД
"АРЕНА И.Т" ЕООД.
"Пропрес" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 922 BGN
Общ бюджет: 121 422 BGN
БФП: 121 422 BGN
Общо изплатени средства: 144 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 996 BGN
2015 83 148 BGN
144 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 847 BGN
2015 70 675 BGN
122 522 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 149 BGN
2015 12 472 BGN
21 622 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността, за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз