Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0062-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-18/12.06.2014
Наименование: Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 12.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 3 бр
Дейности: Дейност 6. Адаптационни дейности, подготовка за преместване и преместване на деца и младежи в новите социални услуги. След като бъде извършен преглед и анализ на оценките на потребностите на определени за настаняване в трите ЦНСТ в гр. Сливен деца и младежи, направени като част от дейностите, изпълнени в рамките на Компонент 1, ще бъде разработен план за адаптацията и преместването им в новите социални услуги. Планът за адаптация ще бъде изготвен от консултанти „Адаптация и преместване” след извършени посещения на място в съответните специализирани институции, анализ на данните за децата и младежите и предварителна преценка на потрбността от подкрепа. Планът за адаптация ще бъде разработен и на база на констатациите, направени в оценките за всяко дете/младеж и ще бъде напълно съобразен със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител на новите социални услуги. Като част от плана за адаптация ще бъдат включени посещения на съответните специалисти, които ще работят в социалните услуги в институциите, в които живеят децата/лицата. При осъществяване на срещите ще се търси подкрепата и съдействието на специалистите, работещи в конкретната специализирана институция. Консултанти „Адаптация и преместване” ще планират и участват в срещите между децата/ младежите и новоназначените специалисти в социалните услуги, като ги подкрепят в процеса на опознаване. Същевременно ще се извърши и процес на преценка за групиране на деца и младежи в съответната услуга. В процеса на подготовка за преместване ще бъде планирано при възможност децата и младежите да посетят новите услуги преди реалното им настаняване в тях, с цел по-добра подготовка за преместването. Като резултат от адаптационните и подготвителни дейности се очаква създаване на доверителна връзка между членовете на новите екипи и децата/лицата, които ще бъдат настанени в новите социални услуги. Преместването на децата и младежите в новите услуги ще се реализира поетапно, като се съобрази с направените индивидуални оценки и отразява на практика препоръките дадени в тях. Дейността ще продължи и след разкриване на новите социални услуги. Преместването на децата и младежите в новите социални услуги ще бъде извършено в съответствие с препоръките, направени при оценката на потребностите на целевите групи и в съответствие с плана за преместване. Транспортирането ще бъде възложено на външен изпълнител, като при разработване на техническата спецификация за услугата ще бъдат разписани всички конкретни изисквания във връзка с преместването съгласно специфичните нужди на всеки един от потребителите на социалните услуги. Преместването на децата/лицата по възможност ще бъде извършено поетапно с цел по-добра адаптация в новата среда. В първоначалния период на адаптация, подготовка и преместване на децата и младежите, от страна на екипите в социалните услуги ще се изготвят Планове за развитие и цялостната документация за организация на работа в услугата „ЦНСТ” за деца и младежи с увреждания, като дейността ще се подпомага методически от консултант- администриране на услугата.
Дейност 4. Осигуряване на информация и публичност. За популяризиране целите на проекта, същността на услугата, ОП „РЧР” и подкрепата на Европейския социален фонд ще се проведат три пресконференции- в началото, средата и в края на проектните дейности, на които ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни, местни печатни и електронни издания. Ще бъдат изготвени и разпространени информационни материали; ще се излъчат радио - репортажи; ще се публикуват дванадесет статии в местни вестници. На местно ниво ще се реализира кампания за повишаване обществената чувствителност по проблемите на децата и младежите с увреждания дейности по проекта чрез репортажи в местни радиа, публикации в интернет сайтове, статии в местни вестници. В рамките на дейността ще се разпространят част от изготвените информационни материали; ще се представи информация за същността на услугата и целите на проекта; ще се проведат три кръгли маси. На заключителната пресконференция ще се представи информация за реализираните дейности и постигнати резултати.
Дейност 7. Предоставяне на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Сливен Процесът на предоставяне на услуги за потребителите ще съответства на нормативната рамка на ЦНСТ, заложена в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Операционализирането на процеса ще се базира на Методическо ръководство за „Център за настаняване от семеен тип за деца”, както и на Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи” разработена от интердисциплинарна група в съответствие с нормативните изисквания и процес на утвърждаване. Индивидуализирането на дейностите и услугите ще се извършва на база планове за действие и плановете за грижа разработени от екипа на услугата. Процесът на адаптация на всяко от децата и младежите в новата среда, както и преодоляването на кризи в процеса на предоставяне на услугата ще се подкрепя от консултант „Адаптация и преместване” в зависимост от спецификата на всеки отделен случай. В зависимост от индивидуалните особености и потребности на децата и младежите и съобразно Плана за грижи с предоставяне на услуги за потребителите в ЦНСТ ще се ангажират външни, приложни специалисти- психолози, специални педагози, рехабилитатори, логопеди.
Дейност 5. Подбор, наемане и подготовка на персонала в новите социални услуги Подборът на персонала в новите социални услуги ще се извърши чрез провеждане на конкурс, на база процедура, в която ще бъдат ясно упоменати длъжностите и минималните изисквания за заемането им. В процедурата ще бъдат описани целите на подбора и информация за изпълнявания проект. Със заповед на кмета на община Сливен ще се сформира комисия от 5 члена, която да извърши подбора. Комисията ще мотивира избора си чрез доклад. Възможността за участие в конкурса ще бъде широко разгласена чрез обявяване на вакантните места в Бюро по труда, интернет страницата на община Сливен, информационните табла на общината. С избраните въз основа на проведения конкурс кандидати ще се сключат трудови договори. След назначаване на персонала от страна на консултанти- методисти ще бъде извършена първоначална подготовка на персонала за предоставяне на новите социални услуги. Първоначалната подготовка ще бъде свързана с подкрепа изграждане и развитие на позитивни взаимоотношения между членовете на новосформирания екип; въвеждане в основни характеристики на децата и младежите, потребители на резидентни услуги; подкрепа на служителите в процеса на систематизиране на знания и умения, с които вече разполагат с цел по-висока степен на подготвеност за ефективно включване в специализирано обучение по Компонент 1.
Дейност 2. Мониторинг и вътрешна оценка Мониторингът ще бъде извършван в две различни, но допълващи се направления. От една страна ще се извършва мониторинг за напредъка по проекта, спазване на общите и специфични условия на договора за безвъзмездна финансова помощ и нормативните актове за работа по ОП. От друга страна ще се разработят и приложат процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяните услуги съобразно утвърдените критерии и стандарти. Дейността включва и разработване на процедури за вътрешен мониторинг и оценяване напредъка на проекта и услугата, срещи със заинтересованите страни, наблюдение; информация от екипа на услугите и потребителите, обратна връзка от експерти ангажирани с дейности по проекта; отчети; доклади. Ще се създадат условия за непрекъснат процес, като резултатите ще се използуват за ефективно и ефикасно управление на ефектите от проекта.
Дейност 3. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. В рамките на проекта ще бъдат организирани процедури за: • Изработване и доставка на материали за информиране и публичност; • Доставчик на облекло и обувки на потребителите на услугата; • Доставчик на работно облекло за екипа на услугата; • Доставчик на канцеларски материали; • Закупуване на специализиран софтуер; • Наем на специализирана апаратура; • Транспортни услуги за целевите групи; • Избор на консултанти; • Избор на приложни специалисти.
Дейност 1. Организация и управление на проекта За организацията и качественото управление на проекта ще се сформира екип от представители на водещата организация включващ- ръководител, координатор на дейностите, счетоводител, технически сътрудник, експерт „човешки ресурси”, експерт „обществени поръчки”. След сформирането на екипа ще се проведе първоначална работна среща, на която ще се детайлизира разпределянето на задачи. За вземане на решения, свързани с управлението на проекта и представянето му пред обществеността се предвижда провеждането на екипни срещи. Тези срещи се предвижда да бъдат минимум веднъж на всеки месец, като всяка среща ще се протоколира. Елемент от управлението на проекта е изготвянето и представянето на междинни и крайни отчети, в съответствие с изискванията на програмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 946 219 BGN
Общ бюджет: 669 431 BGN
БФП: 669 431 BGN
Общо изплатени средства: 580 627 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 669 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 207 295 BGN
2015 373 333 BGN
580 627 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 569 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 176 201 BGN
2015 317 333 BGN
493 533 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 094 BGN
2015 56 000 BGN
87 094 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз