Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0057-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-16/11.06.2014
Наименование: „Защитено жилище – Крушари“
Бенефициент: Община Крушари
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 11.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Крушари
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - Защитено жилище - 1 бр.
Дейности: Дейност 4 : Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Защитеното жилище предоставя услуги с високо качество при спазване на критериите и стандартите за социални услуги в общността. Основно услугите се разделят на два вида: 1.Услуги, свързани със задоволяване н акомунално-битови нужди и лична помощ – включват осигуряване на качествена храна, чисто, уютно и безопасно място за живеене, обособено лично пространство за сън и почивка, осигурен достъп и развиване на умения за самостоятелно ползване на баня и санитарен възел; 2.Услуги за социално включване – включват индивидуални занимания за развитие на образното мислене и речевите възможности, практически занятия за усвояване на конкретни жизнени умения, оказване на психологична подкрепа чрез индивидуални или групови разговори, изслушване или игрови и творчески активности, дейности, свързани с полагането на физически труд – съобразно програмите за трудотерапия; осигуряване на възможности за спрот и развлечения. В ЗЖ се води регистър на потребителя. Всеки потребител на услугите в ЗЖ има оформено лично досие, което съдържа: лични данни и предхождаща приема в ЗЖ лична история, препис от акт за раждане, лична карта; направление за ползване на социална услуга и съпътстващите го документи; оценка на потребностите; индивидуален план за предоставяне на социални услуги; документи, отнасящи се до здравето и интелектуалното развитие; формуляр за здравни грижи; формуляр за социална рехабилитация; формуляр за занимателна трудотерапия; формуляр за дейностите по мениджмънт на свободното време; формуляр за предоставени консултации; оценка на психоемоционалното състояние на лицето и интелектуалното му развитие – начална и нова на 2 месеца; други документи от значение за развитието на лицето. Досието се поддържа в актуалност от персонала на ЗЖ, трудотерапевтите. Важна част от документацията в ЗЖ е рапортната книга, в която всеки един дежурен вписва събитията и основните дейности от деня. Така трансферът на информация дава възможност за оптимизиране на работната организация и координация на работещите в центъра. Като задължителна документация в ЗЖ се създава необходимата, съгласно действащата нормативна уредба в страната, задължителна документация Дейностите, които се осъществяват във връзка с предоставяния комплекс от услуги включват: Занимателни дейности: грижа за цветята двора; дейности в обособеното зеленчуково петно, включване в домакински задължения, поддържане на реда и чистота; спортни дейности; включване в читалищна дейност. Социална рехабилитация: групова и индивидуална работа по предварително планирани теми за придобиването на различни социални умения чрез специално организирани тренинги; обучение в организация и управление на собствените финансови средства. С участие на лицата при равно разпределяне на отговорностите се изготвя седмичното меню. Потребителите участват в приготвянето на храната си заедно, подкрепяни от трудотерапевта. По време на пазаруването лицата се учат да разпределят определени средства, да проучват пазара, да избират качествени, но на добра цена продукти. Не маловажни са ежедневните занимания с трудотерапевтите за придобиване на трайни навици за лична хигиена, пране и гладене на собствените дрехи. Лицата се обучават и за работа в екип чрез възлагане и изпълнение на колективни задачи по подръжка на реда, хихиената, грижата за опазване на околната среда. Мениджмънт на свободното време – придобиване на умения за плетене и шиене; работа с природни материали; организиране на празници и тържества; придобиване на готварски умения; придобиване на знания и умения по отношение на опазване на околната среда и по-конкретно разделно събиране на отпадъци и пестене на електроенергия; придобиване на компютърни умения; включване в читалищни инициативи; спортуване.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и разпространение на информация. Дейностите за информация и публичност на проекта ще бъдат изпълнение съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси” и Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006. Те ще предоставят информация на общинско и регионално ниво, като чрез изпълзване на подходящи комуникационни средства ще осигурят неговата публичност. Предвиждат се дейности по осигуряване на публичност и разпространение на информация през целия период на проекта, които включват: - изготвяне, отпечатване и разпространение на информационна брошура; - изготвяне и монтиране на информационна табела; - периодично публикуване на официалния сайт на община Крушари актуална информация за хода на проекта; - провеждане на две пресконференции – в началото и в края на проекта.
Дейност 2: Наемане на персонал за Защитеното жилище. Качеството на новата социална услуга зависи от степента на квалификация на персонала и степента на неговата лична и професионална ангажираност. Броят и вида специалисти, които ще бъдат наети са съобразени с Методиката за предоставяне на услугата „Защитено жилище”. Планирани са за наемане 5 служителя, от които 1 управител (социален работник), 1 медицински специалист, 2 трудотерапевта и 1 санитар. Дейност 2 включва следните поддейности: 1.1. Провеждане на подбор и избор, чрез обявяване на конкурс по нормативно определения ред; 1.2. Назначаване на избраните лица, чрез подписване на трудови договори.
Дейност 3: Подготовка, преместване и настаняване на лицата в Защитеното жилище Дейността включва следните поддейности: 4.1. Подготовката на лицата за преместване от специализирана институция в ЗЖ. Прецизиране на решението за преместване чрез изграждане на положителна нагласа и емоционална подготвеност за живот в нова среда. Надграждане процеса на обучение за самостоятелно справяне и водене на независим живот в общността. Осигуряване на „довереник” на кандидат-потребителя от „изпращата” институция и ментора (трудотерапевт) от „посрещащата” услуга - персонала на ЗЖ, като част от последваща комплексна работа с лицето. 4.2. Осигуряване на режим на свободни контакти на лицето с екипа на ЗЖ преди настаняването, като времетраенето се определя от спецификата на всеки конкретен случай. 4.3. Осигуряване на възможност настанетите лица да се опознаят взаимно преди настаняването н ЗЖ (при възможност), в случаите, в които идват от една СИ. 4. Наблюденията по процеса на подготовка се обсъждат на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки; набелязват се нови стъпки в общуването.
Дейност 1: Организация и управление на проекта. Дейността се изразява в организиране и изпълнение при стриктно спазване на плана за действие, мониторинг и коректно отчитане. Екипът е отговорен за комуникацията с Управляващия орган и с всички страни, имащи отношение по изпълнение на проекта. Членовете на екипа изготвят цялата документация по проекта, в т.ч. процедури, покани, обяви, друга задължителна документация, както и доклади/отчети, искания за верифициране на средства. В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие 3 души, като 3-ма от тях ще бъдат ангажирани за целия срок на договора – 15 месеца – ръководител, координатор и счетоводител. Сформирането на екип, функционалното разпределение на задълженията и отговорностите, ще гарантира ефективност и коректност при изпълнението на дейностите по проекта. Чрез изработените вътрешни правила за мониторинг и контрол ще се постигне изпълнение на заложените в проекта индикатори.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Реклама Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 829 BGN
Общ бюджет: 71 545 BGN
БФП: 71 545 BGN
Общо изплатени средства: 60 430 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 766 BGN
2015 44 664 BGN
60 430 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 401 BGN
2015 37 965 BGN
51 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 365 BGN
2015 6 700 BGN
9 065 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността, за които е изградена инфраструктура, в съотвествие с националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз