Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0329-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-01007
Наименование: Към по-висока заетост и социална интеграция в "РОБСОВ" ЕООД
Бенефициент: "РОБСОВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 30.05.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта:  да разшири комплекса от мерки на предприятието, насочени към насърчаване на географската мобилност на работната сила в Община Свищов, както и околните общини. Реализацията на проекта ще спомогне да се обхванат заетите лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за тази цел обществен транспорт,  осигурена възможност за запазване на заетостта на работниците и служителите на предприятието
Дейности: Дейност по информиране и публичност Методите за информираност и публичност, заложени в настоящия проект са в изпълнение на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПР РЧР чл. 2-10 и Приложение І на Регламент № 1828/2006 и гарантират изпълнението на мерките за публичност, с оглед акцентиране върху комуникацията, прозрачността и визуализацията. Целта на тази дейност е да се информира обществото и целевите групи за проекта и резултатите от него.
Подготовка за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите, които ще се възлагат по реда на ПМС 69/2013 г. и последващите му изменения С постановление ПМС 69/2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за Трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (изм. ДВ, бр. 93 от 26.11.2010 г.) се уреждат условията и редът за определяне на изпълнител от стана на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския инструмент за добро съседство и партньорство и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. ПМС 69/2013 се прилага от бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн. ДВ бр. 84 от 2004 г., попр. бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп. бр. 59 от 2005, бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34 от 2009 г. и бр. 86 от 2010 г.) или които за извършването на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на ЗОП/НВМОП.
Анализ и оценка на състоянието на притежаваните транспортни средства, квалифициран персонал и проектиране на маршрути съобразени с работното време на целевата група. Анализ на транспортните средства – разход на гориво в експлоатационни условия, сертифициране на разход на гориво съгл. чл. 4, ал. 3 на Наредба № 3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, подготовка и проверка на транспортните средства за съответствие на изискванията на Наредба № Н.8/2008 за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка и Наредба № 12/05.01.2007 г., издадена от Министерството на транспорта и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Изготвяне на маршрути и графици за извозване на целевата група до и от работното място, максимално съобразени с графиците за работно време, както и местоживеенето на работниците и служителите от целевата група.
Осъществяване на превоза до и от работното място, съответстващ на работното време и местоживеенето на целевата група. Дейността обхваща 17 работници и служители на предприятието, които живеят в друго населено място извън границите на гр. Свищов, с отдалечен настоящ адрес на пребиваване на не повече от 100 км. от гр. Свищов. С цел запазване на заетостта на работниците и служителите то целевата група, както и запазване на дохода от положения им труд. Превозът на целевата група ще се извършва от два броя транспортни средства, брой места и на двете транспортни средства е 8+1. Маршрутите са в две направления: 1. гр. Свищов – с. Павел, общ. Свищов и обратно; 2. гр. Свищов – с. Деков, общ. Белене – гр. Белене, общ. Белене и обратно. Броят на курсовете за деня ще се извършват съобразно графика за работните смени на целевата група, а именно: По маршрут гр.Свищов – село Павел – 3 курса, съобразени със смените на работниците и служителите, а именно смени на 2 –ву часов, 4-ри часов и 8 часов работен ден. I. Подробно описание на курсовете по маршрут гр. Свищов – с. Павел с едното транспортно средство: 06:00 – гараж: гр. Свищов, ул.”Георги Тишев” № 10, с.Павел 7: 00 – с. Павел – гр. Свищов, пл. „Велешана” № 1 – гараж: гр. Свищов, ул. „Георги Тишев” № 10 12: 10 – гр. Свищов, ул. „Георги Тишев” № 10 гр. Свищов, пл. Велешана” №1 – с. Павел; 13:10 - с. Павел – гр. Свищов, пл. „Велешана” № 1 – гараж: гр. Свищов, ул. „Георги Тишев” № 10; 16:45 – гр. Свищов, ул. „Георги Тишев” № 10 – гр. Свищов, пл. „Велешана” № 1 – с. Павел; 17: 45 - с.Павел - гараж: гр. Свищов, ул.”Георги Тишев” № 10 По маршрут гр.Свищов – село Деков – гр.Белене - 3 курса, съобразени със смените на работниците и служителите, а именно смени на 2-часов, 4-часов и 8- часов работен ден. II. Подробно описание на курсовете по маршрут гр. Свищов – с. Деков – гр. Белене с второто транспортно средство: 06:00 – гараж: гр. Свищов, ул.”Георги Тишев” № 10 - с.Деков – гр.Белене; 7:00 – гр.Белене – с. Деков – гр.Свищов, пл.”Велешана„№ 1 – гр.Свищов, ул.Георги Тишев” № 10; 12:10 - гр.Свищов, ул.”Георги Тишев” № 10 – гр.Свищов, пл. „Велешана” № 1 – с-Деков – гр.Белене; 13:10 - гр.Белене – с.Деков – гр.Свищов, пл.”Велешана”№ 1- гр.Свищов, ул.”Георги Тишев” № 10; 16:45 - гр.Свищов, ул.”Георги Тишев” № 10 – гр.Свищов, пл. „Велешана” № 1 – с-Деков – гр.Белене; 17:45 - гр.Белене – с.Деков – гр.Свищов, пл.”Велешана”№ 1- гр.Свищов, ул.”Георги Тишев” № 10; С така съставения маршрут и осъществяването на превоза на целевата група, ще се даде възможност на работниците и служителите максимално оптимизирано като качество и организация на производителността да отдават своя труд съобразен с местоживеенето им и работните смени, както и да запазят нивото на доходност на труда.
Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта Сформиране на екип и подписване на договори с екипа. Ясен план за реализацията на проекта. Екипът по проекта ще изгради система на отчитане с вътрешни месечни отчети. Обсъждане на методите за управление на проекта – провеждане на ежемесечни срещи на екипа, включително и през Интернет. Контрол на отчетните документи на принципа на „четирите очи”. Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция, членът от екипа, натоварен със задачата ще бъде контролиран от друг член Взаимопомощ между членовете на екипа по проекта екипната работа ще гарантират успешното управление на проекта.Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 423 BGN
Общ бюджет: 36 749 BGN
БФП: 36 749 BGN
Общо изплатени средства: 36 740 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 000 BGN
2015 6 740 BGN
36 740 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 500 BGN
2015 5 729 BGN
31 229 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 500 BGN
2015 1 011 BGN
5 511 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз