Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0033-C0001
Номер на проект: А13-22-33
Наименование: Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения
Бенефициент: Областна администрация – област Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 10.05.2014
Дата на приключване: 10.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от областната администрация в Благоевград чрез целенасочени обучения.
Дейности: 4. Дейности за информация и публичност За изпълнение на мерките за публичност са предвидени: Провеждането на 2 две пресконференции – начална и за отразяване на постигнатите резултати в края на проекта Изработване на три банера Изработване и разпространение на 100 рекламни брошури Изработване на 60 броя USB памет Изработване на 100 броя химикалки Изработване на 100 броя папки
1. Дейности за организация и управление на проекта Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип, съставен от трима души – ръководител, координатор/технически сътрудник и счетоводител. С изпълнението на тази дейност ще се осигури успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на дейностите по проекта. Изготвянето на документи за процедурата за избор на изпълнител (и) по ЗОП, ще бъде възложено на външен изпълнител.
3. Специализирани обучения и обучения за развитие на ключови компетентности за служителите от областната администрация 3.1 Обучения по гръцки език - нива А1 и А2, за служители от общата и специализираната дирекция на областната администрация – за 30 души (процедура по ЗОП) – групи от 15 души за всяко ниво. Основната цел на обучението ще бъде развиване на практически умения за общуване на гръцки език. В процеса на обучение ще се развиват основните езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Обученията ще бъдат с хорариум 200 уч.часа за двете нива общо, в т.ч. теория и практикум, и провеждането им няма да се отрази на работния процес в администрацията. Обучаемите ще получат комплект учебни материали – учебник, тетрадка и презентации на електронен носител.
2. Обучения за служителите от областната администрация в Института по публична администрация Обученията са избрани от каталога на Института по публична администрация за 2014 г. и в тях ще се включат служители, които не са участвали до сега в такива обучения. Обученията са на следните теми: Курс: Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) за 10 служители, сигнатура ЧЕО–1Б-2 Курс: Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения на английски език –– за 5 служители, сигнатура ЧЕО–2-2 Курс: Английски език за работа с институциите на ЕС – за 5 служители , ЧЕО–3-2 Курс: Английски език за юристи – за 5 служители ЧЕО–4-2
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Емпико" ООД
Езикова школа "Астони" ЕООД
"Мирчев и груп" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 114 BGN
Общ бюджет: 64 030 BGN
БФП: 64 030 BGN
Общо изплатени средства: 64 030 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 420 BGN
2015 50 610 BGN
64 030 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 407 BGN
2015 43 019 BGN
54 426 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 013 BGN
2015 7 592 BGN
9 605 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Съставени междинни и окончателен технически доклади
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведена процедура
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Подписани договори
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Бр. Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Бр. Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Бр. обучени служители по гръцки език и получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Бр. Изработени и разпространени рекламни брошури
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Бр. банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз