Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0176-C0001
Номер на проект: ESF-1113-07-13003
Наименование: "Чрез обучение към заетост"
Бенефициент: "МОТОР-СЕРВИЗ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Стимулиране на предприятието за наемане на безработни лица до 29г. чрез подходящо обучение и създаване на работни места за осигуряване на заетост.
Дейности: 7. Публичност Изпълнителят ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта. Планирано е използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели - в периода на изпълнение на проекта ще поставим 2 броя табели. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и приноса на ЕС. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 200 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. 3. Публикации в регионален вестник - бенефициентът ще изготви четири публикации, по две в началото и в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани (постигнати) резултати. 4. Финансовият принос ще бъде отбелязан посредством стикери на доставеното по проекта оборудване. Стикерите ще бъдат от подходящ материал и закрепени устойчиво на оборудването, с цел осигуряването на визуализация чрез тях да е дълготрайно. 5. Създаване и поддръжка на интернет страница по проекта, чрез която да се разпространява информация относно напредъка на проекта. 6. Изпращане на прес – съобщения до регионални медии (вкл. електронни).
6. Субсидирана заетост Дейността включва осигуряване на 12 месечна заетост в рамките на проекта на 6 безработни лица, на длъжност „Автомонтьор” с код по НКПД 72312001, съответстваща на специалността по която лицата са обучени. Със всички лица ще бъде сключен трудов договор по реда на КТ, договорите ще бъдат регистрирани надлежно в ТД на НАП. Заетостта ще бъде осигурена благодарение на извършената по проекта инвестиционна подкрепа за разкриване на съответните работни места.
3. Професионално обучение Предвиждаме обучение по професия „монтьор на транспортна техника” с код по СППОО 525020, специалност „Автотранспортна техника” код по СППОО 5250201 за 6 лица. Продължителността на обучението е 83 дни, всеки от по 8 учебни часа. Предвидени са разходи за пътни за обучаемите, в случай че бъдат подбрани лица с постоянен адрес – различен от мястото на провеждане на обучението. Конкретното разпределение на учебните планове и програми по всяко едно обучение, ще бъде извършено от определения външен изпълнител, след съгласуването му с екипа по проекта с оглед нуждите на работодателя и професионалната подготовка на бенефициентите. Обучителният процес ще завърши с полагане на държавен изпит по теория и практика за всяка специалност в съответствие с Държавните образователни изисквания.
1. Управление Дейността ще осигури сформиране на екип, който да организира и ръководи изпълнението на проекта, неговия мониторинг и координация на дейностите. В рамките на дейността ще бъдат обособени следните под – дейности: 1.1 Организационен мениджмънт. За цялостното изпълнение на проекта ще отговаря екипа посредством следните поддейности: • провеждане на регулярни екипни срещи за разпределяне на текущите задачи и решаване на оперативни въпроси, всеки месец • на първата екипна среща ще бъде разработена и утвърдена система за текущ контрол на изпълнението: ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие” • текущо обработване и поддържане на документацията • непрекъсната комуникация с всички заинтересовани страни с оглед ефективно планиране, организиране и управление на дейностите • отчитане, в съответствие с изискванията на програмата 1.2 Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/2013 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 69/2013 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България и гарантира, че проектът ще се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. 1.3 В края на проекта ще бъде извършен независим одит. Извършването на одит е необходимо, за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
4. Обучение по ключова компетентност 4 В развитието на дейността на предприятието, както и с развитието на съвременните технологии, все повече се налага модерната компютърна диагностика при обслужване на моторните превозни средства. Поради тази причина сме предвидили специализиран курс по компютърно обучение за всички безработни лица. Продължителност на обучението – 48 учебни часа, разпределени в 6 учебни дни от по 6 учебни часа.
2. Подбор на крайни бенефициенти Подборът ще се извърши съгласно утвърдената от Агенцията по заетостта процедура за подбор на представители на целевата група. 2.1 Подаване на заявка до ДБТ При определяне на минимални критерии за подбор, следва да се отчитат длъжността на която лицата ще бъдат назначени на работа, предвиденото обучение което трябва да се премине и минималното изходящо образователно равнище съгласно чл. 8 (5) т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение. Минималните критерии за подбор са както следва: завършено средно образование или завършен клас даващ право за явяване на държавни зрелостни изпити. 2.2 Изготвяне на „кратък списък” от желаещи безработни лица, на базата на представен от ДБТ „дълъг списък” 2.3 провеждане на интервю 2.4 Съставяне на протокол от подбора и окончателен списък на избраните крайни бенефициенти Първоначално подборът ще обхване безработни лица, регистрирани в Д БТ в гр. Русе, а при необходимост ще бъде разширен спрямо всички общини от областта. С оглед нормалното провеждане на цялата процедура по подбор сме предвидили консумативи, които да обезпечат дейността.
5. Обособяване на работни места С оглед назначаването на нови работници и служители в предприятието, както и нарастване на обема на работа, възниква необходимост от обособяване на нова работни места, обезпечени със съответното оборудване и обзавеждане. Предвидили сме доставка на следното: 2 броя подемници; крикове – 3 броя и инструментални колички; като с тях ще бъде възможно обслужването и ремонтирането на повече автомобили. Горепосоченото оборудване е избрано с цел да гарантира по – голяма устойчивост на работните места, по – висока степен на механизация на извършваните процеси и по – високо качество на предлаганите от дружеството стоки и услуги. Чрез закупуването му ще се гарантира устойчивост на работните места на новоназначените по проекта работници.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 328 BGN
Общ бюджет: 91 197 BGN
БФП: 91 197 BGN
Общо изплатени средства: 76 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 065 BGN
2015 57 197 BGN
76 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 205 BGN
2015 48 618 BGN
64 823 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 860 BGN
2015 8 580 BGN
11 439 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз