Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0032-C0001
Номер на проект: А13-22-32
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ АДМИНИСТРИРАНЕТО НА АКЦИЗА И КОНТРОЛА ВЪРХУ АКЦИЗНИТЕ СТОКИ
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 17.04.2014
Дата на приключване: 17.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на митническата администрация при администрирането на акциза и контрола върху акцизните стоки
Дейности: Дейност 1 „Обучения в Института по публична администрация” Провеждане на обучение от каталога на Института по публична администрация - Курс „Разговорен английски език (базов курс) – З-11-1А-1 за 5 участника и З-11-1А-2 за 10 участника. В рамките на дейност 1 ще бъдат обучени 15 служители от целевата група в комуникативни умения по английски език в административна среда.
Дейност 2 „Обучение на тема „Процедура за регистрация на регистриран получател / издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител съгласно Закона за акцизите и данъчните складове” Провеждане на специализирано обучение, което е пряко обвързано със специфичната дейност, която изпълняват служителите от целевата група. Дейността ще бъде изпълнена под формата на тридневно обучение за 25 участника. През първия ден ще бъде разгледана нормативната уредба. През втория ден от обучението ще бъде направен преглед на работните практики по митнически учреждения. В третия ден участниците ще бъдат подложени на тест за определяне степента на познаване и правилно прилагане на действащата нормативна уредба.
Дейност 3 „Обучение на тема „Процедура за регистрация на икономически оператори в съответствие с чл. 57а от Закона за акцизите и данъчните складове” Провеждане на специализирано обучение, което е пряко обвързано със специфичната дейност, която изпълняват служителите от целевата група. Дейността ще бъде изпълнена под формата на тридневно обучение за 25 участника. През първия ден ще бъде разгледана нормативната уредба. През втория ден от обучението ще бъде направен преглед на работните практики по митнически учреждения. В третия ден участниците ще бъдат подложени на тест за определяне степента на познаване и правилно прилагане на действащата нормативна уредба.
Дейност 4 „Обмен на работни практики, свързани със задължителните регистрации на икономическите оператори, осъществяващи дейности с акцизни стоки” Дейността ще бъде проведена под формата на тридневен семинар за 25 участника от целевата група. В първия ден ще бъде направен преглед по митнически учреждения на работните практики, свързани със задължителните регистрации на икономическите оператори, осъществяващи дейности с акцизни стоки. През втория ден участниците ще бъдат разделени на групи за изработване на унифициран подход за администриране на процесите по регистрация в рамките на митническата администрация. Третият ден ще бъде посветен на приемане на тест за определяне на степента на познаване и правилно прилагане на действащата нормативна уредба.
Дейност 5 „Дейности за информация и публичност” В рамките на тази дейност се провежда представяне и популяризиране на резултатите от проекта до всички служители от администрацията на Агенция „Митници”, обществеността и медиите. Това ще бъде осъществено посредством: - подготвяне на печатни материали – брошури (200 броя), и плакати (50 броя), чрез които да се популяризира проектът; - публикации на интернет страницата на Агенция „Митници”, в електронен вестник „Митници” и в списание „Митническа хроника”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 245 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 840 BGN
2015 - 9 840 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 364 BGN
2015 - 8 364 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 476 BGN
2015 - 1 476 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 5 - Изработени плакати
Индикатор 9 (Д) По Дейност 5 - Изработени брошури
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - Публикувани статии на интернет страницата на АМ и в електронен вестник „Митници”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз