Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0166-C0001
Номер на проект: 58-131-165-165
Наименование: Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води – кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 04.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Изготвяне и съгласуване на интегриран проект за изграждане на съвременна водоснабдителна мрежа и ПСОВ, ПС1 и ПС2 на кв. Горно езерово.
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на технически проект за обект : Разделна канализация, кв. Горно езерово, гр. Бургас – битова канализация, Част : Канализация Технически проект, Част : Канализация
Дейност 2: Изготвяне на технически проект за обект : Разделна канализация, кв. Горно езерово, гр. Бургас – битова канализация, Част : Инженерно-геоложко проучване Технически проект, Част : Инженерно-геоложко проучване
Дейност 3:Изготвяне на проект част : План за безопасност и здраве Проект част : План за безопасност и здраве
Дейност 4:Направени разходи за подготовка кандидатстване по ОП Разходи за подготовка кандидатстване по ОП
Дейност 5:Геодезическо заснемане на терен за ПСОВ, ПС1 и ПС2 и инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, заснемане на съществуващите водопроводи. Геодезическо заснемане на трасето на довеждащия водопровод, на водопроводната мрежа в квартала, довеждащ колектор до ПСОВ. Заснемане терена за бъдещата пречиствателна станция, ПС1 и ПС2. Инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на довеждащ канален колектор и на ПСОВ.
Дейност 6: Дейности по осигуряване на разрешителен режим съгласно ЗООС, ЗВ и ЗУТ. Осигуряване на разрешителен режим за заустване на отпадъчни води /вкл. и направа на ОВОС, ако се изисква/. Разрешителен режим за трасе на довеждащ канален колектор и направа на ПУП. За ПСОВ, ПС1 и ПС2 – изготвяне на скица, виза за проектиране, предварителни договори с експлоатиращи предприятия.
Дейност 7: Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадните води на квартал Горно езерово, гр. Бургас, обл. Бургас и проектиране на ПСОВ, ПС1 и ПС2. - проект за довеждащ канален колектор; - проект за ПС1 ; - проект за ПС2 ; - проект за ПСОВ; - реконструкция на довеждащ водопровод; - реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа в квартала.
Дейност 8: Съгласувателни процедури и осигуряване на разрешения за строеж Съгласуване на изготвените работни проекти с всички законоустановени инстанции. Издаване на разрешителни за строеж.
Дейност 9:Консултантски услуги.Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите и подготовка на документация за кандидатстване за финансиране на строителството по оперативна програма „Околна среда”. Изготвяне на финансов анализ на дейността. Изготвяна на икономически анализ. Анализ на разходите. Анализ на ползите. Изготвяне на апликационна форма за кандидатстване за финансиране на строителство по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.
Дейност 10:Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, вкл. за строителство и строителен надзор. Изготвяне на тръжна документация за избор на строител на обект: Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води на квартал Горно езерово, гр. Бургас, обл. Бургас. Изготвяна на тръжна документация за избор на строителен надзор за строителството на обект: Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води на квартал Горно езерово, гр. Бургас, обл. Бургас.
Дейност 11:Разходи за информация и публичност. Информиране на обществеността за изготвяне на проект за подобряване на инфраструктурата в областта на водоснабдяване и канализация, както и опазване на околната среда чрез проектиране на ПСОВ. Непрекъснато информиране на обществеността за отпускане на безвъзмездна помощ за подготовка и реализиране на инвестиционния проект по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Информиране на населението за бъдещото развитие на инфраструктурата в областта на водоснабдяване и канализация на територията на която живеят, работят и почиват. Запознаване на обществеността с възможностите за получаване на безвъзмездна помощ от ЕС.
Дейност 12: Одит на проекта. Доклад за одит за правомерно направените разходите. За направените разходи има необходимите разходно-оправдателни документи, извършени са по целесъобразен и законосъобразен начин.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 640 BGN
Общ бюджет: 154 015 BGN
БФП: 154 015 BGN
Общо изплатени средства: 154 015 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 78 328 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 596 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 29 909 BGN
154 015 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 62 662 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 84 477 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 23 927 BGN
123 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 666 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 119 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 982 BGN
30 803 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз