Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0175-C0001
Номер на проект: 13-13-174
Наименование: Усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им
Бенефициент: Община Джебел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 17.04.2014
Дата на приключване: 17.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности • Изготвяне на междинни доклади • Изготвяне на окончателен доклад по изпълнение на проекта • Подготовка и анализ на анкетни карти за ползата от проектните дейности за целевата група За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на община Джебел. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на изпълнение, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Дейност 2: Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в общината Изготвяне на SWOT анализ, изследване на добри практики и оценка на изпълнението на настоящия Общински план за развитие на общината 2007-2013 г. Аналитичните дейности включват: - анализ на икономическото и социалното състояние на общината; - SWOT анализ; - изследване на прилагани добри практики в общински администрации в Република България; - оценка на изпълнението на настоящия Общински план за развитие на общината 2007-2013 г.; - Изготвяне на изчерпателни доклади, систематизиращи информацията от проучванията и съдържащи анализи и изводи.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Джебел Разработването на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Джебел включва определяне на конкретни мерки и стъпки за изпълнение на идентифицираните при анализа необходими дейности по приоритети. За всяка конкретна мярка и дейност ще се посочи: • Индикативен времеви график; • Предпоставки; • Индикатори за оценка на изпълнението; • Рискове; • Механизми за прилагане на коригиращи действия. Ще бъде изготвена и оценка на въздействието на разработения общински план.
Дейност 4: Разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи механизми за подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики Въз основа на направения анализ и Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Джебел, ще се разработят: - Наръчник за подходи по формулиране на политики; - Инструкции за изпълнение на заложените политики на общината;.
Дейност 5: Разработване/актуализиране и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни общински политики Въз основа на направения анализ и Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Джебел, ще се разработят: - Правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики: основно ще се разработят механизми за отчетност, набор от показатели и индикатори и указания за тяхното прилагане.
Дейност 6: Обществено консултиране на разработените механизми и Общински план за развитие Дейността включва: - изработване и прилагане на механизъм за обществени консултации; - провеждане на две кръгли маси за обществено консултиране със социално-икономическите партньори; - изработване и поддържане на електронен бюлетин и
Дейност 7: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация Джебел относно разработените механизми и Общински план за развитие 2014-2020 г. на общината. В рамките на тази дейност ще се проведат обучения за:  прилагане на разработените/ усъвършенстваните Наръчник за подходи по формулиране на политики, Инструкции за изпълнение на заложените политики на общината, Правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики;  използване на разработените инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на общинската администрация;  прилагане на разработения Общински план за развитие на общината 2014-2020 г. на община Джебел.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността дейността по проекта. Включва планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите по него:  предоставяне на информация и осигуряване на публичност за изпълнението на проекта в медиите, чрез подготовка на материали за платени публикации в регионален ежедневник при стартиране и при приключване на проекта;  организиране на пресконференции за оповестяване на проекта при неговото стартиране, както и при приключване на проекта за представяне на резултатите от него;  публикуване и разпространение на рекламни и информационни материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РИАЛ СИСТЕМС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 950 BGN
Общ бюджет: 37 760 BGN
БФП: 37 760 BGN
Общо изплатени средства: 37 760 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 790 BGN
2015 22 970 BGN
37 760 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 571 BGN
2015 19 525 BGN
32 096 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 218 BGN
2015 3 446 BGN
5 664 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По Д1: Създадена организация за изпълнение на проекта. Брой тръжни документации.
Индикатор 5 (Д) По Д1: Брой проведени процедури.
Индикатор 6 (Д) По Д1: Брой подписани договори
Индикатор 7 (Д) По Д2: Брой доклади
Индикатор 8 (Д) По Д3: Брой общински план Брой доклади с оценка на въздействието
Индикатор 9 (Д) По Д4: Брой изготвени документи: - Наръчник за подходи по формулиране на политики; - Инструкции за изпълнение на заложените политики на общината; - Доклад с оценка на въздействието
Индикатор 10 (Д) По Д5: Брой изготвени документи: Правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики Доклад с оценка на въздействието
Индикатор 11 (Д) По Д6: Брой проведени кръгли маси;
Индикатор 12 (Д) По Д6:Брой електронни бюлетини, брой електронни дискусионни форуми; брой разработен Наръчник за прилагане на Стандартите за обществени консултации
Индикатор 13 (Д) По Д7: 90 брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Д8: Изготвени и разпространени: плакати, проведени 2 пресконференция, публикувани съобщения в регионални медии и на сайта на общината;
Индикатор 15 (Д) По Д8: Изготвени и разпространени: брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз