Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0312-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на ЕТ "Деян Маджаров-Мадлок"
Бенефициент: ДЕЯН МАДЖАРОВ - МАДЛОК ЕТ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 17.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на ЕТ "Деян Маджаров-Мадлок"
Дейности: Строително-монтажни работи (СМР) за топлоизолация на стени и покрив и подмяна на дограма; доставка и монтаж на отоплителна система; изграждане на целогодишна индиректна соларна система за БГВ.
Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Доставка, монтаж, настройки и пускане в експлоатация на апарат за лазерно рязане - тип–Fiber Laser/Eco Fiber
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 301 252 BGN
Общ бюджет: 584 377 BGN
БФП: 292 188 BGN
Общо изплатени средства: 292 188 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 292 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 814 BGN
2015 96 374 BGN
292 188 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 166 442 BGN
2015 81 918 BGN
248 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 372 BGN
2015 14 456 BGN
43 828 BGN
Финансиране от бенефициента 301 252 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия.
Индикатор 8 (Д) Годишна икономия на електроенергия след въвеждане на ЕСМ
Индикатор 9 (Д) Годишна икономия на електроенергия след въвеждане на ЕСМ 1
Индикатор 10 (Д) Годишна икономия на електроенергия след въвеждане на ЕСМ 2
Индикатор 11 (Д) Годишна икономия на електроенергия след въвеждане на ЕСМ 3
Индикатор 12 (Д) Общото намаление на количеството емисии на CO2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз