Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0016-C0001
Номер на проект: 58-131-16-16
Наименование: Изготвяне на интегриран проект “Доизграждане и модернизиране на водопреносна и канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, община Чипровци
Бенефициент: Община Чипровци
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: ПРОЕКТ
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на Разрешителни по ЗООС, ЗБР, ЗВ. Обществените обсъждания ще бъдат проведени съобразно нормативните изисквания по определения законен начин.
2. Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и план за застрояване и провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за площадката на ПСОВ. Имотът, върху който ще се изгражда ПСОВ е общинска частна собс Подготовка и съгласуване на необходимата документация за изработване на ПУП.
3. Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта и издаване на Становища от РИОСВ – Монтана по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Подготовка и съгласуване на необходимата документация във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта и издаване на Становища от РИОСВ – Монтана.
4. Обявяване и провеждане на конкурси за обществена поръчка за избор на изпълнител съгласно ЗОП/НМОП. Публикуване на обява за обществена поръчка по реда, определен в ЗОП. Провеждане на конкурс за избор на изпълнител.
5. Изготвяне на работен проект за доизграждане и модернизиране на водопреносна и канализационната мрежа на гр. Чипровци , изграждане на главен канализационен колектор до площадката на пречиствателната станция за отпадни води. Работният проект за доизграждане и модернизиране на водопреносна и канализационната мрежа на гр. Чипровци , изграждане на главен канализационен колектор до площадката на пречиствателната станция за отпадни води ще бъде изготвен от избрания изпълнител ,след сключен договор и неговото съгласуване с междинното звено на ОП ”Околна среда” според националното и европейско законодателство.
6. Изготвяне на работен проект за изграждане и модернизиране на водопреносна и канализационната мрежа на агломерационния ареал на гр.Чипровци –Железна, Мартиново, изграждане на главен канализационен колектор до площадката на пречиствателната станци Работният проект за доизграждане и модернизиране на водопреносна и канализационната мрежа на агломерационния ареал на гр.Чипровци –Железна, Мартиново, изграждане на главен канализационен колектор до площадката на пречиствателната станция за отпадни води ще бъде изготвен от избрания изпълнител. след сключен договор и неговото съгласуване с междинното звено на ОП ”Околна среда” според националното и европейско законодателство.
7. Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, обявяване и провеждане на конкурси за обществена поръчка за избор на изпълнител съгласно ЗОП/НМОП Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект
8. Одит на проекта Изисквания на Възложителя и българското законодателство.
9. Мерки за информация и публичност, вкл. подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз. След подписване на договор за получаване на безвъзмездната помощ чрез местните и регионални печатни и електронни медии ще бъде информирано населението. Информация за проекта и неговите цели ще бъде публикувана в сайта на община Чипровци и предоставена на партньорите на общината
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 400 BGN
Общ бюджет: 109 806 BGN
БФП: 109 806 BGN
Общо изплатени средства: 109 806 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 34 680 BGN
2010 4 605 BGN
2011 70 521 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 806 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 744 BGN
2010 3 684 BGN
2011 56 417 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 936 BGN
2010 921 BGN
2011 14 104 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз