Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0132-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на проект «Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ» за кандитатстване за финансиране по Оперативна Програма «Околна Среда»
Бенефициент: Община Кубрат
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 23.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Кубрат
Описание
Описание на проекта: Изготвяне на качествен и пълен инвестиционен проект «Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ» за кандитатстване за финансиране по ОП "Околна среда 2007-2013".
Дейности: Дейност 1: Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” Провеждане на обществена поръчка, съгласно приложената техническа спецификация и избор на изпълнител – до 6 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Дейност 2:Оценка на съответствие на проектите по смисъла на ЗУТ Извършване на оценка на съответствието на изработените инвестиционни проекти съгласно чл.142 и изискванията на чл.169 от ЗУТ.Изготвените комплексни доклади за всеки един от инвестиционните проекти се внасят в община Кубрат с искане за одобряването им и издаване на Разрешение за строеж
Дейност 3:Одит на проекта Извършване на одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма преди подаване на окончателния доклад
Дейност 4: Информация и публичност на проекта Статии; публикуване на информации на интернет страницата на кандидата, информирансот по местните медии
Дейност 5: Организация и управление на проекта Координация, контрол и управление на дейностите, ежемесечно отчитане изпълнението на проекта чрез изготвяне на междинни доклади и окончателен при заваршването му.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД „Водопроект Трафикконсулт”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 684 000 BGN
Общ бюджет: 1 796 785 BGN
БФП: 1 796 785 BGN
Общо изплатени средства: 1 870 921 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 796 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 736 800 BGN
2011 1 503 005 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 368 884 BGN
1 870 921 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 438 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 589 440 BGN
2011 1 202 404 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 295 107 BGN
1 496 737 BGN
В т.ч. Национално финансиране 358 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 147 360 BGN
2011 300 601 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 73 777 BGN
374 184 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз