Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0004-C0001
Номер на проект: 13-31-5
Наименование: НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване
Бенефициент: Национален център за информация и документация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 07.04.2014
Дата на приключване: 07.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД чрез предоставяне на всички извършвани от него административни услуги като електронни, с ниво на развитие 3 и 4.
Дейности: 1. Подготвителни дейности: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за възлагане на проектни дейности 2, 3 и 4 за изпълнение от външен изпълнител, и за изпълнение на дейност 5 - доставка на технологично оборудване също от външен изпълнител. В рамките на тази дейност ще бъде извършена подготовка на документация, обявяване, сформиране на комисия за разглеждане и оценяване на офертите, избор на изпълнител по 2 тръжни процедури и сключване съответно на два договора: - за изпълнение на заложените в проекта дейности 2, 3 и 4; - за доставка съгласно заложената в проекта дейност 5. Ще бъдат проведени открити процедури за възлагане на обществени поръчки при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и най-добрите практики.
2.Анализ и проектиране: анализ на административните процеси и механизми във връзка с предоставянето на услугите от страна на НАЦИД, с оглед интеграция, оптимизация и цялостната електронизация на всички предоставяни услуги; разработка на технически с Дейността ще бъде изпълнявана заедно с Дейности 3 и 4 от избрания изпълнител чрез процедура за възлагане на обществена поръчка. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени: • Анализ на правната рамка и съществуващата ситуация в НАЦИД по отношение на административните процеси и предоставяни електронни административни услуги в обхвата на проекта (услугите, вписани в СУНАУ, които не са реализирани към момента на изпълнение на проекта и не са включени в обхвата на предходни проекти): 1. Издаване на служебни бележки за завършени научноизследователски проекти 2. Издаване на служебна бележка за депозиран научен ръкопис 3. Издаване на служебна бележка за защитен дисертационен труд 4. Издаване на служебна бележка за заета академична длъжност 5. Изготвяне на справка за цитирания на публикации 6. Изготвяне на справка за импакт фактор на научни периодични издания 7. Изготвяне на аналитични информационни продукти 8. Изготвяне на библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и други интернет ресурси 9. Изготвяне на библиографска справка чрез търсене в базите данни и електронните каталози на НАЦИД 10. Доставка на документи в печатна и електронна форма от библиотеки в страната и чужбина 11. Предоставяне на копия на документи от фондове на НАЦИД 12. Проверка на академичния статут на чуждестранни висши училища 13. Проверка на автентичността на дипломи и документи за висше образование от чуждестранни висши училища 14. Изготвяне на препоръка за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища • Анализ на текущото състояние и нивото на развитие на двете налични електронни административни услуги в НАЦИД и на съответните софтуерни модули, автоматизиращи вътрешните административни процеси във връзка с предоставянето на тези две услуги: 1. Издаване на удостоверение за признаване на образователно -квалификационни степени на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища 2. Издаване на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава; • Дефиниране на обхвата на реализация на новите 14 електронни административни услуги и подхода и обхвата на надграждане на съществуващите 2 услуги и съответните софтуерни модули, реализиращи съответните им вътрешни процеси; разработка на технически спецификации за техническа реализация;
6.Одит Дейностите по одит на извършената работа включват: • Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта; • Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; • Изготвяне на одитен доклад.
5. Доставка на оборудване и лицензи: Закупуване на технологично оборудване (сървъри, комутатори, мрежови дисков масив и др.) и съответни лицензи за базов софтуер (сървърни ОС, софтуер за виртуализация и др.), необходими за работата на надградените и За изпълнение на дейността ще бъде избран доставчик чрез провеждане на процедура по ЗОП, подготвена в рамките на Дейност 1 в съответствие с изискванията на нормативната уредба. В рамките на дейността ще бъде доставено следното оборудване, необходимо за функционирането на продуктите, създадени и надградени в рамките на Дейност 3: Техниката, обект на процедурата по ЗОП, е описана подробно в представените индикативни оферти към настоящата документация. За нормалното функциониране на доставеното оборудване, ще бъдат доставени следните 2 бр. софтуерни лицензи: Microsoft Windows Server Std 2012 R2
4. Вписване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ и НОИОСИС В рамките на тази дейност се осъществява вписване на информационни обекти съгласно изискванията на ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по отношение на оперативна съвместимост и информационна сигурност. При разработката на информационна система, избраният изпълнител по дейности 2, 3 и 4 трябва да предприеме всички необходими действия, за да осигури нейното пълно съответствие със специфичните законови и подзаконови изисквания по отношение на оперативна съвместимост и информационна сигурност. Тези действия включват: • Подготовка на заявления за вписване на информационни обекти и електронни административни услуги съгласно изискванията на действащото към момента на разработката законодателство в областта на електронното управление; • Осигуряване на всички проверки за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно изискванията на действащото към момента на приключване на разработката законодателство.
7.Дейности по информация и публичност Организиране на разяснителна кампания за представяне на помощта на програмата „Административен капацитет” за постигане на целите на проекта. Дейността включва: • планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ – 2 пресконференции и 4 информационни дни за целевите групи; • изготвяне на печатни материали за популяризиране на резултатите от проекта – 1 брошура на български и английски език; 1 дипляна на български и английски език и комплекти-папка, химикал и бележник по 200 бр. всяко; • публикувани 5 прессъобщения • публикувана актуална информация за проекта на интернет страницата на НАЦИД чрез създаване на специализирана рубрика • получаване на обратна връзка от целевите групи и заинтересованите страни относно резултатите от проектните дейности.
3. Софтуерна разработка: Надграждане на реално работещи системи и услуги, създадени и внедрени в резултат на успешно изпълнени предходни проекти по ОПАК; Разработване и внедряване на нови електронни административни услуги и интегрирането им в общата Надграждането на информационната среда на НАЦИД ще бъде осъществено чрез разработка на 14 нови електронни административни услуги и надграждане на 2 съществуващи услуги и съответните софтуерни модули за реализация на вътрешните процеси във връзка с предоставянето на услугите. Осъществяването на технологичните разработки ще бъде извършено въз основа на резултатите от аналитичните дейности. Избраният изпълнител по дейности 2, 3 и 4 трябва да извърши софтуерните разработки въз основа на изготвената техническа спецификация в рамките на Дейност 2: „Анализ и проектиране“. В рамките на дейността по софтуерна разработка, ще бъде извършено програмиране и дизайн на потребителския интерфейс и програмна логика във връзка с: • Разработване на 14 нови електронни административни услуги и съответните им регистри, съгласно техническата спецификация и в съответствие с изискванията на ЗЕУ; • Надграждане на 2 работещи електронни услуги; • Надграждане на 2 съществуващи софтуерни модула, реализирани в рамките на предходни проекти, във връзка с надградените 2 електронни административни услуги; • Настройка на оборудване и доизграждане на софтуерната инфраструктура на НАЦИД съгласно изискванията на софтуерната разработка по отношение на надеждност, производителност и информационна сигурност. В рамките на дейността се очаква изпълнителят да разработи техническа и експлоатационна документация, съдържаща: • Техническа документация на софтуерните разработки; • Ръководство за потребителя;
8.Управление на проекта Тази дейност включва: • провеждане на тръжни процедури , съобразно предвидените по проекта дейности; • осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта – проверка на качеството на изготвените анализи, документи и технически описания, верификация на направените разходи, мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнените дейности по проекта; • верификация на направените разходи; • подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК; • изготвяне на междинни доклади и на окончателен доклад по изпълнение на проекта мониторинг и оценка на проекта .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 782 827 BGN
Общ бюджет: 776 112 BGN
БФП: 776 112 BGN
Общо изплатени средства: 776 112 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 776 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 413 384 BGN
2015 362 728 BGN
776 112 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 659 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 351 377 BGN
2015 308 319 BGN
659 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 116 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 008 BGN
2015 54 409 BGN
116 417 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Брой успешно проведени процедури по ЗОП
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с изпълнители
Индикатор 4 (Д) По дейност 2 - Брой доклади
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Брой техническа спецификация
Индикатор 6 (Д) По дейност 3 - Брой разработени нови електронни административни услуги
Индикатор 7 (Д) По дейност 3 - Брой надградени съществуващи електронни административни услуги
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Брой надградени софтуерни модули
Индикатор 9 (Д) По дейност 4 - Подготвено и подадено заявление за вписване на информационни обекти и услуги в Регистрите за оперативна съвместимост, съгласно изискванията на ЗЕУ и НОИОСИС
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - брой сървъри
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - брой комутатори
Индикатор 12 (Д) По дейност 5 - Брой мрежови дискови масиви
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 - брой непрекъсваеми токови захранвания
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - брой софтуерни лицензи
Индикатор 15 (Д) По дейност 6 - Доклад за извършен одит;
Индикатор 16 (Д) По дейност 7 - Проведени начална и заключителна пресконференции по проекта
Индикатор 17 (Д) По дейност 7 - Проведени информационни дни
Индикатор 18 (Д) По дейност 7 - Изготвени и разпространени брошури на български и английски език – 5 000 бр. и дипляна на български и английски език – 5 000 бр
Индикатор 19 (Д) По дейност 7 - Изготвени и разпространени рекламни комплекти - папка, химикал, бележник – 200 бр. всяко
Индикатор 20 (Д) По дейност 7 - Прессъобщения
Индикатор 21 (Д) По дейност 7 - Изготвена специализирана рубрик на интернет страницата на НАЦИД
Индикатор 22 (Д) По дейност 7 - Изготвен доклад на базата на получени и обработени анкетни карти от целевите групи за резултатите от проектните дейности
Индикатор 23 (Д) По дейност 8 - Брой проведени срещи на екипа
Индикатор 24 (Д) По дейност 8 - Брой проведени срещи със заинтересовани лица
Индикатор 25 (Д) По дейност 8 - Брой изготвени междинни технически доклади и окончателен технически доклад
Индикатор 26 (Д) По дейност 8 - Брой приети и/или изготвени тръжни документации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз