Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0494-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-02005
Наименование: "С внимание към младите хора"
Бенефициент: "АДИ СЕРВИЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 07.03.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Повишаване мотивираността фирма АДИ СЕРВИЗ ЕООД да наеме млади безработни лица до 29-годишна възраст посредством осигурена подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група. Предоставяне на възможност за предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите им.
Дейности: 1. Сформиране на екип и управление на проекта, мониторинг и оценка За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип по управление на проекта, задачите и отговорностите между членовете на екипа ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги. Екипа ще се състои от трима експерти: • Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • цялостна организация по реализиране на проекта • мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители 1. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръководителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • организира цялостната техническа работа за изпълнение дейностите по проекта • отговаря за техническото оформяне на тръжната документация • съдейства за подписването на договорите с изпълнителите • информира членовете на екипа и всички участници в проекта за графика на дейностите изготвя и предава в срок необходимите периодични справки за хода на изпълнение на проекта 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • прави необходимите разплащания по проекта • съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители
2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 69 на МС /11.03.2013 г. и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени тримата души от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат три процедури както следва 1- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/11.03.2013г. г) информираност и публичност на проекта. 2- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/11.03.2013 г) информираност и публичност на проекта. 3- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 69/11.03.2013 г. г) на предвиденото за закупуване оборудване.
Дейност 3. Подбор на представители на целевата група С оглед целите, заложени в критериите за избор на операцията и Насоките за кандидатстване, представителите на целевата група могат да бъдат лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда” като безработни на територията на Република България. В целевата група ще бъдат включени безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ Процедурата за подбор на представители на целевата група за включване в конкретен проект започва при подаване на Заявка от страна на спечелилата безвъзмездна помощ организация до съответната ДБТ. С оглед осигуряване на оптимален брой лица от целевите групи за включване в конкретните проекти, следва Заявката да бъде подадена непосредствено след подписване на договора или в най-кратки срокове преди старта на дейностите, в които ще бъдат ангажирани представителите на целевата група. Дирекции “Бюро по труда” изнасят на Информационното табло в ДБТ Съобщение до потенциалните кандидати за старта на кампанията по подбор на представители на целевата група за включване в проектите, получили безвъзмездно финансиране по схеми на Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Всички трудови посредници задължително уведомяват потенциалните представители на целевата група за дадената възможност за включване в проекта, като отбелязват това в личните им досиета (картони). Безработните лица се подписват, че са запознати с тази възможност. За тази цел ДБТ създава и поддържа единен Регистър, в който представителите на целевите групи удостоверяват срещу подпис, че са информирани за стартирала процедура за подбор на представители на целевата група за включване в конкретни проекти, получили безвъзмездно финансиране по схемата. Желаещите да бъдат включени в обучение представители на целевата група, подават Заявление за включването им в проектните дейности, където отбелязват в коя целева група попадат. Със заявлението се изразява съгласие за ползване на личните им данни за целите на проекта. Трудовите посредници в ДБТ оказват на желаещите лица методическа помощ при попълване на Заявлението и въз основата на наличното в ДБТ индивидуално досие на регистрирания представител на целевата група, следят за верността на посочените в Заявлението данни. ДБТ изготвят “Дълъг списък” от подходящи за включване в обучение лица от целевата група, който се предоставя на съответния Кандидат, спечелил безвъзмездно финансиране. ДБТ и бенефициентът уговарят краен срок за съставянето на списъка, който съответства на заложените проектни дейности, но дава достатъчно време за уведомяване и набиране на заявления от безработните. Кандидатът, сключил договор за безвъзмездна финансова помощ, преглежда списъка и одобрява конкретен брой лица от целевата група, отговарящи на условията по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ. На тази база, тя изготвя “Кратък списък” на лица от целевата група, с които ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна финансова помощ. По преценка на Кандидата, “Краткия списък може напълно да съвпада с “Дългия списък”. Комисията съставена и утвърдена със Заповед на Директора на ДБТ разглежда заявленията на заявилите участие представители на целевата група, провежда индивидуални интервюта и извършва окончателното класиране на подходящите за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна помощ представители на целевата група. След провеждането на подбора на представители на целевата група, ДБТ изготвя Протокол, удостоверяващ решението на комисията. В протокола се записват имената на номинираните кандидати, както и на резервите, в случай че такива бъдат определени. Протоколът се подписва от всички страни, участващи в комисията по подбора. В случай, че към момента на стартиране на процедурата за подбор, след подадена заявка, в ДБТ няма достатъчен брой регистрирани и отговарящи на всички критерии, заложени по проекта, лица от целевата група, ДБТ издава писмо на Кандидата, с което удостоверява това . При липса на представители на целевата група, регистрирани на територията на дадена Дирекция „Бюро по труда”, които да отговарят на заложените от бенефициента изисквания е възможно да бъдат включени кандидати от Дирекция „Бюро по труда” в съседните общини, но в рамките на допустимите области, ако в проекта е посочена община, а не област. В този случай представителите на целевата група, които желаят да участват в проект извън собственото си населено място, трябва да бъдат информирани, дали разходите за транспорт по време на участието им в проекта са поети от бюджета на проекта или са за тяхна сметка. Предвид факта, че в одобрения вече бюджет по проекта не са предвидени подобни пера е необходимо да се изясни съществува ли възможността за създаването на такива. За целта се следва процедурата за промяна в договора. Отказът на представител на целевата група за участие в проекта се процедира съгласно чл. 20, ал.4, т.4 от Закона за насърчаване на заетостта. При отказ по уважителни причини, лицето следва да представи копие на официален документ удостоверяващ обстоятелството възпрепятстващо участието му в проекта. Окончателният списък на одобрените кандидати се изнася на информационните табла в дирекциите “Бюро по труда”. Кандидатът по проекта подписва индивидуални споразумения/договори с избраните представители на целевата група за включване в конкретния проект, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в който ясно трябва да бъдат регламентирани правата и задълженията на страните по договора!
4. Публичност и визуализация Тази дейност се предприема за да се информира обществото и целевите групи за проекта и резултатите от него За целите на информираността и публичността в рамките на проекта ще бъдат изготвени следните материали: 1. Формуляри с лого на проекта, които ще се използват за всички писмени документи, изготвяни в рамките на проекта; 2. Брошури – 500 броя; 3. Информационни табели – 1 брой; Всички дейности по информираност и публичност ще се извършат съгласно разпоредбите на Регламент(ЕК) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР.
5. Обучение по придобиване на професионална квалификация По настоящата процедура ще бъде нает външен изпълнител избран по реда на ПМС69, като изпълнителят ще бъде ЦПО регистрирано съгласно НАПОО. Предвижда се да бъдат обучени двама безработни младежи до 29 години. При детайлен анализ (в насока подобряване обслужването на клиентите и разширяване на предлаганите услуги изхождайки от предмета на дейност на фирмата) направен от екипа на фирмата кандидат бе идентифицирано точно от какви специалисти има нужда предприятието и на база анализът бяха избрани следните специалности: - професия Електромонтьор втора квалификационна степен с код по СППОО 522020, с продължителност от 660 учебни часа. Обучението се извършва по утвърдени от НАПОО програми - Обучение част от професия 482040 „Организатор Интернет приложения“, специалност 4820401 „Електронна търговия“ трета степен на професионална квалификация, включваща следните модули с общ хорариум 600 учебни часа По време на обучението обучаемите лица ще получават стипендия в размер на осем лева за всеки присъствен ден с над шест учебни часа
6. Обучение по ключови компетенции По настоящата процедура ще бъде нает външен изпълнител избран по реда на ПМС69, като изпълнителят ще бъде ЦПО регистрирано съгласно НАПОО. Предвижда се да бъдат обучени двама безработни младежи до 29 години. При детайлен анализ (в насока подобряване обслужването на клиентите и разширяване на предлаганите услуги изхождайки от предмета на дейност на фирмата) направен от екипа на фирмата кандидат бе идентифицирано точно от какви специалисти има нужда предприятието и на база анализът бе избрана ключови компетентност 4 Дигитална компетентност в насока надграждане на уменията на целевата група в предвидената област.
7. Доставка на оборудване Във връзка с осигуряването на необходимите ресурси за обособяване на работното място на целевата група се предвижда да се закупят следните ресурси: За длъжност Електромонтьор: - Стол стандартен 1 брой - Ключове глухи-номера от 6 до 22 клещи за заголване на кабели 1 брой - клещи клещи за кримпване на кабели 1 брой - Ампер клещи стандартни 1брой - Тестер за напрежение Стандартен 1 брой - Бюро 1 брой За длъжност Мениджър Продажби: - компютър "Дисплей - 15,6"" (39.62cm) HD Ready (1366x768) Процесор - 2-ядрен ХардДиск - 750 GB RAM - 6 GB" 1 брой - Монитор "Технология: TFT/LED Размер: 22"", Време за реакция: 5ms, Контраст: 100Mln:1, Изходи: HDMI/DVI " 1 брой - мултифункционално устройство Печат: мастиленоструен" 1 брой - Бюро Стандартно 1 брой - Стол Стандартен 1 брой Всички материали са побрани въз основа на направен анализ на необходимите ресурси за оптималното обезпечаване на работните места на Мениджър Продажби и Електромонтьор. Анализът е направен от екипът на фирмата въз онова на дългогодишният опит в сферата на услугите и търговия с електроматериали
8. Назначаване на работа След като бъдат обучени представителите на целевата група те ще бъдат назначени на работа във фирмата с работно място офисът на фирмата намиращ се в гр. Дряново за срок от 7 месеца на следните длъжности : Мениджър Продажби –код 12216003 Електромеханик - код 74122007 При добро представяне на назначените кадри техните договори ще бъдат продължени с постоянен трудов договор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 729 BGN
Общ бюджет: 18 976 BGN
БФП: 18 976 BGN
Общо изплатени средства: 4 346 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 346 BGN
2015 0 BGN
4 346 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 694 BGN
2015 0 BGN
3 694 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 652 BGN
2015 0 BGN
652 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз