Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0040-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-14/10.03.2014
Наименование: „За по–добро бъдеще, чрез разкриване на нова социална услуга- Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания”
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги в общността - ЦНСТ - 1 бр.
Дейности: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип При изпълнение на дейността ще бъде разкрит 1 ЦНСТ, с капацитет 14 деца. В ЦНСТ ще работят: Ръководител-1, социален работник - 1, възпътетл -6, медицинска сестра -1, хигиенист -1. ЦНСТ представлява услуга, която дава възможност за постоянно живеене на група деца в среда близка до семейната. В тази връзка не се предвиждат специализирани(психологически,социални,рехабилитационни, образователни, здравни и т.н.) услуги в пространството за живеене. Всички необходими специализирани услуги ще бъдат предоставяни от подходящите специалисти, извън мястото на живеене.Осигуряването на ежедневна грижа изисква работа на смени от екипа, работещ в ЦНСТ. • Осигуряване на постоянни грижи за 12/14 деца; организиране на хранене, посещение на детска градина и училище. • * Осигуряванена достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи. • * Организиране на занимания за свободно време, съобразени с индивидуалните потребности на децата настанени в ЦНСТ. • * Подготовка на порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността. • * Осигуряване адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип; • *Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работат с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват; • * Постигнатите резултати ще бъдат популяризирани чрез местните медии.
Дейност 4: АДАПТАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА/МЛАДЕЖИТЕ След като бъде извършен преглед и анализ на оценките на потребностите на всички деца и младежи, като част от дейностите, изпълнявани от ДАЗД в рамките на Компонент 1 и бъдат определени децата/младежите, които ще бъдат настанени в ЦНСТ ще бъде разработен план за адаптация и преместване на ползвателите на новата социална услуга. Плана за адаптация ще бъде изготвен от консултанта адаптация. Планът за адаптация ще бъде разработен на база на констатациите, направени в оценките за всяко дете/младеж и ще бъде напълно съобразен със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител на новите социални услуги. Като част от плана за адаптация ще бъдат включени посещения на съответните специалисти, които ще работят в социалната услуга в институциите, в които живеят децата/младежите. Срещите на специалистите с децата, по възможност, ще бъдат провеждани извън институциите, в които са настанени. При осъществяване на срещите ще се търси подкрепата и съдействието на специалистите, работещи в конкретната специализирана институция. Консултанта адаптация ще участва в срещите между децата/младежите и новоназначените специалисти в социалните услуги. Консултантът ще ги подпомага с практически съвети за подобряване на комуникацията. Паралелно с плана за адаптация, ще бъде разработен и план за преместване на децата/младежите. Плана за преместване ще бъде изцяло съобразен с оценките, направени от ДАЗД и ще отразява препоръките, дадени в него. Плана за преместване ще бъде разработен от консултанта-методист.
Дейност 2: Информация и публичност Дейността ще се реализира през целия период на проекта, като периодично се информира обществеността за развитието на проекта. Със стартиране на дейността ще се проведе официална пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на местните медии. Ще бъде представен проекта и целите, които следва да постигне. Ще се раздаде информационна брошура, съдържаща информация за целите, дейностите на проекта. Успешното изпълнение на проекта ще завърши с официална пресконференция.
Дейност 5: Преместване на децата и младежите в ново-разкритата услуга /ЦНСТ/. Преместването на децата/младежите в новите социални услуги ще бъде извършено в съответствие с препоръките, направени при оценката на потребностите на целевите групи и в съответствие с плана за преместване. Преместването на децата/младежите по възможност ще бъде извършено поетапно с цел по-добра адаптация в новата среда. За целта се предвижда използването специализирана апаратура, транспорт и специализиран екип за пътуването/преместването на децата /младежите.
Дейност 3: Подбор, наемане на персонала в новоразкритата социална услуга ЦНСТ. Провеждане на процедура за подбор на пресонал. При определяне на персонала на социалната услуга ЦНСТ ще се спзват изискванията ма Методикатаза определяне на делъжностите на персоналана специализираните институции и социалните услуги в общността. Вакантните места ще бъдат обявени в Бюро по труда Самоков, като подборът ще бъде на конкурсен принцип. Комисия, назначена със Заповед на кмета ще разгледа подадените документи и проведе интервю с допуснатите кандидати. Интервюто ще има за цел да подбере най-подходящите специалисти за конкретните длъжности. След приключването на интервютата, комисията ще предложи на кмета на община Самоков да сключи договори с тях.
Дейност 1: Сформиране на екип за организация и управление на проекта. В рамките на настоящия проект се предвижда сформирането на екип за управление, състоящ се от специалисти, които да обезпечат координираното, коректно и точно изпълнение на планираните дейности, съобразно спецификата на проекта. Екипът за управление на проекта ще включва: - Ръководител на проекта; - Счетоводител - Технически сътрудник; - Координатор Екипът на проекта е съставен от специалисти с различна професионална квалификация, опит и образование, които ще разпределят отговорностите си за изпълнение на дейностите, така че да се гарантира максимална ефективност на разходваните време и ресурси..Дейност 1 включва изпълнението на следните задачи: сформиране на екипа при стартирането на проекта; разпределяне на отговорностите и ангажиментите и установяване принципите за комуникация между членовете на екипа; разписване и утвърждаване на плана и графика за действие по изпълнението на проекта; създаване на система за отчетност, вътрешен мониторинг и контрол, включително проверки на място и проверка на документи на проектните дейности и разходи; подготвяне на договори с персонала по проекта, водене на финансово- счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнагражденията, изплащане на възнагражденията, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта; набелязване на мерки за преодоляване на възникнали проблеми; техническа и финансова отчетност по проекта. В резултат от срещите ще се изготвят протоколи, които ще послужат при изготвянето на междинните отчети и доклади и при финалния доклад за изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Христина Димитрова Янева
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 642 BGN
Общ бюджет: 152 492 BGN
БФП: 152 492 BGN
Общо изплатени средства: 147 929 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 259 BGN
2015 94 670 BGN
147 929 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 271 BGN
2015 80 469 BGN
125 740 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 989 BGN
2015 14 200 BGN
22 189 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз