Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0037-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-1/05.03.2014
Наименование: ЦНСТ ☺НАДЕЖДА☻
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 05.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Създаване на ЦНСТ - 1 бр
Дейности: Информация и публичност на проекта В съответствие с изискванията за визуализация - Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Регламент (ЕО) № 1828/2006 ще бъдат изработени материали, популяризиращи проекта и помощта от Европейския социален фонд, включващи провеждане на две прес-конференция, разпространение на 10 прессъобщения в електронните и местните печатни и електронни медии за информиране на обществеността, подготвяне и издаване на брошура в тираж 450 бр.,рекламни материали – 80 химикалки, 80 папки, 80 тениски, 80 тефтери, информационна табела - 1 бр., плакати - 60 бр., рекламен видео клип - 1 бр.
Организация и управление на проекта Залегналият хоризонтален принцип в ОП РЧР за добро управление на програми и проекти ще бъде спазен при обособяването на отделна дейност за това – Организация и управление на проекта. Ето защо, за изпълнението на дейностите по проекта ще бъде сформиран екип от ръководител, координатор и счетоводител. Дейностите по управление на проекта ще бъдат насочени в посоки на: - дейности, които да гарантират активност, прозрачност и подкрепа на проекта; - дейности, които да гарантират прокарване на целите и изпълнение на заложените проектни дейности. За провеждането на прозрачно и добро изпълнение, сформираният екип за управление и изпълнение на проектните дейности ще има за задача да организира и гарантира провеждането на всички заложени по проекта дейности; финансово и техническо отчитане, цялостната логистика на проекта, както и дейностите по наблюдение, контрол и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. При възникнала необходимост ще бъдат осъществявани корекции, отчетност на дейностите и разходите. Ръководният екип по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, които ще бъдат своеобразен инструмент за контрол, проследяване и отчетност на изпълнението на проектните дейности. Работните срещи ще се протоколират и способстват за детайлното разпределяне на задачите между членовете на екипа и планирането предстоящи дейности. Осигуряването на административна и техническа подкрепа, като и непрекъснатия мониторинг на проекта ще осигурят високо качество на неговото изпълнение и постигане на поставените цели. Финансово управление на проекта, включващо разплащания, осчетоводяване, финансово-счетоводна отчетност и други. Подготовка на документация за възлагане на отделни дейности на изпълнители, избрани по реда на ЗОП. Ще бъдат изготвени междинни и окончателен отчети за изпълнението на проекта. Подготовка и представяне на финален отчет към Договарящия орган. Екипът по проекта ще има задължението и отговорността да изпълнява и дейностите по популяризиране на проекта и източниците на финансиране, при спазване на задължителните изисквания за визуализация посочени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР” на ДО.
Преместване на децата и младежите Предвид факта, че децата и младежите са с увреждания и са настанени в специализирани институции - ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД, които са извън рамките на община Дупница, ще бъде необходимо осигуряването на транспорт за преместването им в ЦНСТ гр. Дупница. По тази причина се налага обезпечаването на специализирано транспортно средство, оборудвано за лица със специални нужни, и по-конкретно деца и младежи с физически увреждания. Чрез реализирането на тази дейност ще се гарантира безопасното, комфортно и своевременно придвижване от съответните институции да ЦНСТ гр. Дупница. При транспортирането участие ще вземат и социален работник и детегледач, взависимост от специфичните индивидуални нужди на децата и младежите.
Подготвителни дейности преди извеждането на децата и младежите от институциите и настаняването им в новоразкритата услуга Дейността стартира с изпращане на официално писмо до Д"СП", в което се декларира от кога ще започне релоното предоставяне на социалната услуга ЦНСТ. Дейността е насочена към планираните настанявания в ЦНСТ. За целта се извършва оценка за всеки отделен случай, придружена със социален доклад и план за действие от отдел "Закрила на детето". След като е извършена оценката на случая, директорът на Д "СП" по предложение на водещия социален работник от ОЗД издава заповед за ползване на социалната ЦНСТ, придружено от социален доклад и план за действие. Съгласно Административно-процесиялния кодекс заповедта подлежи на незабавно изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред. Организира се междуекипна пранираща среща между водещия случая социален работник от ОЗД и специалисти от персонала, подбрани в зависимост от индивидуалните потребности на детето/младежа за настаняването му в ЦНСТ. На срещата се обсъжда: целта на настаняването, датата на настаняването, статута на детето, информация за семейството; хронологоия на настаняванията, здравен и образователен статус, специални нужди; информация за детето - "Портрет" на детето; как ще се осъществяват контакти със семейството, други значими възрастни, не плануваните посещения; определя се ключов социален работник на детето от ЦНСТ, който да посрещне детето и т.н.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип ще се предоставя деннонощно на територията на новоизградения ЦНСТ в гр. Дупница. Капацитетът на услугата ще бъде 12 постоянни места и 2 места за настаняване на деца и младежи от общността по спешност. Основните приоритети, които ще бъдат следвани при предоставяне на социалната услуга са насочени към задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие, както и да се създават непрекъснати условия за тяхното надграждане. Освен това в ЦНСТ ще се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до училище, детска градина и т.н., както и достъп до специализирани здравни, социални и образователни и други услуги в общността. Чрез настаняването на децата и младежите се гарантира и осигуряването на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на амостоятелност на децата и младежите с увреждания в тяхното обслужване, както и ще им бъдат предоставени набор от услуги, грижи и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване. В ЦНСТ ще бъде гарантирано планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение, както и да се осигури адаптацията на децата и младежите в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за тях се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип, както и създаване на предпоставки за интегриране на личните истории на децата и младежите в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота ме се документират и отразяват.
Наемане на персонал за работа в ЦНСТ Подборът на персонала, структурирането на длъжностите в него, координацията и управлението му са дейности с ключово значение за предоставянето и качеството на социалната услуга „ЦНСТ". Подборът, управлението и професионалното консултиране на персонала допринасят пряко за постигане на качествено предоставяне на социалната услуга. Подборът на кандидатите за работа в ЦНСТ се осъществява съобразно с тяхната професионална квалификация, опит в социалната работа и мотивация за работа. Ще бъдат разработени правила за подбор и назначаване на персонала, които осигуряват избор на подходящи служители, предоставящи грижи за здравето, сигурността и благополучието на потребителите. Набирането на персонала се извършва по предварително изготвена процедура с ясни критерии за сравнителна оценка на квалификацията, опита и мотивацията за работа на кандидатите. Тя включва подбор по документи (в зависимост от позицията) и интервю за установяване на мотивацията и нагласите за работа, както и на степента на съответствие между притежаваните професионални компетенции на кандидата и профила на компетенциите за съответната длъжност в ЦНСТ. Подборът на персонала съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство, на стандартите за предоставяне на социални услуги в общността, както и на предварително изготвения профил на компетентност за всяка от длъжностите, в предоставяне на социалната услуга и потребностите на потребителите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 925 BGN
Общ бюджет: 216 498 BGN
БФП: 216 498 BGN
Общо изплатени средства: 216 494 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 985 BGN
2015 172 509 BGN
216 494 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 387 BGN
2015 146 632 BGN
184 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 598 BGN
2015 25 876 BGN
32 474 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз