Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0008-C0001
Номер на проект: 13-22-8
Наименование: Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция за ефективна администрация
Бенефициент: Областна администрация Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 24.02.2014
Дата на приключване: 24.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Непрекъснато повишаване на уменията и компетенциите на служителите в областна администрация Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: 1 Обучения по ИПА Обученията, които ще се извършват от ИПА ще бъдат различни, в зависимост от длъжността на служителите, но целта им ще бъде една - повишаване компетентностите, професионалните умения и квалификацията на служителите в областна администрация Силистра. Темите на обученията са подбрани от Каталога на ИПА за 2013 г. Те са различни от обучителните теми на одобрения проект през настоящата година. Програма „Управление на човешките ресурси“ 1. Участието на директорите на дирекции в семинар „Управление и оценка на изпълнението“ (ЧР-2) ще подпомогне дейността им като оценяващи ръководители по изпълнението на длъжността на всеки служител в областната администрация. В условията на променена нормативна уредба чрез обучението ще се разяснят новите моменти в целите и етапите на оценяването, в ролята и отговорностите на оценяващите ръководители и оценяваните служители. 2. Участието на директорите на дирекции в семинар „Управление на промяната, времето и стреса“ (ЧР-5) ще подпомогне усвояването на умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна. 3. Участието на служителя по ЧР в семинар „Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация“ (ЧР-3) ще повиши знанията и практическите умения на служителя за набиране и подбор на най-подходящите кандидати за работа в областната администрация. Програма „Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията“ 4. Семинар „Административна стилистика“ (ПР-4) ще повиши комуникативната компетентност на служителите на областна администрация Силистра, важно условие за ефективно общуване в рамките на администрацията и в обслужването на граждани и юридически лица. 5. Семинар „Методи и техники за прозрачна администрация“ (ПР-28) ще подпомогне усвояването на знания за подходите и формите на практическата реализация на принципа за прозрачност и откритост в дейността на служителите на областната администрация. Програма „Финансово и стопанско управление“ 6. Курс „ Одитна дейност на публичните финанси“ (ФС-1) ще повиши професионалната компетеност на счетоводителите, като насочи вниманието им към превантивните мерки относно законосъобразното разходване и ефективното, ефикасно и икономично разходване на публичните финанси. Програма „Е-правителство: изграждане, умения“ 7. Семинар „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено“ (ИТО-3) ще повиши професионална компетентност на служителя пряко ангажиран с осигуряването на мрежова и информационна сигурност. 8. Семинар „Административно обслужване“ (ИТО-4) ще подпомогне служителя от „едно гише“ да усъвършенства уменията си за работа с клиенти и решаване на конфликти.
2 Специализирано обучение за работа с АИС Notes В рамките на тази дейност външен изпълнител ще проведе специализирано обучение за работа с административната информационна система Lotus Notes на служителите от областната администрация. За работа със системата Lotus Notes, 24 бр. служители ще бъдат обучени в курс за крайни потребители (код 084087) за работа с модулите, осигуряващи пълната функционалност на системата. Служителят, отговорен за функционирането на информационните системи в администрацията, включително и на деловодната система ще премине основен курс за администратор (код D8L75), както и следващите два курса за администратори: управление на потребители и сървъри (код D8L77) и изграждане на инфраструктура(код D8L76) Изпълнителят ще осигури: обучителна програма, обучители, помощни материали за участниците, зала и техническо оборудване за провеждане на обучението. Всеки курс ще завърши с издаване на Сертификат за преминато обучение.
3 Дейности за Информация и публичност За да се изпълнят задължителните изисквания на Оперативна програма „Административен капацитет” за информация и публичност по време на проекта ще се извърши: - Встъпителна пресконференция, която ще се проведе за началото на проекта. Ще бъдат поканени медии. В залата ще се постави банер с информация за проекта според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”. - Отпечатване на дипляна в началото на проекта – 200 бр. с информация за Донора, Програмата и дейностите, цели, очаквани резултати на настоящия проект. Дипляната ще се раздаде на участниците в пресконференцията, ще се поставят екземпляри във фоайето на сградата. - Изработване на банер с информация за ЕС, Програмата и настоящия проект – 1 бр., банерът ще се поставя в залата за пресконференции и групово обучение на служителите. - Публикации в сайта на администрацията ще информират гражданите за стартирането и закриването на проекта, предстоящите дейности и постигнатите резултати. На всички публикации ще присъстват задължителните атрибути на Програмата и ЕС и настоящия проект. - Отпечатване на дипляна при приключване на дейностите по проекта – 200 бр. с информация за проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Дипляната ще се раздаде на участниците в пресконференцията за закриване на проекта. Ще се поставят екземпляри във фоайето на сградата. - Провеждане на пресконференция за закриване на проекта – на пресконференцията ще се представи общ преглед на извършеното и постигнатото по проекта. Ще присъстват медии. В залата ще се постави банер с информация за проекта и според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”. - Присъстващите на пресконференциите, служителите на администрацията, обучителите ще получат рекламни материали по проекта
4 Организация, управление и отчитане на проекта • Екип за управление - състои се от ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Изборът на ръководител на проекта и членове на екипа е направено с оглед да се гарантира ефективното организационно, административно, техническо и финансово управление на проекта. При определяне състава на екипа ще се спазват изискванията на раздел III на ПМС 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС 62 от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г. Съгласно чл. 5 ал.1 от ПМС 330/05.12.2011 г. при определяне състава на екипа се описват точно: задълженията на членовете, които трябва недвусмислено да произтичат от дейностите по проектното предложение; изискванията, на които трябва да отговарят членовете с оглед на функциите и задълженията, определени за съответната позиция в екипа. • Ежемесечни срещи на екипа – екипът на проекта ще провежда срещи за разпределение на задачите при изпълнение на дейностите, ще осъществява постоянен контрол за спазване на времевия график и целесъобразното разходване на средствата и ще отчита резултатите от проведените вече дейности. Ще се отчитат пропуските, допуснати при организирането на дейностите и ще се отбелязват положителните резултати и добрите практики. Ще се водят протоколи от работните срещи на екипа със срокове и отговорници на предстоящите дейности. • Отчитане на проекта – Отчитането на проекта ще се извърши в съответствие с изискванията на Управляващия орган на ОПАК
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ “Александър Ковачев”
"Ай Би Ес - България" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 378 BGN
Общ бюджет: 30 328 BGN
БФП: 30 328 BGN
Общо изплатени средства: 30 328 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 637 BGN
2015 20 691 BGN
30 328 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 191 BGN
2015 17 587 BGN
25 779 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 446 BGN
2015 3 104 BGN
4 549 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) По Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1: Брой обучени жени
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1: % Обучени жени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1: Брой служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1: % служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2: Брой обучени жени
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2: % Обучени жени
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2: Брой служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2: % служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3: Публикации в сайта
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3: Информационен банер
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3:Разпостранени информационни дипляни
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3:Разпостранени рекламни материали - химикалки
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3: Разпостранени рекламни материали - папки
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3: Разпостранени рекламни материали - листи с цветен печат
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3: Разпространени рекламни материали - USB
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4: проведени срещи на екипа
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4: междинни технически доклади
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4: окончателен технически доклад
Индикатор 22 (Д) По Дейност 4: сключени договори с изпълнители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз