Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0023-C0001
Номер на проект: A12-22-13
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Столична община - район Младост
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 07.02.2014
Дата на приключване: 07.01.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета и професионализма на общинските служители
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността е пряко свързана с организацията и управлението на проекта, което ще се осъществява на основата на системен подход, ясно и последователно планиране и наблюдение на проектните дейности. Организацията на екипа ще се осъществи чрез възлагане на задълженията и дейностите на членовете на екипа съобразно законодателството. С цел доброто изпълнение на проекта ще се сформира оптимален екип за управление, който ще се състои от следните позиции: ръководител и счетоводител. Екипът ще следи за правилното провеждане на всички проектни дейности като ръководи работата на външните изпълнители и дава насоки и препоръки с оглед навременното и пълно изпълнение на проекта. Ще бъде изготвен подробен график за изпълнение на дейностите с цел оптималното постигане на заложените цели и резултати. Екипът ще има вътрешен механизъм за мониторинг, което ще способства за ефективната комуникация между членовете на екипа и доброто управление на проекта. Мониторингът ще включва текущо и систематично набиране и анализ на информация за изпълнение на дейностите по проекта, която ще се използва за отчитане на заложените индикатори. С цел добрата организация на проектната документация и правилното съхранение на всички документи и отчети ще се изготви проектно досие, което ще се актуализира и съхранява от определен член на екипа. Екипът ще координира разработването на документацията за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите, което ще се осъществи съобразно националното законодателство в областта на обществените поръчки. Освен това ще бъдат спазени принципите на прозрачност и независимата оценка на кандидатите. Дейността е в пряко изпълнение на Общата цел на ОПАК и на специфичните цели на настоящия проект.
Дейност 2: Провеждане на обучения по курсове от каталога на Института по публична администрация Направеното предварително проучване за потребности от обучение показа, че служителите имат нужда от обучение по следните теми на курсове, които ще бъдат посетени:  Обучение „Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация” от каталога на Института по публична администрация за общо 3 служители;  Обучение по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” – 3 служители;  Обучение по „Регулация и практика в България ” – 4 служители  Обучение по „Административна стилистика” от каталога на Института по публична администрация за общо 10 служители; Първите три обучения са предназначени за служители от администрацията на експертни и ръководни длъжности, които в своята работа имат необходимост от усъвършенстване на уменията и познанията си в областта на държавната служба, стратегическото управление и регулациите. Обучението ще се проведе от Института по публична администрация. Последното обучение е насочено към подобряване на уменията на служители за подготовка на документи, което ще спомогне на общината за по-добро общуване с гражданите. Целите на обучението са насочени към усвояване на изискванията на езика и стила на различните видове документи, както и към усвояване на писмен и устен изказ, осигуряващ ефективно общуване в рамките на администрацията и в отношенията с гражданите и бизнеса.
Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения Направеното предварително проучване за потребностите от обучение показа необходимост от провеждане на специализирани обучения. В рамките на тази дейност ще се проведат три специализирани обучения за служители в общинската администрация: - Специализирано обучение за общо 20 ръководители и служители в общината за усъвършенстване на уменията за общуване с гражданите. - Специализирано обучение за общо 15 служители в областта на предоставянето на бизнес информация и услуги в общината. - Обучение по английски език, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение, за общо 20 общински служители – 10 за ниво А1 и 10 за ниво А2; Първото обучение ще бъде за общо 20 служители в общината за усъвършенстване на уменията за общуване с граждани. Това обучение е с важно значение, тъй като служителите в общината са в пряк контакт с хората и район „Младост” е административната единица, която реално е най-близко до гражданите. Хората възприемат, че решаването на техните проблеми трябва да се осъществява на най-ниско равнище и поради това служителите в общината са в ежедневен контакт с тях. Ще се изготви специализирана програма за обучението, като то се фокусира върху изграждане на умения за: - общуване; - управляване на информация; - обмисляне и решаване на проблеми; - поемане на отговорност. Обучението ще бъде в рамките на два дни. Ще се развият дидактичните умения и способностите на служителите за това как да говорят така, че другите да внимават и разбират. Ще се развият способности за слушане и задаване на въпроси с цел разбиране и оценяване на другите гледни точки. Ще се представят, добри практики, казуси и поставяне в реални ситуации. Ще се разгледат техники за справяне с трудните хора, които противоречат, възразяват, обвиняват и пр. Второто специализирано обучение ще бъде в областта на предоставянето на бизнес информация и услуги в общината. Обучението ще се проведе за общо 15 служители. Това обучение е изключително важно от гледна точка на това какви са добрите практики за предоставяне на услуги за бизнеса. Общината има ясна необходимост от подобряване на начина на комуникация и предоставяне на услуги за бизнеса и по тази дейност ще се предоставят добри практики, които да спомогнат за по-умело комуникиране с бизнеса. Ще се изготви специализирана програма за обучението като служителите ще бъдат обучени за това как да осъществяват бизнес комуникация: устна, писмена и електронна. Ще се обучат как да се направлява диалогът по време на водене на разговори и как да се дават ефективни отговори на задаващите въпроси. Ще се представят основите на вербална и невербална комуникация. И в двете специализирани обучения ще се засегнат темите за равните възможности и превенция на дискриминацията. Третото обучение в рамките на тази дейност ще е свързано с провеждане на две обучения по английски език съответно на ниво А1 и на ниво A2 съгласно Общата Европейска езикова рамка. Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за ефективно общуване на английски език. В процеса на обучение ще се развиват паралелно всички езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Програмите за обучението ще бъдат съобразени с ежедневната натовареност на служителите както и с индивидуалните нужди на обучаващите се и знанията и уменията за работно владеене на английски език. След направено предварително проучване сред служителите в общината 10 души имат желание за участие в обучение по А1 и 10 души по А2. Ще се сформират 2 групи по 10 участника. Курсовете ще бъдат интензивни с продължителност 100 часа. Обучение на ниво А1 Обучението ще покрива граматичните и лексикални изисквания за ниво А1, съобразно изискванията на Общата Европейска езикова рамка, което включва езикови познания в три направления: разбиране, говорене и писане. Разбирането ще обхваща слушане, при което се разбират познати думи и често употребявани изрази, свързани с обучаемия, неговото семейство и конкретно непосредственото му обкръжение – естество на работа и четене, при което обучаемият разбира познати имена, думи и прости изречения. Говоренето ще включва участие в разговор, при което обучаемият общува по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и му помогне да изрази, това, което се опитва да каже. Обучаемият може да задава и отговаря на прости въпроси по познати теми или за това, от което има непосредствена нужда, както и самостоятелно устно изложение, което му позволява да използва прости изрази и изречения, за да опише мястото, където живее, и хората, които познава, своята работа и т.н. Писането за ниво А1 ще даде възможност на обучаемите да се научат да пишат кратък лесен текст, да попълнят личните си данни във въпросник (напр. името, националността и адреса си във формуляр). След края на обучението участниците ще могат да използват кратки ежедневни изрази и основни фрази с цел посрещане на конкретни си ежедневни нужди. Ще могат да представят себе си или другиго, както и да задават и отговарят на въпроси от лично естество. Ще развият уменията си за четене чрез подходящи текстове, под формата на инструкции, кратки диалози, разкази, биографии. Ще могат да създават кратки текстове и ще изразяват мнение по определени теми на базата на усвоената граматика /основните глаголни времена, лични и притежателни местоимения, предлози/ и лексика /пътувания, пазаруване, забавления. Обучение на ниво А2 Основната цел на обучението ще бъде доразвиване на уменията за ефективно общуване на английски език, придобити в рамките на обучението в ниво А1. Обучението ще покрива граматичните и лексикални изисквания за ниво А2, съобразно изискванията на Общата Европейска езикова рамка, което включва езикови познания в три направления: разбиране, говорене и писане. Обучението ще бъде и практическо насочено към ежедневната работа на служителите в общината. След края на обучението участниците ще обогатят активния си речник в две основни насоки: създаване на контакти чрез задаване на въпроси и показване на заинтересованост и справяне с всекидневни дейности и проблеми Служителите ще могат да възприемат основната информация под формата на диалози и монолози, и даване на подобаващ отговор. Ще могат да възприемат писмен текст, поднесен под формата на статии, кратки разкази и интервюта. Ще могат да създават смислен текст на базата на усвоената граматика. Курсовете ще бъдат ускорени и ще изискват допълнително работа от страна на участниците. При приключването им, ще се проведе финален тест за оценка на придобитите познания, и всеки, взел го с минимум 70%, ще получи сертификат за покрито ниво.
Дейност 4: Провеждане на екипни обучения за администрацията В рамките на тази дейност ще се проведат две екипни (групови) тридневни изнесени обучения за служители в общинската администрация: - Обучение по екипна ефективност за общо 40 служители - Обучение за мотивация и решаване на конфликти в екипа за общо 31 служители Първото обучение по екипна ефективност ще бъде тридневно, изнесено извън София за общо 40 служители в общинската администрация. Обучението ще бъде насочено към подобряване на отношенията и екипната ефективност, както и към придобиване на умения за изграждане и работа в екип. Обучението ще се реализира въз основа на предварителна програма. Обучението ще обхваща теми, свързани с логиката и основите на екипната работа, както и с принципите за ефективна комуникация в екипа. Обучението ще е насочено към решаване на въпроса как да общуваме помежду си по-ефективно, за да взимаме по-добри решения и решаваме проблемите на хората. Обучението ще бъде интерактивно, като ще се проведе в контролирана среда с практическа насоченост, под формата на ролеви игри, работа в малки групи, дискусии и споделяне. Ще се осъществят стимулационни упражнения. За да могат участниците да учат ефективно, ще бъдат ангажирани в изпълнението на конкретно зададени задачи, които да дават преживявания, което е най-добрият източник на познания и умения. Логиката на дейността е служителите да работят в неформалната среда като именно в тази среда се развиват най-добре комуникативните си умения, чувство за взаимопомощ и работа за постигането на общи цели. Чрез специфичните игри служителите ще влизат в различни роли като целта е да отключват творческия си потенциал за екипна ефективност. Второто обучение в рамките на дейността също ще е в рамките на три дни за общо 31 служители, като ще се проведе извън София. То ще бъде насочено към мотивиране на членовете на екипа и към начините за решаване на конфликти в екипа. Обучението ще цели да се отговори най-точно на въпроса кое спъва нашата обща работа и как да работим в среда с по-малко конфликти. Обучението ще се проведе под формата на интерактивни презентации, ролеви игри, симулации и модерирани групови дискусии. На обучението ще се цели да се развие способността на служителите открито да признават конфликта и да се търси решение чрез обсъждане, което е критично важно за успеха на екипа. В рамките на обучението ще бъдат приложени различни методи и техники, като всеки служител ще усвои ефикасни способи за разрешаване на конфликти, който е неизбежен. Ще се разгледат техники за психично разтоварване.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Тази дейност е насочена към осъществяване на мерки за популяризиране на проекта чрез информиране на широката общественост и медиите, както и на факта, че Европейският социален фонд и правителството на Република България са съфинансирали проекта в съответствие с правилата за информация и публичност в европейските регламенти. Настоящата дейност ще включва: • Организиране и провеждане на две публични събития за по 40 души всяка. • Разработване на информационни материали – 80 бр. За осъществяването на дейностите по информация и публичност са предвидени да се проведат 2 публични събития, на които ще се представят целите и резултатите от проекта. Ще се разработят информационни материали. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на Управляващия орган на ОПАК относно информацията и публичността на материалите и събитията. На информационните материали, които ще бъдат разпространявани при провеждането им, изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флагът на ЕС, логото и слоганът на ЕСФ и на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 052 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени граждански договори с екипа за управление на проекта.
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Изпълнение на план-графика на проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Съставени междинни и окончателен доклад
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изготвена документация за провеждане на обществена поръчка
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Проведени процедура по ЗОП
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Подписани договори за изпълнение
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Сертификата за завършен курс
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Изготвени специализирани програми
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Проведени двудневни специализирани обучения
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители за усъвършенстване на уменията за общуване с гражданите
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители в областта на предоставянето на бизнес информация и услуги в общината
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Проведено обучение на ниво А1
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Проведено обучение на ниво А2
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - Издадени сертификати
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4 - Изготвени специализирани програми
Индикатор 22 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 23 (Д) По Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 24 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители по екипна ефективност
Индикатор 25 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители по мотивация и решаване на конфликти
Индикатор 26 (Д) По Дейност 4 - Изготвени доклади
Индикатор 27 (Д) По Дейност 5 -Участници на конференциите
Индикатор 28 (Д) По Дейност 5 -Участници на конференциите по проекта
Индикатор 29 (Д) По Дейност 5 - Разработени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз