Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0073-C0001
Номер на проект: 13-22-74
Наименование: Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове
Бенефициент: Комисия за защита на потребителите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 03.02.2014
Дата на приключване: 03.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се проведе специализирано обучение на служители от КЗП в придобиване на квалификации за извънсъдебно разрешаване на спорове между краен потребител и търговец.
Дейности: Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури по ЗОП В съответствие с изискванията на програмата ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнители. Цялостният процес на провеждане на тръжните процедури ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всяка процедура се определя от предмета на услугата. Първата процедура, с която ще започне дейността е за избор на външен изпълнител за „изготвяне на документация за тръжни процедури”. Администрацията на КЗП в партньорство с екипа за управление на проекта ще подготви методология за неговия избор и ще проведе процедурата. Документацията по тръжните процедури (дейност 3 и 4) ще бъде изготвена от външен изпълнител. Процедурите по ЗОП за избор на външни изпълнители ще се проведе от администрацията на КЗП. В комисията, провеждаща тръжните процедури ще участват и двама от членовете от екипа за управление на проекта.
Дейност 1: Управление на проекта Създаване на екип по управлението на проекта от 4 души: ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, в т.ч. организиране, провеждане, реализация, отчетност, наблюдение и контрол. Екипът ще провежда редовни срещи, не по-малко от една на месец. На първата работна среща на екипа ще се: приеме актуален план за изпълнение с междинни показатели, график на дейностите, правила и процедури за работа, механизъм за вътрешна комуникация, разпределение на отговорности, в т.ч. за наблюдение на индикатори и събиране на информация за потвърждение.
Дейност 4: Провеждане на обучения на служителите на КЗП от каталога на ИПА В резултат на предварително проучване на нуждата на служителите на Комисия за защита на потребителите (КЗП) от обучение за повишаване на тяхната квалификация според функциите, които изпълняват и във връзка с постигане целите на проектното предложение, а именно по-ефективно и ефикасно прилагане и изпълнение на Регламент и Директива за АРС и ОРС - ще бъдат обучени 5 бр. служители. Изборът на конкретната тема е обоснован съгласно длъжностите и функциите на всеки един служител. Ще бъдат проведени общо 1 брой обучение по каталога на ИПА и обучени служители от администрацията на Комисия за защита на потребителите, в следната тематична област: Правни аспекти и управление на административната дейност, Семинар „Административна стилистика” (ПР-4)
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейността ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. В рамките на тази дейност за информиране и публичност ще се включват: - предоставяне на информация и осигуряване на публичност за изпълнението на проекта в медиите, чрез подготовка на материали за платени публикации в национален ежедневник при значими отделни етапи от проекта (стартиране на проекта, проведени обучения и приключване на проекта). - организиране на пресконференции за оповестяване на проекта при неговото стартиране, както и при приключване на проекта за представяне на резултатите от него; - публикуване и разпространение на рекламни и информационни материали.
Дейност 3: Провеждане на специализирано обучение на служителите на КЗП за придобиване на квалификация при алтернативно разрешаване на потребителски спорове Провеждане на 6 курса за 6-те звена на КЗП. Курсът представлява тристепенно практическо обучение за с обща продължителност 6 дни – 60 учебни часа. Максималният брой участници в един курс е 20 човека. Курсът запознава участниците с различните способи за извънсъдебно решаване на спорове, предоставя базова информация за АРС и ОРС (правна уредба и процедура), като дава основни умения и инструменти за провеждане на успешна процедура по алтернативно решаване на спорове. Курсът е балансирано представяне на теория и практика и дава възможност за практическо прилагане на усвоените знания и умения по АРС (алтернативно решаване на спорове) и ОРС (он-лайн решаване на спорове). На успешно завършилите курса участници се издава удостоверение съгласно образци, утвърдени с Наредба № 2/15.03.2007 г. В обучението ще участват юристи и експерти от администрацията на КЗП, от централното управление на КЗП и регионалните звена. В регионалните звена Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Монтана и централното управление – София ще се проведат по един курс, с 20 участника. Общо ще бъдат обучени 120 служители от администрацията. Обучението ще се възложи на външен изпълнител след провеждане на процедура по ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 714 BGN
Общ бюджет: 77 481 BGN
БФП: 77 481 BGN
Общо изплатени средства: 77 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 143 BGN
2015 60 338 BGN
77 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 571 BGN
2015 51 287 BGN
65 859 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 571 BGN
2015 9 051 BGN
11 622 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Създаден проектен екип
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Сформиран екип от 4 позиции
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Създадени правила за работа и актуализиран график на дейностите
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Междинни доклади за изпълнението на проекта
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Окончателен доклад за изпълнение на дейностите
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Избор изпълнител за подготовка на тръжна документация по ЗОП
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители, съгласно разпоредбите на ЗОП
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Обхванати звена и структури на КЗП
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Усвоени нови умения в областта на АРС и ОРС
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Успешно преминали обученията служители с получаване на сертификат
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Комплект материали за обучаемите
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Проведено обучение
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Завършили успешно
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: Изработени интернет банери
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Проведени пресконференции - стартираща
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Проведени пресконференции - заключителна
Индикатор 22 (Д) Дейност 5: Разработени и разпространени информационни и рекламни еко материали
Индикатор 23 (Д) Дейност 5: Информационна табела
Индикатор 24 (Д) Дейност 5: Брошури
Индикатор 25 (Д) Дейност 5: Банер на стойка
Индикатор 26 (Д) Дейност 5: Плакат
Индикатор 27 (Д) Дейност 5: Банер за конферентна зала
Индикатор 28 (Д) Дейност 5: прессъобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз