Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0148-C0001
Номер на проект: ESF-2102-09-05001
Наименование: Повишаване на професионалните и ключовите компетенции на служителите на "Строителна механизация" АД, гр. Казанлък
Бенефициент: "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 28.01.2009
Дата на приключване: 01.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда на заетите лица във фирма "Строителна механизация" АД чрез предоставяне на обучение по ключови компетенции и квалификационно обучение
Дейности: Д1:Сключване на договори с екипа Подписани граждански договори с екипа по проекта
Д2:Дейности за визуализация Информиране на обществеността и популяризиране на целите но оперативната програма и настоящия проект
Д3:Провеждане на тръжни процедури за избор на обучаващи организации за квалификационните обучения Избрани обучаващи институции за провеждане на квалификационни обучения по професии "Заварчик", "Сондажен техник", "Монтьор на транспортна техника" и "Оператор на компютър"
Д4:Подготовка и разпечатване на учебни помагала за обучение по ключови компетенции Материално обезпечаване на планираните обучения по ключови компетенции
Д5:Провеждане на обучение за ключови компетенции на тема "Водене на преговори с клиенти и доставчици" Обучение на 8 лица на тема "Водене на преговори с клиенти и доставчици"
Д6:Провеждане на обучение за ключови компетенции на тема "Работа в екип" Провеждане на обучение за ключови компетенции на 26 заети лица
Д7:Провеждане на обучение за ключови компетенции на тема "Развитие на лидерски умения" бучение за ключови компетенции на 8 заети лица
Д8:Провеждане на квалификационно обучение за професия "Заварчик" Проведено квалификационно обучение на 10 заети лица
Д9:Провеждане на квалификационно обучение за професия "Сондажен техник" Проведено квалификационно обучение за 14 лица
Д10:Провеждане на квалификационно обучение за професия "Монтьор на транспортна техника" Обучени 12 лица по професията
Д11:Провеждане на квалификационно обучение по професия "Оператор на компютър" Проведено обучение за 25 лица
Д12:Управление и отчетност Успешна реализация на проектните дейностти
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 589 BGN
Общ бюджет: 72 331 BGN
БФП: 57 865 BGN
Общо изплатени средства: 57 534 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 891 BGN
2010 37 643 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 534 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 907 BGN
2010 31 997 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 904 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 984 BGN
2010 5 647 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 630 BGN
Финансиране от бенефициента 15 147 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 4 Запазване на заетостта за срок от 12 мес.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз