Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0069-C0001
Номер на проект: 13-22-70
Наименование: Подкрепа на професионалното развитие на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Бенефициент: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 27.01.2014
Дата на приключване: 27.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност и знания на служителите на ДАМТН за по-ефективно и качествено изпълнение на професионалните им задължения
Дейности: Дейност 5: Обучения за финансово и стопанско управление Настоящата дейност предвижда организиране и провеждане на обучения за финансово и стопанско управление на служители от общата администрация на ДАМТН, които са включени в каталога с обучения на Института по публична администрация за 2013 г., а именно: • Обучения по „Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“ – ФС - 2 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, които са насочени към систематизиране и повишаване на знанията в областта на счетоводната отчетност и контрол в бюджетната организация; • Обучение по „Управление на собствеността“ – ФС - 6 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, което е насочено към усвояване и разбиране на основните принципи за управление на публичните ресурси и проблемите свързани с разпореждането с държавна собственост. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 5 служители на ДАМТН от Д “ФСДУС“. Обученията ще бъдат проведени през 2013 г./2014 г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация за 2013 година. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Дейност 1: Обучения в областта на управление на човешките ресурси Настоящата дейност предвижда организиране и провеждане на обучения на служители от общата администрация на ДАМТН в областта на управление на човешките ресурси на теми, които са включени в каталога с обучения на Института по публична администрация за 2013 г., а именно: • Обучение по „Управление и оценка на изпълнението“ – ЧР - 2 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, което е насочено към усвояване на познания и усъвършенстване на умения, свързани с управлението на човешките ресурси в контекста на новата нормативна уредба в областта. • Обучение по „Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация“ – ЧР - 3 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, което е насочено към придобиване на знания и практически умения за набиране и подбор на най-подходящите кандидати за работа в държавната администрация. • Обучения по „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми“ – ЧР - 4 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, които са насочени към придобиване на познания, свързани със същността и основните разновидности на конфликта в организацията, източниците, симптомите на конфликта и справянето с него. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 4 служители на ДАМТН от Д “АПИО“. Обученията ще бъдат проведени през 2013г./2014г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация за 2013 година. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Дейност 6: Обучения по управленски умения Настоящата дейност предвижда организиране и провеждане на обучения по управленски умения на служители от общата администрация на ДАМТН, които са включени в каталога с обучения на Института по публична администрация за 2013 г., а именно: • Обучение по „Цифрова демокрация. Управление на информационната сигурност. Нанотехнологии и електронна идентичност“ – УА – 4 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, което е насочено към придобиване на знания и умения за работа в среда на оперативна съвместимост. • Обучение по „Организационно развитие. Управление на промяната“ – УА - 5 с продължителност 3 дни, 24 учебни часа, което е насочено към усвояване на правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето и умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна и ефектите върху организацията; Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 2 служители на ДАМТН от Д “АПИО“. Обученията ще бъдат проведени през 2013 г./2014 г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация за 2013 година. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Дейност 2: Обучения по правни аспекти и управление на административната дейност Настоящата дейност предвижда организиране и провеждане на обучения на служители от специализираната администрация на ДАМТН по правни аспекти и управление на административната дейност, които са включени в каталога с обучения на Института по публична администрация за 2013 г., а именно: • Обучения по „Административна стилистика“ – ПР - 4 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, които са насочени към усвояване на умения, свързани с изготвянето на проекти на актове и общо-административни документи. • Обучения по „Основни производства по АПК (за неюристи)“ – ПР - 6 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, които са насочени към изграждане и развиване на практически умения по законосъобразното прилагане на административните норми и принципи. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 116 служители на ДАМТН от ГД “МН“, ГД “НП“, ГД “ИДТН“, ГД “ККТГ“ и Д ”ПККРОС”. Обученията ще бъдат проведени през 2013 г./2014 г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация за 2013 година. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Дейността ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта, като се прилагат подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕO) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. По отношение на популяризирането на проекта и резултатите от неговото изпълнение ще бъдат: • изготвени и отпечатани прессъобщения в национален ежедневник при стартиране и приключване на проекта; • разработено графично изображение (интернет-банер), което ще бъде поставено на интернет страницата на ДАМТН и ще дава възможността за бърз и лесен достъп до основна и актуална информация за проекта; • изготвени комплекти, съдържащи тефтер и календар, които ще бъдат предоставени на служителите на ДАМТН; • изработени информационни банер стойки, които ще бъдат разположени в сгради на ДАМТН в гр. София. Върху всички информационни материали, както и върху всички други подходящи документи, изготвени по проекта (например: сертификати за участие, присъствени списъци, отчети и др.) ще бъдат отпечатани флага на ЕС и думите „Европейски съюз“, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие“, логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“, както и където е приложимо името и логото на ДАМТН, наименованието на проекта и източника на финансиране.
Дейност 4: Специализирани чуждоезикови обучения Настоящата дейност предвижда организирането и провеждането на специализирани чуждоезикови обучения на служители от специализираната администрация на ДАМТН, които са включени в каталога с обучения на Института по публична администрация за 2013 г., а именно: • Обучения по „Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)“ – ЧЕО - 4 с продължителност 5 дни, 40 учебни часа, които са насочени към изграждане на делови умения при участие в работни групи и групи за административно сътрудничество (ADCO) на ЕК, в работни срещи, дискусии и посещения; • Обучения по „Разговорен немски език (базов курс)“ – ЧЕО - 8А с продължителност 5 дни, 40 учебни часа, които са насочени към доразвиване на комуникативните умения по немски език в административна среда; • Обучение по „Разговорен френски език (надграждащ курс)“ – ЧЕО – 14 Б с продължителност 5 дни, 40 учебни часа, което е насочено към доразвиване на комуникативните умения по френски език в административна среда. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 7 служители на ДАМТН от ГД “МН“, ГД “НП“, ГД “ККТГ“ и Д “ПККРОС“. Обученията ще бъдат проведени през 2013 г./2014 г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация за 2013 година. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Дейност 3: Обучения по информационни технологии Настоящата дейност предвижда организирането и провеждането на обучения по информационни технологии на служители от общата и специализираната администрация на ДАМТН на теми, които са включени в каталога с обучения на Института по публична администрация за 2013 г., а именно: • Обучение по „Е-правителство. Успешни практики и предпоставки за развитие“ – ИТО - 1 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, което е насочено към изграждане на основни знания за управление и организация на дейността на администрацията, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии; • Обучение по „Изграждане на среда за практическото прилагане на закона за електронното управление“ – ИТО - 2 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, което е насочено към изграждане на основни управленски професионални знания в областта на информационните технологии, необходими за успешното прилагане на Закона за електронното управление; • Обучение по „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено“ – ИТО - 3 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, което е насочено към изграждане на основни знания за осигуряване на информационната сигурност на комуникационните системи в администрацията; • Обучения по „Административно обслужване“ – ИТО - 4 с продължителност 2 дни, 16 учебни часа, които са насочени към усвояване на техники и процедури за административно обслужване на принципа “едно гише” и към придобиване на умения за работа с клиенти и решаване на конфликти; • Обучения по „Работа с електронно подписани документи“ – ИТО - 5 с продължителност 1 ден, 8 учебни часа, които са насочени към изграждане на знания и практически умения за работа с електронно подписани документи; • Обучения по „Създаване на добре изглеждащи документи с МS Word“ – ИТО - 6 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, които са насочени към представяне на техники на работа и намаляване на времето, необходимо за завършване и оформяне на документи; • Обучения по „Електронни таблици с MS Excel (базов курс).“ – ИТО - 8 с продължителност 3 дни, 18 учебни часа, които са насочени към придобиване на умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните; • Обучения по „Електронни таблици с MS Excel (напреднали).“ – ИТО - 9 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, които са насочени към придобиването на знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблици; • Обучения по „Визуализирай идеите си с MS Excel“ – ИТО - 10 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, които са насочени към овладяване в детайли на инструментите за работа с графични обекти в MS Excel; • Обучения по „Обмен на данни между MS Excel и MS Word“ – ИТО - 11 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, които са насочени към придобиването на практически опит за едновременното използване на MS Word и MS Excel; • Обучения по „Функции в MS Exсel“ – ИТО - 12 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, които са насочени към придобиване на практически опит за вградените в MS Excel функции при решаване на конкретни задачи; • Обучение по „Работа със списъци и бази данни с MS Excel“ – ИТО - 14 с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа, което е насочено към придобиване на знания и умения за прилагането на Lookup и Database функции при обработването на данни в MS Excel; • Обучения по „Презентационни умения. MS Power Point (базов курс)“ – ИТО - 23 с продължителност 3 дни, 18 учебни часа, които са насочени към придобиване на знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации, както и основни умения за презентиране; • Обучения по „Управление изпълнението на проекти с MS Project“ – ИТО - 25 с продължителност 4 дни, 24 учебни часа, които са насочени към разработване на работни планове за изпълнение на проекти, следене и управление на изпълнението им със средствата на Microsoft Project; • Обучение по „Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment with Active Directory (Basic Course)“ – ИТО – 27 – (дистанционна форма) с продължителност 30 учебни часа, което е насочено към изграждане на практически умения за управление и администрация на Windows базирани сървъри с активна директория. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 84 служители на ДАМТН от ГД “МН“, ГД “НП“, ГД “ИДТН“, ГД “ККТГ“, Д ”ПККРОС, Д “ФСДУС“ и Д “АПИО“. Обученията ще бъдат проведени през 2013 г./2014 г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация за 2013 година. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 836 BGN
Общ бюджет: 51 225 BGN
БФП: 51 225 BGN
Общо изплатени средства: 51 225 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 269 BGN
2015 957 BGN
51 225 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 728 BGN
2015 813 BGN
43 542 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 540 BGN
2015 143 BGN
7 684 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в ДАМТН – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) Д1: Обучени служители по ЧР-2;
Индикатор 7 (Д) Д1: - Обучени служители по ЧР-3;
Индикатор 8 (Д) Д1: - Обучени служители по ЧР-4;
Индикатор 9 (Д) Д1: - Общо обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д1: - Издадени сертификати
Индикатор 11 (Д) Д2: - Обучени служители по ПР-4;
Индикатор 12 (Д) Д2: - Обучени служители по ПР-6;
Индикатор 13 (Д) Д2: - Общо обучени служители
Индикатор 14 (Д) Д2: - Издадени сертификати;
Индикатор 15 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО – 1;
Индикатор 16 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО – 2;
Индикатор 17 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО – 3
Индикатор 18 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 4
Индикатор 19 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 5
Индикатор 20 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 6
Индикатор 21 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 8
Индикатор 22 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 9
Индикатор 23 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 10
Индикатор 24 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 11
Индикатор 25 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 12
Индикатор 26 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 14
Индикатор 27 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 23
Индикатор 28 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 25
Индикатор 29 (Д) Д3: - Обучени служители по ИТО - 27
Индикатор 30 (Д) Д3: - Общо обучени служители
Индикатор 31 (Д) Д3: - Издадени сертификати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз