Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0071-C0001
Номер на проект: 13-22-72
Наименование: Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО район „Надежда”
Бенефициент: Столична община - район Надежда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 23.01.2014
Дата на приключване: 23.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на общинската администрация на СО район „Надежда” чрез обучение за развитие на ключови и специални компетентности в съответствие със съвременните изисквания за качество и ефективност на извършваните дейности.
Дейности: Дейност 4: Дейности за информация и публичност Информация за извършване и постигане на целите, заложени в проектното предложение. При реализирането на тази дейност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и материали за обучения, както и на всички останали печатни материали и на интернет сайта да бъдат поставяни логото и текст, информиращ за подкрепата.
Дейност 3: Организиране и провеждане на обучения, които не са по Каталога на ИПА. Мониторинг на обученията. Дейността включва следните поддейности : - Изготвяне на задание по избраните теми и подготвяне на документация, съгласно изискванията на ЗОП. - Избор на изпълнители на обученията. - Подписване на договор с избраните обучителни институции – по стандартна форма за договор за услуга по ЗЗД, включващ клаузи свързани със съдържанието на обучението, графика за провеждане на обученията, качеството на преподавателите, методите на провеждане на обученията, логистиката на обученията (зали, оборудване, режим на учене и почивки, кафе–паузи, учебни материали, учебни пособия, наръчници и учебници др.). - Организиране на присъствието на служителите на обученията /подготвени заповеди за участие в обученията, проведен инструктаж със служителите/; - Мониторинг върху протичането на обученията , като се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; Оценка и анализ на резултатите от обученията, ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им. Тези дейности ще бъдат насочени към провеждането на групови и/или индивидуални обучения избрани от каталога на обучителни организации, различни от ИПА, с доказан опит в организирането и провеждането на такъв вид обучения:  Обучение по английски език ниво А1 и А2 от Обща европейска езикова рамка  Обучение за работа с Autocad за служители от специализираната общинска администрация.  Изграждане на умения за работа с медии (поведение пред камера)  Обучение за създаване на умения за организиране работата на служителите от СО район Надежда с цел подобряване на взаимодействието между отделните отдели и служители. Дейността ще се осъществи посредством предоставянето и оценката на оферти от обучителни организации, притежаващи доказан опит в изпълнението на подобни обучения. Основен критерии при избора на изпълнител на предложените обучения ще бъде обучителната програма и обема от предложените от нея учебни часове (като условие за надграждане на знанията и уменията), както и наличието на възможност за сертификация. При избора на обучителни организации ще бъдат спазени изискванията на ЗОП.
Дейност 1: Организиране на дейностите по общо управление на проекта Успешното изпълнение на проекта изисква добре организирано, компетентно и ефективно управление от страна на бенефициента. Дейността по управление на проекта представлява систематичен начин на работа, който ще осигури планово протичане на всички мероприятия, подходящ контрол и успешно финализиране на дейностите. Сътрудничеството между ВО и изпълнителите се основава на лоялност и коректност, съгласуваност на съвместните действия и взаимно подпомагане при реализацията на всяка от дейностите. Веднага след подписване на договора за финансиране, ще бъдат предприети следните стъпки: • Сформиране на екип за управление на проекта – ръководител, координатор и счетоводител; • Изготвяне на Оперативен план с фиксирани срокове за реализация на дейностите на базата на времевия график, заложен в проекта; • Изготвяне на график за провеждане на работни срещи на екипа на проекта по организацията и логистиката на изпълнението на дейностите, за установяване на механизмите на работа, отчитане на напредъка и набелязване на корективни мерки при необходимост. • подготовка и провеждане на процедурите за договаряне в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове. • осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; - провеждане на месечни работни срещи за анализ на напредъка. • Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта - екипът на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта, в т.ч финален технически и финансов отчет. В рамките на тази мярка ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта. Дейност 1 ще се реализира текущо в рамките на целия проект в съответствие с принципите, правилата и изискванията за управление на проектния цикъл и на ОПАК.
Дейност 2: Планиране, организация и координация на изпълнението на обучения в ИПА.Мониторинг на обученията. В рамките на тази дейността се предвижда провеждането на обучения, които ще допринесат за удовлетворяване нуждите на целевата група и потребностите на общинска администрация в Район Надежда, чрез осъществяване на специализирани обучения за повишаване квалификацията на служителите. Дейността включва следните поддейности: - Заявявяне на обученията пред ИПА по форма; - Уточняване на график за провеждане на обученията; - Подписване на договор с ИПА по стандартната форма използвана от ИПА, като ще бъдат предложени допълнителни клаузи свързани с мониторинга върху протичането на обучението и оценката и анализа на резултатите. - Организиране на присъствието на служителите на обученията – изготвяне на заповеди за участие в обученията, провеждане на инструктаж със служителите, които ще участват в обученията; - Мониторинг върху протичането на обученията – ще се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; - Оценка и анализ на резултатите от обученията (ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им. В рамките на дейността се предвижда провеждането на следните обучения:  Управленски умения в администрацията Публичен имидж - елемент на доброто управление (УА6) – 1 група от 20 служители, от които 20 жени  Изграждане на умения по ИКТ компетнтости: Електронни таблици с MS Excel, базов курс (ИТО 8) – 1 група от 11 служители, от които 8 жени; Обмен на даннни между MS Excel и MS Word (ИТО 11) – индивидуално 2 служители, от които 2 жени; Електронни таблици с MS Excel за напреднали (ИТО 9) – индивидуално 1 служител, от които 1 жени; Функции в MS Excel (ИТО 12) – индивидуално 1 служител, от които 1 жени; Основни познания за VISUAL BASIC и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS Excel (ИТО 19) – индивидуално 1 служител, от които 1 жени; Управление изпълнението на проекти с MS Project – (ИТО 25) – индивидуално 5 служители, от които 4 жени; Презентационни умения с MS Power point (базов курс) – (ИТО 23) – 1 група от 8 служители, от които 6 жени;  Управление на човешките ресурси Управление на промяната, времето и стреса (ЧР 5) - 1 група от 25 служители, от които 20 жени Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (ЧР 4) – 1 група от 15 служители, от които 12 жени Умение за интервиюиране при подбор на персонал в държавната администрация (ЧР 3) – индивидуално 1 служител, от които 1 жена Управление и оценка на изпълнението (ЧР 2) - 1 група от 13 служители, от които 10 жени  Правни аспекти и управление на административната дейност Семеен кодекс и кодекс на МЧП (ПР 9) – индивидуално 4 служители, от които 3 жени Основни производства по АПК за неюристи (ПР 6) - индивидуално 6 служители, от които 5 жени Основни производства по АПК за юристи (ПР 5) - индивидуално 4 служители, от които 4 жени Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации (ПР 19) – 1 група от 10 служители, от които 8 жени Административно регулиране на стопанската дейност (ПР 2) - индивидуално 4 служители, от които 4 жени Конфликт на интерси правна рамка и практика (ПР 17) – индивидуално 2 служители, от които 2 жени Прилагане на ГПК за юристи (ПР 7) - индивидуално 4 служители, от които 4 жени Прилагане на правото на ЕС в държавите членки (ПР 12) - индивидуално 4 служители, от които 4 жени Административна стилистика (ПР 4) - 3 групи от по 15 служители, от които 35 жени  Ефективни комуникации Комуникационна стратегия – разработване и план за реализиране (ЕФ 1) – индивидуално 1 служител, 1 жена Държавен протокол и церемониал (ЕФ 7) - индивидуално 1 служител, 1 жена Делова комуникация и етикет (ЕФ 6) – 2 групи от по 15 служителя, от които 22 жени  Изграждане на умения за комуникация в общо европейското пространство Английски за юристи (ЧЕО 7) Делови умения, участие в работни срещи, дискусии и посещения / на английски език/ (ЧЕО 4) Английска граматика /опреснителен курс/ (ЧЕО 3)  Финансово и стопанско управление Актуални въпроси при изготвянето на годишните финасови отчети на бюджетните предприятия (ФС 2) – 1 група от 7 служителя, от които 7 жени Контрол, одит и отчетност в администрацията (ФС 1) – индивидуално 1 служител, 1 жена Управление на собствеността (ФС 6) – 1 група от 5 служителя, от които 5 жени
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Едноличен търговец "Амос-спорт-Слава Василева"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 137 BGN
Общ бюджет: 86 649 BGN
БФП: 86 649 BGN
Общо изплатени средства: 86 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 627 BGN
2015 69 021 BGN
86 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 983 BGN
2015 58 668 BGN
73 651 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 644 BGN
2015 10 353 BGN
12 997 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Изготвяне на график за изпълнение на дейностите
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Месечни срещи за изпълнение на отделните дейности при приключване на всяко от посочените в проектното предложение обучения
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Окончателен доклад за цялостно отчитане приключването и предаването на извършената работа
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Общ брой проведени обучения в ИПА
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Общ брой обучени в ИПА
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Брой служители на общинската администрация
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Попълнени анкети за проучване на резултатите от обучението
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Общ брой обучени
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Попълнени анкети за проучване на резултатите от обучението
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Провеждане на информационни срещи
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Отпечатване на рекламни плакати
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Изготвяне на информационни табели
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Отпечатване на информационни плакати
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Публикуване на информации в интернет страницата на район „Надежда”
Индикатор 22 (Д) Дейност 4: Отпечатване на рекламни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз