Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0241-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източици в КОНЕКС ЕООД
Бенефициент: "КОНЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източици в КОНЕКС ЕООД
Дейности: Дейност 1.1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на стационарна инсталация за производство на инертни материали
Енергиен одит
Дейност 2: Визуализация по проекта
Дейност 1.2: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на термична слънчева инсталация за загряване на топла вода за битови нужди
Дейност 3: Финален технически отчет и финансов доклад по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Енергиен Инженеринг ООД
ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 321 BGN
Общ бюджет: 390 642 BGN
БФП: 195 321 BGN
Общо изплатени средства: 195 320 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 126 958 BGN
2015 68 362 BGN
195 320 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 107 914 BGN
2015 58 108 BGN
166 022 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 044 BGN
2015 10 254 BGN
29 298 BGN
Финансиране от бенефициента 195 321 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Диверсификация на продуктите
Индикатор 9 (Д) Намалено отделяне на емисии от СО2 годишно
Индикатор 10 (Д) Разкриване на нови работни места по проекта
Индикатор 11 (Д) Поставени стикери върху ново закупените материални активи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз