Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0011-C0001
Номер на проект: 13-22-12
Наименование: По-близка до хората администрация
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 14.01.2014
Дата на приключване: 14.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване на квалификацията на служителите в общинска администрация Пловдив за постигане на по–висока ефективност в работата им.
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта” За изпълнението на дейността ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще се състои от Ръководител, Счетоводител и Координатор. Екипът ще бъде ангажиран с администрирането и координацията на изпълнението на дейностите по проекта. Той ще бъде отговорен за техническото и финансово реализиране на проекта, при спазване законовите и нормативни актове на Р. България и ЕС, както и изискванията на Управляващия орган на оперативната програма. Ръководството на бенефициента ще следи за доброто управление на проекта и ще подпомага изпълнението му. Екипът ще бъде сформиран през първия месец, след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ. Членовете в него ще са служители на общинската администрация и техните трудови/служебни правоотношения ще бъдат уредени съгласно действащото законодателство. Възнагражденията им ще бъдат съобразени с ПМС 330 от 05.12.2011г. Вменените им задължения и отговорности ще отговарят на посочените такива в т.4 в) от настоящия Формуляр за кандидатстване. На екипа ще бъде предоставен за ползване необходимият технически ресурс от страна на бенефициента за изпълнението на проекта. За гарантиране качественото и навременно изпълнение на дейностите по проекта ще се провеждат ежемесечни работни срещи на екипа (при необходимост и по-често), на които ще бъдат отчитани извършените дейности и предстоящите за изпълнение такива. На срещите ще се обсъждат и възникнали в процеса на изпълнението проблеми, ще се търсят адекватни решения, ще се проследява напредъка, с цел избягване на евентуално забавяне.
Дейност 2: Провеждане на обучения на служители от общинска администрация Пловдив по: • „Разговорен английски език (базов курс)” (ЧЕО-1А) • „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични Ще бъдат проведени 3 вида обучения за представителите на целевата група – служители от общинска администрация Пловдив. Обучението „Разговорен английски език (базов курс)” (ЧЕО-1А) е избрано от каталога на ИПА, в него ще бъдат включени 80 служители от администрацията, заявили желание и имащи необходимост от повишаване на знанията. Съгласно каталога на ИПА, обучението е с продължителност 5 дни, 40 учебни часа. Служителите ще бъдат организирани в 4 групи по 20 човека в група. Обученията ще бъдат проведени съобразно график за провеждане на обучения, който ИПА изготвя на база заявено желание за участие от администрацията. Община Пловдив ще се съобрази с изисквания на обучаващата организация. Служителите от администрация Пловдив ще бъдат командировани в София за провеждане на занятията. Целта на настоящото обучение е служителите да развият комуникативни умения по английски език в административна среда, както и езикови такива в конкретни практически ситуации. Преминатият курс на обучение ще повиши увереността на служителите за водене на разговор и ще изгради умения за активно слушане и говорене по определени теми от практиката на администрацията. Служителите успешно преминали обучението ще получат сертификат за владеене на език за съответното ниво. Обучението „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури” (ПР-25) е избрано от каталога на ИПА. В него ще бъдат включени 20 човека от общинската администрация. Служителите ще бъдат организирани в една група и ще бъдат командировани в София за провеждане на занятията. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа и ще бъде проведено съобразно график за провеждане на обучения, който ИПА изготвя на база заявено желание за участие от администрацията. Община Пловдив ще се съобрази с изисквания на обучаващата организация. Целта на посоченото обучение е служителите от администрацията да усвоят знания за етичните норми, които следва да спазват, както и да създадат трайни умения за разпознаване и решаване на етични дилеми и конфликти в работата си. Обучението е насочено към превенция и противодействие на корупцията. След успешното преминаване на обучението, служителите ще повишат своите компетенции за ефективно прилагане на етично регулиране и ще получат сертификат за това. Обучението „Работа със специфични групи граждани – неграмотни лица, глухонеми и др.” не е включено в каталога на ИПА, провеждането му ще бъде възложено на външна обучаваща организация, избрана по реда и условията на ЗОП. Ще бъдат обучени 40 служители от общинска администрация Пловдив, организирани в 2 групи по 20 човека. Обученията ще се проведат в гр. Пловдив, с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Екипът за организация и управление на проекта ще комуникира с избраната обучаваща организация и заедно с нея ще планира датите за провеждане на занятията, така че да бъде избегнато дублиране с графика за обучения, избрани от ИПА. Основна цел на посоченото обучението е повишаване квалификацията на служители от общинска администрация Пловдив за работа със специфични групи хора и подобряване качеството на обслужване, както и осигуряване на по-добра комуникация с тях. Провеждането на това обучение ще гарантира адекватно отношение на служителите спрямо гражданите в неравностойно положение и хората с увреждания. Служителите участвали в обучението ще получат сертификат.
Дейност 3 „Информация и публичност на проекта” Дейността цели цялостно популяризиране на проекта и оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд на ЕС чрез ОП „Административен капацитет” за реализирането на дейностите, заложени в проектното предложение. Чрез изпълнението на дейността ще се информира широката общественост за целите на проекта, както и очакваните резултати, респективно постигнатите такива след успешното му изпълнение. Дейността ще бъде изпълнявана през цялата продължителност на проекта. За реализирането й ще бъдат проведени две пресконференции – встъпителна и заключителна, ще бъдат изработени и разпространени информационни материали (брошури и плакати) и ще бъдат изработени и поставени в двете сгради на Община Пловдив информационни табели. Екипът за организация и управление на проекта ще подготви информацията за проекта, която ще бъде отпечатана върху информационните материали. Оформянето и отпечатването на брошурите, плакатите и табелите ще бъде възложено по реда и условията на българското законодателство - съгласно ЗОП, на фирма изпълнител. При разработване на всички информационни материали ще бъдат спазени изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) №1828/2006, по отношение на изискванията за информация и публичност на изпълнявания проект. Обществеността ще бъде информирана и чрез местните медии за стартирането и реализацията на проекта. При изпълнението на дейността стриктно ще бъдат спазвани указанията на УО на ОПАК, относно осигуряването на информация и публичност на проектите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРО-АЛИАНС ООД
Стикс и Монида Дизайн ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 023 BGN
Общ бюджет: 64 291 BGN
БФП: 64 291 BGN
Общо изплатени средства: 64 291 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 291 BGN
2015 0 BGN
64 291 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 647 BGN
2015 0 BGN
54 647 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 644 BGN
2015 0 BGN
9 644 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 7 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 8 (Д) Д1: Проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 9 (Д) Д2: Служители преминали обучение по Английски език (базов курс)
Индикатор 10 (Д) Д2: Служители преминали обучение по професионална етика и етично регулиране на администрацията
Индикатор 11 (Д) Д2: Служители преминали обучение за работа със специфични групи граждани
Индикатор 12 (Д) Д3: Проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) Д3: Разработени и разпространени брошури
Индикатор 14 (Д) Д3: Разработени и разпространени плакати
Индикатор 15 (Д) Д3: Изработени и поставени табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз