Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационната мрежа в гр. Средец
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящото проектно предложение е развитие и подобряване на екологичната инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Средец.
Дейности: Дейност 2: ФОРМИРАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА. В началото на проектните дейности ще бъде формирано Звено за управление и мониторинг на проекта. В състава му ще бъде включен ключовия персонал по проекта, а именно: ръководител, координатор и счетоводител на проекта. На първото заседание на Звеното за управление и мониторинг на проекта е предвидено разпределение на основните функции и задачи между членовете на екипа и планиране на цялостния процес на вътрешен контрол и мониторинг на проекта. В хода на изпълнението му, ще бъдат провеждани ежемесечни заседания на Звеното за управление и мониторинг на проекта, на които ще бъде изготвяна междинна оценка и анализ на извършените проектни дейности.
Дейност 3: ИНОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ Предвижда се широка информационна кампания сред населението с цел приобщаването му към дейностите по проекта. Публикации в местни и регионални вестници, информация по местни и регионални електронни медии.
Дейност 4: ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ Изготвяне на документация за избор на консултант в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Процедурата за избор е в съответствие с чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП, като за целта ще се изискат три ценови оферти.
Дейност 5: ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ Изготвяне на тръжната документация за избор на проектант в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Процедурата е открит конкурс в съответствие с чл. 1, ал. 2, т.3 от НВМОП. Възлагането ще бъде чрез обособени позиции за проектиране на канализация и за проектиране на реконструкция на водопроводна мрежа.
Дейност 7: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО НВМОП ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ След одобряването на изготвената тръжна документация за избор на проектант, ще бъдат публикувани обявления в Агенцията за обществени поръчки и Държавен вестник. Подадените оферти в посочения в документацията срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия, назначена със заповед на кмета на община Средец. С избрания кандидат/и ще бъде сключен договор.
Дейност 8: ВЪЗЛАГАНЕ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО На основание чл.2 ал.2 т.2 от НВМОП ще се сключи договор с независим експерт за оценка съответствието на техническите проекти с изискванията на ЗУТ
Дейност 9: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ Избраният по НВМОП изпълнител ще изготви проектна документация в обем и срок, посочени в техническата спецификация и договора за възлагане.
Дейност 10: ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ КОНСУЛТАНТА, ВЪЗЛОЖЕНА С ДОГОВОР Изпълнителят изготвя възложената с договор документация в обем и срок, посочени в техническата спецификация и договора за възлагане.
Дейност 11: МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. Медийното представяне на дейностите по проекта и резултатите от проектните дейности ще бъде свързано с презентация пред широка аудитория. За целта ще бъдат използвани печатни и електронни медии от общинския регион и национален мащаб. Специално внимание ще бъде обърнато на възможностите, които резултатите от проекта дават за повишаване качеството на живот на жителите на гр.Средец
Дейност 12: ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА Отчитането на проекта ще се извърши на два етапа – междинен и финален. Дейността включва: - подготовка на междинен финансов отчет, изготвени по средата на периода на изпълнение на проекта; - подготовка на финален финансов отчет – след приключването на проекта. Върху разходите по проекта ще бъде извършен външен одит, който ще бъде приложен към окончателния доклад за осъществяването на проекта. Външният одит ще бъде извършен от одобрен одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Дейност 1: Внасяне на доку-менти в РИОСВ за становища по ЗООС и ЗБР ТАКСИ
Дейност 6 – Провеждане на процедура за избор на консултант Получените оферти от поканените фирми ще бъдат разгледани и оценени от сформираната със заповед на кмета на общината комисия. С избрания кандидат ще бъде сключен договор за дейностите, посочени в техническата спецификация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 225 BGN
Общ бюджет: 102 184 BGN
БФП: 102 184 BGN
Общо изплатени средства: 102 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 26 845 BGN
2010 93 634 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 18 295 BGN
102 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 476 BGN
2010 74 907 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 14 636 BGN
81 748 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 369 BGN
2010 18 727 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 659 BGN
20 437 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз