Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0080-C0001
Номер на проект: 13-22-82
Наименование: Повишаване професионалните компетентности на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията и компетентността на служителите в ИА ЕСМИС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на агенцията. При стартирането на проекта ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки в съответствие с изискванията на УО на ОПАК. Екипът по управление на проекта ще осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности, ще следи за спазването на графика за реализиране на проекта, за спазване на заложените финансови разпоредби, както и ще е отговорен за спазването на законовите разпоредби за ефективно и ефикасно разходване на заложените средствата при реализирането на проекта. Екипът ще е отговорен за поддържането на проектното досие. Негова отговорност е и поддържането на постоянна комуникация с целевите групи, УО на ОПАК и с изпълнителите по проекта. Задълженията на екипа за управление на проекта включват и изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. В рамките на дейността ще бъдат сключени договори с експерти от агенцията за разработване на цялостна документация по реда на ЗОП за изпълнение на дейност 2.
Дейност 3: Специализирано обучение за служители от дирекции „ЕСМИС Сердика“, „ЕСМИС Тракия“ и „ЕСМИС Дунав“ от ИА ЕСМИС Дейността ще стартира с разработване на задание за избор на изпълнител по реда на ЗОП, за провеждане и логистика на на специализирано обучение. Следващата стъпка ще е провеждането на обучение по: „Cisco Certified Network Associate - CCNA – Exploration“. В обучението ще се обучават 30 служители, както следва: • Дирекция "ЕСМИС Сердика" - областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Софийска и София; • Дирекция "ЕСМИС Дунав" - областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Шумен и Търговище; • Дирекция "ЕСМИС Тракия" - областите Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Групата от 30 обучаеми ще бъде разделена в 3 групи от /до 10 човека, с цел по-ефективно и ефикасно обучение и в съответствие със спецификата на темата на обучение. Обучението ще е с продължителност от 4 модула по 5 дни за всяка от трите групи, както следва: • Модул 1: CCNA Exploration 1 - Network Fundamentals - 5 дневен курс; • Модул 2: CCNA Exploration 2 - Routing Protocols and Concepts - 5 дневен курс; • Модул 3: CCNA Exploration 3 - LAN Switching and Wireless - 5 дневен курс; • Модул 4: CCNA Exploration 4 - Accessing the WAN - 5 дневен курс.
Дейност 2: Обучения в Института по публична администрация Провеждане на обучения по Каталог 2013 година на ИПА. • Linux Server Administration (дистанционна форма); • Системи за управление на информационната сигурност на административното звено.
Дейност 4: Информация и публичност Дейностите по информация и публичност включват: • Публикуване на информация по проекта на електронната страницата на ИА ЕСМИС; • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите; • Публикации в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта; • Разработване и отпечатване на дипляна, описваща проекта и очакваните резултати по него; • Изработване на химикалки със ситопечат за участниците в обученията и пресконференцията; • Папки (брандирани) за участниците в обученията и пресконференцията; • Нотпадове (брандирани) за участниците в обученията и пресконференцията. Изпълнението на дейността ще бъде възложено, съгласно правилата на ЗОП на външен изпълнител.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 545 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 300 BGN
2015 - 17 300 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 705 BGN
2015 - 14 705 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 595 BGN
2015 - 2 595 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1: Сключени договори с екипа по управление
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1: Сключени договори с експерти от агенцията за разработване на документация по реда на ЗОП
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1: Актуализиран график за изпълнение на проекта.
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1: График за провеждане на процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2:Обучени и сертифицирани в ИПА служители по Linux Server Administration (дистанционна форма)
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2: Обучени и сертифицирани в ИПА служители Системи за управление на информационната сигурност на административ. звено .
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3: Проведено обучение в четири модула за 3 групи по CCNA – Exploration.
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3: Обучени и сертифицирани служителя на дирекции „ЕСМИС Сердика“, „ЕСМИС Тракия“ и „ЕСМИС Дунав“ по CCNA – Exploration.
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4: Публикувана информация по проекта на Интернет страницата на ИА ЕСМИС
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4: Проведена пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4: Публикувани статии в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4: Отпечатана и разпространена дипляна описваща проекта и очакваните резултати по него
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4: Изработени химикалки със ситопечат
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4: Изработени папки (брандирани)
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4: Изработени нотпадове (брандирани)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз