Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0106-C0001
Номер на проект: 13-22-109
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите на ИА БСА за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: По-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията от служителите в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (ИА БСА) чрез участие в обучения за повишаване на професионалната компетентност
Дейности: Дейност 1: Организиране и провеждане на обучения Дейността включва реализирането на няколко под-дейности, всяка от които е свързана с организиране и провеждане на обучения, както следва: 1. Под-дейност 1 „Обучение по изготвяне на документи”: включва провеждане на две обучения от Института по публична администрация, както следва: 1.1. „Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD” (ИТО-6) за 35 служители по 1,5 дни; 1.2. „Работа с дълги документи с MS WORD” (ИТО-7) за 35 служители по 1,5 дни; 2. Под-дейност 2 „Обучение за работа с електронни таблици”: включва провеждане на три обучения от Института по публична администрация, както следва: 2.1. „Електронни таблици с MS Exel” (базов курс) (ИТО-8 за 35 служители по 3 дни. Обучени служители на базовия курс ще преминат последващо обучение за разширяване познанията за работа с електронни таблици, както следва: 2.2. „Електронни таблици с MS Exel” (напреднали) (ИТО-9) за 35 служители по 1,5 дни; 2.3. „MS Exel за икономисти” (ИТО-15) за 3 служители по 1,5 дни. 3. Под-дейност 3 „Обучение за придобиване на презентационни умения”: включва провеждане на две обучения от Института по публична администрация, както следва: 3.1. „Презентационни умения. MS Power point” (базов курс) (ИТО-23) за 35 служители по 3 дни; Обучени служители на базовия курс ще преминат последващо обучение за разширяване познанията за работа и изграждане на практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията, както следва: 3.2. „Презентационни умения. MS Power point” (за напреднали) (ИТО-24) за 35 служители по 2 дни; 4. Под-дейност 4 „Обучение по управление на информационна сигурност”: включва провеждане на едно обучение от Института за публична администрация на тема: „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено” (ИТО-9) за 1 служител по 1,5 дни; 5. Под-дейност 5: Чуждоезиково обучение: включва провеждането следните обучения: 5.1. Чуждоезиково обучение в Института по публична администрация на тема: „Английски език за работа с институциите на ЕС” (ЧЕО-6) за 1 служител по 5 дни; 5.2. Чуждоезиково обучение по английски език от 100 учебни часа за 35 служители на ИА БСА. Предвижда се обучението по английски език да се провежда в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация в обособени групи според нивото на неговото владеене от служителите. Нивото на владеене на езика ще се определя чрез входящ тест от фирмата-обучител. Продължителността за покриване на едно езиково ниво е 100 учебни часа.
Дейност 2: Дейности за информация и публичност Организиране на разяснителна кампания да представяне на помощта на Оперативна програма „Административен капацитет” за постигане целите на проекта. Дейността включва: • Планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта – организиране на презентация пред служители на ИА БСА за оповестяване на началото на проекта, целите и очакваните резултати; • Две публикации в националната преса за представяне на целите на проекта и дейностите, предвидени за изпълнението на проекти и резултатите от изпълнението им; • Публикуване на актуална информация на интернет страницата на ИА БСА: www.nab-bas.bg; • Изготвяне на предметни рекламни материали за популяризиране на резултатите от проекта. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на управляващия орган относно информацията и публичността на материалите и събитията.
Дейност 3: Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Провеждане на процедури за избор на изпълнител по приложимия ред на ЗОП, съобразно предвидените по проекта дейности; • Изготвяне на междинни доклади и изготвяне на окончателен доклад по изпълнение на проекта; • Подготовка и анализ на анкетни карти за ползата от проектните дейности за целевите групи. За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, който ще ръководи и координира проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 139 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Д1: Брой обучени
Индикатор 5 (Д) Под-дейност 1.1: Брой обучени
Индикатор 6 (Д) Под-дейност 1.2: Брой обучени
Индикатор 7 (Д) Под-дейност 2.1: Брой обучени
Индикатор 8 (Д) Под-дейност 2.2: Брой обучени
Индикатор 9 (Д) Под-дейност 2.3: Брой обучени
Индикатор 10 (Д) Под-дейност 3.1:
Индикатор 11 (Д) Под-дейност 3.2: Брой обучени
Индикатор 12 (Д) Под-дейност 4.1: Брой обучени
Индикатор 13 (Д) Под-дейност 5.1: Брой обучени
Индикатор 14 (Д) Под-дейност 5.2: Брой обучени
Индикатор 15 (Д) По Д2: Публикации в националната преса
Индикатор 16 (Д) По Д2: Проведена презентация пред служителите на ИА БСА
Индикатор 17 (Д) По Д2: Изготвени и разпространени предметни рекламни материали
Индикатор 18 (Д) По Д3: Изготвени и представени междинни и окончателен доклади за изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз