Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0066-C0001
Номер на проект: 13-22-67
Наименование: Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите
Бенефициент: Община Братя Даскалови
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 09.01.2014
Дата на приключване: 09.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета и подобряване на компетентността на общинските служители от община Братя Даскалови за постигане на лична и екипна ефективност при изпълнение на професионалните задължения
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Братя Даскалови, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля, вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Провеждане на обучения в Института по публична администрация 2.1 Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия - ФС-2 за 9 участника – В обучението ще бъдат включени 9 служители от Община Братя Даскалови, които носят отговорност за изготвянето на годишншни финансови отчети. 2.2 Накъде след 2014 година – СФ-12 – в обучението ще се включат ръководители и експерти от Община Братя Даскалови, чиято дейност е свързана с подготовката, разработването и управлението на проекти, финансирани със средства на ЕС. 2.3 Работа с електронно подписани документи - ИТО-5 - в обучението ще се включат служители, чиято дейност е свързана с електронно подписани документи .
Дейност 3 Обучение на тема: „Е-правителство. Как да станем част от него Е- правителство. Как да станем част от него управление. Обучението ще включва теми за запознаване с идеята за електронно правителство, какви са очакванията за готовността на местните администрации, какви умения трябва да притежават служителите за да се справят успешно. Работа в интернет среда, как да я използваме за комуникация, обмен на информация. В обучението ще бъдат включени 20 служители
Дейност 4 Обучения за придобиване на ключови компетенции 4.1. Обучение на тема”Ефективно взаимодействие между отделните звена в администрацията „ Обучението е насочено към служители с ръководни и експертни функции от общинска администрациа Братя Даскалови.То има за цел да подпомогне взаимодействието вежду отделните звена в администрацията за постигане на ефективност в работата и. Обучението е предвидено да се проведе за 3 дни по 8 часа, изнесено, за по-пълно постигне на целите му. В обучението ще бъдат включени 32 участника. 4.2. Обучение на тема: „Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация” Обучението ще бъде проведено за общо 48 служители на Община Братя Даскалови, разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни по 8 учебни часа. Обучението е модулно и обхваща: • Модул 1 – „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда” • Модул 2 – „Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на културното разнообразие и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция.
Дейност 5 Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще имат за цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях и очакваните резултати, както и популяризиране на проекта и ОПАК.Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на информационни материали при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата - ще бъдат разпространявани на пресконференциите. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за заявяване участие в обучение от общинските служители
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Ефективност и компетентност"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 065 BGN
Общ бюджет: 78 865 BGN
БФП: 78 865 BGN
Общо изплатени средства: 78 865 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 865 BGN
2015 0 BGN
78 865 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 035 BGN
2015 0 BGN
67 035 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 830 BGN
2015 0 BGN
11 830 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1: Тръжна процедура
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1:Екипни срещи
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2: обучени служители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3: обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 4: обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5: организирани пресконференции
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5: изработени брошури
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5: изработен банер
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5: изработени семинарни папки
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5: изработени химикали
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5: изработени блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5: изработени регистрационни форми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз