Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0050-C0001
Номер на проект: 13-22-51
Наименование: Повишаване компетентността и мотивацията на служителите в Община Горна Оряховица
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 08.01.2014
Дата на приключване: 08.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.
Дейности: Дейност 1. Обучения, проведени в Института по публична администрация 1.1 Публичен имидж – елемент на доброто управление /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-6/. Обучението включва анализ на факторите за неетичност в администрацията, етични стандарти и етика на отношенията, стратегии за справяне с морални и етични дилеми и делови етикет. В обучението ще бъдат включени двама служители. 1.2 Правна уредба и приложение на Гражданския процесуален кодекс /сигнатура по Каталога за 2013 - ПР–8/. В обучението ще се включи един общински служител За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности 2.1 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентичност В обучението ще се включат 40 служители, продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предвидено за всички служители предвид важността на тематиката за задържане на кадрите в общинска админстрация и насърчаване към ефективно изпълнение на задълженията. 2.2 Управление на личната ефективност и успешни комуникационни модели в организацията В обучението ще се включат 40 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението ще е предназначено за всички служители предвид важността на тематиката за постигане на целите на личността и целите на администрацията. 2.3 Социални отношения и ефективни преговори Продължителността на обучението е 3 дни, 20 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 20 служителя, ръководни позиции.
Дейност 3. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване с проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията с цел информиране за предстоящите обучения. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията.
Дейност 4. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама членове – ръководител и счетоводител. Екипът ще подготви план за действие и ще разпише конкретните ангажименти на всеки член. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, евентуални пропуски и начини за преодоляването им.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРИКА 3М
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 283 BGN
Общ бюджет: 72 273 BGN
БФП: 72 273 BGN
Общо изплатени средства: 72 273 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 273 BGN
2015 0 BGN
72 273 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 432 BGN
2015 0 BGN
61 432 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 841 BGN
2015 0 BGN
10 841 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1: Получени сертификати
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3: Изработени брошури
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3: Изработен банер
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3: Изработени семинарни папки
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3: Изработени блок-листи за писане
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3: Изработени химикали
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4: Проведени работни срещи
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4: Проведени тръжни процедури
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4: Изготвени междинни технически доклада


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз