Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0292-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на иновация за модерно управление на здравните услуги“
Бенефициент: "БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: „Внедряване на иновация за модерно управление на здравните услуги“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Старт на проекта”
Подготовка на Дейност 2 „Разработване на маркетингово проучване и анализ на потребностите за реализация на иновативния продукт”
Изпълнение на Дейност 2 „Разработване на маркетингово проучване и анализ на потребностите за реализация на иновативния продукт”
Подготовка на Дейност 3 „Инженерно-технологично проучване и сравнителна оценка на иновативния продукт спрямо конкурентни аналози”
Изпълнение на Дейност 3 „Инженерно-технологично проучване и сравнителна оценка на иновативния продукт спрямо конкурентни аналози ”
Подготовка на Дейност 4 „Закупуване на ДМА”
Изпълнение на Дейност 4 „Закупуване на ДМА”
Изпълнение на Дейност 5 „Визуализация на проекта”
Изготвяне и окомплектоване на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 101 542 BGN
Общ бюджет: 1 795 991 BGN
БФП: 1 099 182 BGN
Общо изплатени средства: 1 099 182 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 099 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 512 945 BGN
2015 586 237 BGN
1 099 182 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 934 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 436 003 BGN
2015 498 301 BGN
934 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 164 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 942 BGN
2015 87 936 BGN
164 877 BGN
Финансиране от бенефициента 697 388 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Закупено специализирано оборудване за производство на иновативния продукт
Индикатор 8 (Д) Въвеждане в производство на иновативен процес
Индикатор 9 (Д) Разработено маркетингово проучване и анализ на потребностите за реализация на иновативния продукт
Индикатор 10 (Д) Разработване на инженерно-технологично проучване и сравнителна оценка на иновативния продукт спрямо конкурентни аналози
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз