Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0167-C0001
Номер на проект: 58-131-166-166
Наименование: Интегриран проект за управление на питейни води на град Долна баня и изграждане на обща ПСОВ
Бенефициент: община Долна Баня
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 06.04.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Долна баня
Описание
Описание на проекта: Изготвяне и съгласуване на интегриран проект за изграждане на съвременна водоснабдителна и канализационна система и ПСОВ на гр. Долна баня и летовище Долна баня.
Дейности: Дейност 1: Геодезическо заснемане на нови трасета и терен за ПСОВ и инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, заснемане на съществуващата В и К инфраструктура. Геодезическо заснемане на трасетата на довеждащия водопровод, градска водопроводна мрежа, градска канализационна мрежа, довеждащ колектор до ПСОВ. Заснемане терена за бъдещата пречиствателна станция. Инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на В и К мрежите и на ПСОВ.
Дейност 2: Дейности по осигуряване на разрешителен режим съгласно ЗООС, ЗВ и ЗУТ. Осигуряване на разрешителен режим за заустване на отпадъчни води /вкл. и направа на ОВОЗ, ако се изисква/. Разрешителен режим за трасета на довеждащ водопровод, довеждащи канализационни колектори и направа на ПУП. За ПСОВ – изготвяне на скица, виза за проектиране, предварителни договори с експлоатиращи предприятия.
Дейност 3: Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадни води на град Долна баня и летовище Долна баня и изграждане на обща ПСОВ. - реконструкция, модернизация и доизграждане на канализацията в гр. Долна баня и довеждащ колектор; - проект за ПСОВ; - проект на канализационна мрежа в летовище Долна баня и довеждащ колектор до Долна баня; - реконструкция на довеждащи водопроводи и съоръжения от главния водопровод с. Радуил – гр. Ихтиман до гр. Долна баня; - реконструкция и модернизация на градската водопроводна мрежа; - реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа в летовище Долна баня;
Дейност 4: Съгласувателни процедури и осигуряване на разрешения за строеж. Съгласуване на изготвените работни проекти с всички законоустановени инстанции. Издаване на разрешителни за строеж.
Дейност 5: Консултантска дейност.Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите и подготовка на документация за кандидатстване за финансиране на строителството по оперативна програма „Околна среда”. Изготвяне на финансов анализ по разходи и ползи на дейността. Изготвяна на икономически анализ по разходи и ползи. Изготвяне на апликационна форма за кандидатстване за финансиране на строителство по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. „
Дейност 6: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, вкл. за строителство и строителен надзор. Изготвяна на тръжна документация за избор на строител на обект: Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води на град Долна баня и летовище Долна баня и проектиране на обща ПСОВ. Изготвяна на тръжна документация за избор на строителен надзор за строителството на обект: Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води на град Долна баня и летовище Долна баня и проектиране на обща ПСОВ.
Дейност 7: Разходи за информация и публичност. Информиране на обществеността за изготвяне на проект за подобряване на инфраструктурата в областта на водоснабдяване и канализация, както и опазване на околната среда чрез проектиране на ПСОВ. Непрекъснато информиране на обществеността за отпускане на безвъзмездна помощ за подготовка и реализиране на инвестиционния проект по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Дейност 8: Одит на проекта. Доклад за одит за правомерно направените разходите. За направените разходи има необходимите разходно-оправдателни документи, извършени са по целесъобразен и законосъобразен начин.
Разходи, направени преди кандидатстване за помощта. Изготвяне на апликациоона форма по проект за „Техническа помощ”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 636 500 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 173 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 127 300 BGN
2010 125 360 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 79 612 BGN
173 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 101 840 BGN
2010 100 288 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 63 690 BGN
138 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 460 BGN
2010 25 072 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 15 922 BGN
34 610 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА<<


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз