Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0145-C0001
Номер на проект: 58-131-144-144
Наименование: Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 19.02.2009
Дата на приключване: 19.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Чрез изготвянето на проекти изграждане на ГПСОВ и за реконструкцията на канализационната мрежа ще се преустанови /след изграждането/ замърсяването на река Блато и река Белица с битово-фекални води, да се подобри социално-битовия статус на населението. Тъй като канализацията е от смесен тип, то модернизацията и реконструкцията на канализацията ще подобри оттока на дъждовните води и по този начин ще се намали риска от наводнения на някои невралгични точки.
Дейности: 1. Предпроектни проучвания за площадка за ГПСОВ – гр. Костинброд и канализационни и водопроводни мрежи и съоръженията по тях Настоящата дейност включва: - Пълни геоложки и хидрогеоложки проучвания на терените, обект на бъдещото работно проектиране; - Геодезически проучвания и измервания; - Заснемане на текущото състояние на канализационните и водопроводните мрежи
2. Работно проектиране на ПСОВ – гр. Костинброд Дейността касае пълната разработка на работен проект за изграждане на ПСОВ за гр. Костинброд върху отреден терен, на база техническа спецификация за този вид проектирания и след като се вземат предвид специфичните данни от проучванията, извършени по Дейност 1. Изпълнителят трябва да предложи адекватни идейни решения с подходящи технологии за пречистване и обработка на отпадните води, както и план за управление на утайките и план за вътрешен мониторинг. След избор на най-подходящото идейно решение да се пристъпи към цялостно работно проектиране, съгласно действащата нормативна уредба.
3. Работно проектиране на модернизация и доизграждане на канализационни и водопроводни мрежи и съоръженията по тях Изработка на цялостен работен проект за пълна модернизация и доизграждане на мрежите за питейна и отпадна вода, включително главен довеждащ колектор до бъдещата ПСОВ и сондажни кладенци и резервоари за питейна вода. На база на данните от дейност 1 ще се проектират необходимите спомагателни съоръжения – помпени станции за питейна вода и канални помпени станции.
4. Подготовка на комплексен доклад за оценка на съответствие на работен проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд Изработка на комплексен доклад за съответствие на подготвения работен проект за ПСОВ със съществените изисквания за изграждане на такъв вид обекти.
5. Подготовка на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект за модернизация и доизграждане на канализационните и водопроводните мрежи и съоръженията по тях Изработка на комплексен доклад за съответствие на подготвения работен проект със съществените законови изисквания.
6. Подготовка на финансови и икономически анализи, анализ „разходи-ползи” и формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Дейността е свързана с подготовка на цялостна документация за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект.
7. Дейности по публичност на проекта Предвижда се провеждането на специални работни срещи за информиране на обществеността в Общината за проекта на всички етапи от неговото изпълнение. Ще се подготвят подходящи печатни материали – информационни брошури. Ще се правят периодични медийни съобщения и пресконференции.
8. Одит на проекта Дейността включва изработка на цялостен одиторски доклад за изпълнението на проекта и касае взаимодействие на екипа на проекта с външен експерт – одитор.
9. Управление на проекта Действия, свързани с цялостното управление на проекта от подбран ръководен екип, съставен от експерти, служители на кандидата и външни експерти. Дейността включва изработка на план за действие за изпълнение на всички дейности по проекта, организация и провеждане на обществени поръчки, контрол на работата на външни екипи и самостоятелни експерти, наети за конкретни дейности по проекта, изработка на периодични отчети за хода на проекта, провеждане на дейностите, свързани с неговата публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 705 307 BGN
Общ бюджет: 226 473 BGN
БФП: 226 473 BGN
Общо изплатени средства: 240 751 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 226 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 144 099 BGN
2010 0 BGN
2011 96 652 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
240 751 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 115 279 BGN
2010 0 BGN
2011 77 321 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
192 601 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 820 BGN
2010 0 BGN
2011 19 330 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 150 BGN
Финансиране от бенефициента 137 162 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз