Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0144-C0001
Номер на проект: 58-131-143-143
Наименование: Технически дейности за комплексно водно решение за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и пречиствателна станция за отпадни води гр. Каспичан, община Каспичан обл. Шумен
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 28.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Със изготвянето на напълно завършено техническо и работно проектиране, свързана с пълното изграждане и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна инфраструктура на град Каспичан и кв. Калугерица и ПСОВ, която ще пречиства отпадните води на гр. Каспичан и гр. Нови пазар, ще създадем възможност за качествено изпълнение на строителните работи и постигане крайната цел на разработката, а именно предотвратяване на замърсяването от битово-фекални води на река Провадийска и намаляване на
Дейности: 1. Прединвестиционни, предпроектни проучвания за площадка за ГПСОВ – гр. Каспичан. Обследване на канализация и водопровод в гр. Каспичан. Настоящата дейност включва: -Прединвестиционно обследване и оценка на възможността за изграждане на ПСОВ за гр. Каспичан и гр. Нови Пазар на определената площадка; -Пълни геоложки и хидрогеоложки проучвания на терените, обект на бъдещото работно проектиране; -Геодезически измервания; -Анализ на текущото състояние на канализационните и водопроводните мрежи.
2. Работни проекти за реконструкция и изграждане на канализация, довеждащ колектор и водопровод за гр. Каспичан Работно проектиране за изграждане и реконструкция на канализационните и водопроводни мрежи и главен довеждащ колектор до бъдещата ПСОВ.
3. Идейни и работни проекти за ГПСОВ – гр. Каспичан Дейността касае разработка на идейни решения с варианти за технология и начин на пречистване, като след одобрение от Възложителя на определено идейно решение се извърши комплексна разработка на работен проект за изграждане на ПСОВ за гр. Каспичан и гр. Нови Пазар. Консултантът трябва да изработи и план за управление на утайките и план за вътрешен мониторинг.
4. Комплексен доклад за съответствие на работен проект за реконструкция и изграждане на канализация, довеждащ колектор и водопровод за гр. Каспичан Изработка на комплексен доклад за съответствие на подготвения работен проект със съществените законови изисквания
5. Комплексен доклад за съответствие на работен проект за изграждане на ГПСОВ – гр. Каспичан Изработка на комплексен доклад за съответствие на подготвения работен проект за ПСОВ.
6. Подготовка на комплект документи за кандидатстване за финансиране на подготвения инвестиционен проект, в т.ч. – анализ „разходи-ползи”, формуляр за кандидатстване Дейността е свързана с подготовка на цялостна документация за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект.
7. Дейности по осигуряване на публичност на проекта Ще се провеждат на работни срещи за информиране на обществеността в Общината за проекта. Отпечатване на печатни материали и публикуване на медийни съобщения.
8. Одит на проекта Подготовка на цялостен одиторски доклад за изпълнението на проекта.
9. Управление на проекта Действия, свързани с цялостното управление на проекта от подбран ръководен екип, съставен от експерти, служители на кандидата и външни експерти.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СОПД "Инициатива за развитие"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 430 410 BGN
Общ бюджет: 240 093 BGN
БФП: 240 093 BGN
Общо изплатени средства: 240 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 86 082 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 154 011 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
240 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 192 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 68 866 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 209 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
192 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 216 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 802 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 019 BGN
Финансиране от бенефициента 82 302 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз