Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0143-C0001
Номер на проект: 58-131-142-142
Наименование: Техническа помощ за подготовка на проект за“Изграждане на ПСОВ , инженерна инфраструктура за отпадни води /битово- фекални,дъждовни и производствени / и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа за питейна вода в гр.Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница ” за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”
Бенефициент: ОБЩИНА САДОВО
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Садово
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се подпомогне общинската администрация на община Садово да подготви качествен и пълен инвестиционен проект, с който да се кандидатства за финасиране по ОП “Околна среда 2007-2013” за изграждането на ПСОВ с биологично стъпало за пречистване на водите и инженерна инфраструктура за отпадни води /битово- фекални и дъждовни/ и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа за питеина вода за гр.Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница.
Дейности: 1. Подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка Подготовка на тръжно досие; Обявление на процедурата; Получаване на оферти; Оценка на офертите; Сключване на договор.
2. Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа и документи, които са необходими, за да бъде проектът готов за представяне за финансиране от Оперативна програма "Околна среда" Преглед и при необходимост подобрение и/или доработване на съществуващите проекти на водоснабдителната и канализационна мрежи, изработване работни проекти за изграждане на ПСОВ и ВиК мрежа, с цел готовност за провеждане на процедури за избор на изпълнители на строителството съгл. бълг. законодателство, в т.ч. и геоложки и хидрогеоложки проучвания. Подготовка на един брой документация, вкл. техн. спецификации за провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за строителство на ПСОВ и строителство/рехабилитация на ВиК мрежата, проектодоговор за строителство на ПСОВ и стр-во и реконструкция на ВиК мрежата - съгласно общите Договорни условия на FIDIC "Червена книга" или еквивалентни договорни условия за строителство на инженерни обекти. Подготовка на формуляр за финансиране на обектите, вкл. предпроектно проучване, включващо разглеждане на алтернативи, макро оценка на поносимостта на инвестицията, финансово-икономически анализи, стратегия за избор на изпълнители и всички други съпътстващи документи, които са необходими, за да бъде проектът готов за представяне за финансиране от Оперативна програма "Околна среда". Изготвяне на програма за управление на утайките от ПСОВ. Изготвяне на "Препоръки и насоки за мерките за публичност".
3. Oдит на проекта Одиторски доклад от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма за изразходваните разходи по проекта.
4. Mерки за информация и публичност, вкл. подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз Обществени обсъждания, организирани в населените места в общината, обяви в местните медии , по интернет , на таблата на местните кметства и публикации в медиите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФАКТОР-2001" ЕООД
„Инженерно бюро Пройс § Партнер ГМБХ”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 980 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 919 677 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 297 000 BGN
2010 0 BGN
2011 745 833 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 74 343 BGN
2015 - 48 814 BGN
919 677 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 237 600 BGN
2010 0 BGN
2011 596 666 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 59 474 BGN
2015 - 36 146 BGN
738 647 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 59 400 BGN
2010 0 BGN
2011 149 167 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 14 869 BGN
2015 - 12 668 BGN
181 030 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА.>


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз