Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0176-C0001
Номер на проект: 58-131-175-175
Наименование: Техническа помощ за детайлно разработване на инфраструктурно предложение „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.Елена
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛЕНА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Елена
Описание
Описание на проекта: Основните цели на настоящия проект са: - Подготовка на качествен и пълен инвестиционен проект „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр.Елена чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, доизграждане на главния канализационен довеждащ колектор и строителство на пречиствателна станция за отпадни води” - подготовка на всички необходими разрешения по ЗООС, ЗБР, ЗВ и ЗУТ, - изготвяне на финансов и икономич
Дейности: Дейност 1: Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за реконструкция и модернизация на водопреносната мрежа 1. Геоложки проучвания по трасето на водопреносната мрежа 2. Геодезични заснемания по трасето на водопреносната мрежа 3. Изготвяне на идеен проект за реконструкция на водопреносната мрежа 4. Изготвяне на работен проект за реконструкция на водопреносната мрежа - Част технологична - Част строително- конструктивна - Част машинно- конструктивна 5. Изготвяне на проект за възстановяване на пътната настилка 6. Изготвяне на проект за временна организация на движението 7. Изготвяне на план за безопасност и здраве 8. Изготвяне на проекто-сметна документация
Дейност 2: Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за реконструкция и модернизация на канализационната мрежа 1. Геоложки проучвания по трасето на канализационната мрежа 2. Геодезични заснемания по трасето на канализационната мрежа 3. Изготвяне на идеен проект за реконструкция на канализационната мрежа 4. Изготвяне на работен проект за реконструкция на канализационната мрежа • Част технологична • Част строително- конструктивна • Част машинно- конструктивна 5. Изготвяне на проект за възстановяване на пътната настилка 6. Изготвяне на проект за временна организация на движението 7. Изготвяне на план за безопасност и здраве 8. Изготвяне на проекто-сметна документация
Дейност 3: Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за доизграждане на довеждащ главен канализационен колектор. 1. Геоложки проучвания по трасето на довеждащия колектор. 2. Геодезични заснемания по трасето на довеждащия колектор. 3. Изготвяне на идеен проект за доизграждане на довеждащия колектор 4. Изготвяне на работен проект за доизграждане на довеждащия колектор • Част технологична • Част строително- конструктивна • Част машинно- конструктивна 5. Изготвяне на проект за възстановяване на пътната настилка 6. Изготвяне на проект за временна организация на движението 7. Изготвяне на план за безопасност и здраве 8. Изготвяне на проекто-сметна документация
Дейност 4: Проектиране, включително разработване на идеен проект за изграждане на ПСОВ с капацитет 10 000 еквивалентни жители с избор на площадка и приемник 1. Лабораторен доклад за количеството и състава на питейните води 2. Инженерно и хидрогеложко проучване на терена за площадка на ПСОВ 3. Геодезически заснемания на терена за ПСОВ и на външните връзки обслужващи ПСОВ - външен път, външен водопровод, външно ел. захранване, заустващ колектор. 4. Изготвяне на предпроектно проучване за избор на площадка за ПСОВ 5. Изготвяне на идеен проект - поне 2 варианта на технологии на пречистване /съдържание по Наредба № 4/ 6. Част ППЗ /план за безопасност и здраве/ 7. Част хидроложки проучвания на приемника 8. Корекция на приемника в рамките на площадката за ПСОВ 9. Изготвяне на предпроектно проучване за издаване на разрешение за заустване в приемника.
Дейност 5: Подготовка и процедури за изготвяне и издаване на всички необходими разрешителни по ЗООС, ЗБР, ЗВ и ЗУТ, включително обществено обсъждане 1. Разрешително за водоползване по Закона за водите; 2. Разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите за изграждане на нов резервоар 3. други разрешителни по чл. 46 от Закона за водите; 4. Решение по ОВОС (включително и нетехническо резюме на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда за съответното инвестиционното предложение и информация относно проведените консултации с компетентните органи по околна среда, засегнатата общественост, или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС; 5. Становище за екологична оценка по Закона за опазване на околната среда; 6. Решение за преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 (чл. 18 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони); 7. Решение за оценка за съвместимост на инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 (чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и решение по чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – ако има такова). 8. Извършване на преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и издаване на решение по чл.18 или съответно на решение по чл.20 и решение по чл.28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, независимо дали инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение I или Приложение II на ЗООС или не попада в обхвата на нито едно от двете приложения. 9. Издаване на разрешение за строеж след представяне на доклад за съоветствие на инвестиционните проекти и експертен съвет.
Дейност 6: Изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ за разходите и ползите, анализ на чувствителността Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ за разходите и ползите, съгласно методическите указания на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти, анализ на чувствителността и анализ на риска
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в сегашния проект и в бъдещия инфраструктурен проект Подготвените документации ще служат за провеждане на тръжните процедури по избор на изпълнители на дейностите. Документацията ще отговаря на ЗОП и/или НВМОП и ще включва всички необходими документи – решение, заповед, обявление, назначена комисия, техническа документация, задание, изисквания към участниците, техническа и ценова оферта, необходимите декларации и списъци, документи на кандидатите за попълване и списък на необходимите за представяне.
Дейност 8: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект. Ще се попълни формуляра за кандидатстване за финансиране на инфраструктурен проект, ще се комплектоват и размножат всички съпътстващи документи
Дейност 9: Одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител Извършване на одит на проекта – отчетни документи, финансови разходоправдателни документи и отчетност
Дейност 10: Мерки за информация и публичност – подготовка, публикуване и разпространение на материали Прессъобщения за начало и край на проекта, начална и заключителна пресконференции, радио и телевизионни заставки за проекта, статии и притурки към регионалните вестници и списания и посещения на място от страна на съветниците и заинтересованите граждани и общественост, постоянни табели и билборд, видеопрезентация на проекта – сегащно състояние и след реализация на инфраструктурния проект
Дейност 11: Организация и управление на проекта Управление на проекта, провеждане на тръжни и административни процедури, подготовка на отчети за напредъка – месечни, тримесечни и финални, попълване на документация разходи за изготвяне на договори и задания.
Предвалителна дейност 1: Изготвяне на доклад за необходимите дейности по подготовката на инфраструктурен проект с индикативен бюджет на проекта. Прединвестиционно проучване за необходимостта от проектните дейности
Предвалителна дейност 2: Изготвяне на лабораторен доклад за количеството и състава на отпадно-битовите води Лабораторни изследвания на водите в гр.Елена
Предвалителна дейност 3: Структуриране на проекта и попълване на пректната апликационна форма и комплектоване на изискваните документи. Попълване на формуляра, комплектоване на документите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 650 920 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 168 036 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 130 184 BGN
2010 0 BGN
2011 37 852 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 036 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 104 147 BGN
2010 0 BGN
2011 30 282 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 429 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 26 037 BGN
2010 0 BGN
2011 7 570 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 607 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА//


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз