Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0002-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-66
Наименование: Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите в администрацията на МВнР за ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Министерство на външните работи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 02.01.2014
Дата на приключване: 02.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите в Министерство на външните работи (МВнР) за по-висока ефективност и ефикасност при изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 1: Обучения на служители от МВнР в Института по публична администрация Проектът предвижда посещаването от определени служители на подбрани за техните нужди обучения, провеждани от Института по публична администрация (ИПА), както следва: o Управление на електронната администрация. Облачни технологии, архитектури, модели и виртуална среда. (УА–3), с продължителност от 16 учебни часа. o Административна стилистика (ПР–4), с продължителност 12 учебни часа; o Прилагане на правото на ЕС в държавите членки (ПР–12), с продължителност от 20 учебни часа. На обучените служители ще бъдат издадени сертификати.
Дейност 2: Обучения по ключови компетентности за повишаване на ефективността и ефикасността от работа в МВнР Дейността ще бъде структурирана в два модула, насочени към различните целеви групи. Обучението ще е изнесено извън ежедневната среда на участниците с цел по ефективното придобиване на знания и умения и постигане на групова динамика. Обучението ще бъде възложено на външен изпълнител, които ще има отговорността да организира провеждането, да проведе обучението, да осигури обучителни материали, да подсигури място за настаняване, изхранване и транспорт на участниците в двата модула. Модул 1 Стратегическо лидерство, изграждане и управление на екип. Насочен към служители с ръководни длъжности. Модул 2 Ефективни екипи. Насочен към служители от всички дирекции в МВнР. Двата модула ще са с продължителност от по 2 дни всеки.
Дейност 3: Информация и публичност Дейността ще се възложи на външен изпълнител. Чрез дейността ще се осигури предоставянето на информация и публичност относно постигане на целите и резултатите на проекта и финансирането му по ОПАК от ЕСФ в изпълнение на регламентите на ЕС и свързаното национално законодателство за разходване на обществени средства.
Дейност 4: Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на МВнР. След подписването на договор за изпълнение на проекта ще се пристъпи към сключване на договори с членовете на екипа по проекта. Договорите ще бъдат сключени при съблюдаване на методическите указания на ОПАК за сключване на договорите с лицата, участващи в екипите по проектите. За всяка една длъжност ще бъдат изработени детайлни описания на задълженията и отговорностите (задания), които ще бъдат приложени към договорите. При стартирането на проекта, ще бъдат изготвени и утвърдени план за наблюдение и контрол на проекта, ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки по проекта. Екипът по проекта ще осъществява текущ мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности през периода на реализиране на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Българска телеграфна агенция
"СКАЙ ТРАВЕЛ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 850 BGN
Общ бюджет: 47 531 BGN
БФП: 47 531 BGN
Общо изплатени средства: 47 531 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 770 BGN
2015 31 761 BGN
47 531 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 404 BGN
2015 26 997 BGN
40 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 365 BGN
2015 4 764 BGN
7 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Проведено обучение „Управление на електронната администрация. Облачни технологии, архитектури, модели и виртуална среда. (УА-3)”
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Проведено обучение „Управление на електронната администрация. Облачни технологии, архитектури, модели и виртуална среда. (УА-3)”
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Проведено 1обучение „Административна стилистика (ПР-4)”
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Проведено 1 обучение „Административна стилистика (ПР-4)”
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: Проведено обучение „Прилагане на правото на ЕС в държавите членки (ПР-12)”
Индикатор 11 (Д) Дейност 1: Проведено обучение „Прилагане на правото на ЕС в държавите членки (ПР-12)”
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Проведено обучение по „Стратегическо лидерство, изграждане и управление на екип”
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Проведено обучение по „Стратегическо лидерство, изграждане и управление на екип”
Индикатор 14 (Д) Дейност 2: Проведено обучение за работа с „Ефективни екипи”
Индикатор 15 (Д) Дейност 2: Проведено обучение за работа с „Ефективни екипи”
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Проведени начална и заключителна пресконференция с представители на медиите
Индикатор 17 (Д) Дейност 3: Проведени начална и заключителна пресконференция с представители на медиите
Индикатор 18 (Д) Дейност 3: Публикации на интернет страницата на МВнР за поставените цели, изпълнението на проекта и постигнатите резултати
Индикатор 19 (Д) Дейност 3: Изготвяне и публикуване на прес-съобщения
Индикатор 20 (Д) Дейност 3: Изготвяне на банер на проекта и разпространението му в 3 интернет страници
Индикатор 21 (Д) Дейност 3: Изготвяне на банер на проекта и разпространението му в 3 интернет страници
Индикатор 22 (Д) Дейност 4: Сключени граждански договори със служители, включени в екипа по управление на проекта
Индикатор 23 (Д) Дейност 4: Актуализиран и детайлизиран график на проекта
Индикатор 24 (Д) Дейност 4: Изготвен график на планираните обществени поръчки по проекта
Индикатор 25 (Д) Дейност 4: Изготвени междинни, годишен и окончателен технически доклади и финансови отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз