Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0065-C0001
Номер на проект: 13-22-66
Наименование: Обучението- гаранция за ефективна и компетентна администрация
Бенефициент: община Пловдив - район Тракия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 03.01.2014
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите работещи в районната администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез предоставяне на възможност за развитие на специфичните знания и умения, и усъвършенстване на притежаваните от тях компетентности.
Дейности: Дейност 2: Провеждане на курсове за служителите от Института по публична администрация Под-дейност 2.1: Обучение ”Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда” – сигнатура- (УА-3)- 16 часа/2 дни Под-дейност 2.2: Обучение „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронно управление” - сигнатура (ИТО-2) – 12 часа/1,5 дни Под-дейност 2.3: Обучение „Основни производства по АПК” за юристи – сигнатура (ПР-5) – 20 часа/2,5 дни Под-дейност 2.4: Обучение „Правна уредба и приложение на ГПК” за юристи – сигнатура – (ПР-7) – 16 часа/2 дни Под-дейност 2.5: Обучение „Специфика на междукултурните комуникации” – сигнатура (ЕФ -5) – 16 часа/2 дни
Дейност 3:Провеждане на специализирани обучения за развиване на ключови и професионални компетентности на служители от администрацията Под- дейност 3.1. ”Ефективни механизми и добри практики при провеждане на вътрешна и външна координация в и между структурите на държавната и общинската администрация” – 30 човека– служителите, които ще вземат участие в това изнесено обучение ще бъдат от всички дирекции и отдели на Район „Тракия“, разпределени в 1 група, която ще премине обучение от 16 учебни часа в рамките на 2 дни. Под- дейност 3.2. „Обучения за работа с AUTO CAD” – 6 човека- назначени в Дирекция „Устройство на територията и техническа инфраструктура“, чийто служебни задължения са изготвянето на чертежи, разпределени в 1 група, продължителност на обучението 40 учебни часа в рамките на 5 дни. Под- дейност 3.3. ”Групови обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност, работа с конфликтни потребители” – 30 човека- служители на Район „Тракия“ от различните отдели и дирекции ще вземат участие в това изнесено обучение, разпределени в 1 група, която ще премине обучение от 16 учебни часа в рамките на 2 дни. Под- дейност 3.4. ”Актуални проблеми на строителния процес по ЗУТ. Режим на договаряне между страните в строителния процес” – 6 човека- назначени в Дирекция „Устройство на територията и техническа инфраструктура“, разпределени в 1 група, която ще премине обучение от 16 учебни часа в рамките на 2 дни. Под- дейност 3.5. „Лидерски умения. Междуличностни отношения. Умение за говорене пред публика. Управление на конфликти” – 8 човека- ръководният екип на районната администрация, включващ: кмета, заместник кметовете, секретаря, директорите на дирекции и началниците на отдели, предвижда се обучението да е изнесено /се проведе извън града/. Участниците в него ще бъдат разпределени в 1група, с продължителност на обучението от 16 учебни часа в рамките на 2 дни. Под- дейност 3.6. ”Английски език- лексика, функционална граматика и способност да се разбират и съставят устни и писмени послания“- 1во ниво /102 часа/- 12 човека разпределени в 2 групи по 6 човека като всяка от групите ще премине обучение от 102 часа, разпределени в 34 дни по 3 часа; 2ро ниво /111 часа/ – 6 човека – разпределени в 1 група с продължителност на обучението от 111 часа, разпределени в 37 дни по 3 часа. Служителите, които ще вземат участие в чуждоезиковото обучение ще бъдат избрани от всички дирекции и отдели на Район „Тракия“ в зависимост от преките им служебни задължения и необходимостта им от това обучение. Под- дейност 3.7. „Обучение по Практически умения за представяне и разясняване на административни норми, процедури и решения при предоставянето на услуги към гражданите и представителите на бизнеса“- двумодулно обучение. Ще се проведе в рамките на гр.Пловдив и всеки от модулите ще бъде по 16 часа. Във всеки модул ще вземат участие по 20 служителя.
Дейност 1: Организация и управление Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността екипа е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности. Дейността обхваща: • Създаване на организационни предпоставки за управлението на проекта. • Изготвяне на тръжна документация • Правилно разпределение на ресурсите и отговорностите при изпълнението на проекта. • Постигане на заложените цели и резултати. • Логистично обезпечаване на изпълнението на дейностите. • Провеждане на тръжните процедури предвидени в проекта.
Дейност 4: Информация и публичност Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. и Ръководството за информиране и публичност дейностите по информиране и публичност ще се осъществяват чрез: • Изработване на табела за проекта с флага на ЕС, наименование на проекта и посочване на подкрепата от ЕС; • Изработка на 1000 броя брошури за представяне на постигнатите резултати и проведените дейности при реализацията на проекта; • Предоставяне на информация за финансовата подкрепа от ЕС по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ в официалната документация на проекта в съответствие с изискванията, предвидени в Ръководството за публичност; • Провеждане на пресконференция при стартирането на проекта за информиране на обществеността и представяне на проекта; • Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Ще се представят заключителните резултати, степента в която проектът е постигнал предварително поставените цели и задачи, перспективите за очаквано устойчиво продължаване на дейността.; • Изработване на банер и публикуване на информацията на интернет сайта на общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРО-АЛИАНС ООД
ПР 7 КОНСОРЦИУМ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 678 BGN
Общ бюджет: 64 508 BGN
БФП: 64 508 BGN
Общо изплатени средства: 64 508 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 681 BGN
2015 34 826 BGN
64 508 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 229 BGN
2015 29 602 BGN
54 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 452 BGN
2015 5 224 BGN
9 676 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Изготвени междинни и окончателен технически отчети
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: Бр. Обучени служители
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Бр. Теми на курсовете
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Бр. Получени сертификата
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Бр. Обучени служители по специализирани обучения
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Бр. Получени сертификата
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Бр. Обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) Дейност 4: Бр. Изработени и разпространени брошури
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Бр. банери
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Бр. табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз