Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0136-C0001
Номер на проект: 58-131-135-135
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 24.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: Общата цел на на проекта е да подпомогне чрез осигуряването на цялостна техническа помощ общинската администрация на община Якруда да подготви качествен и пълен инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и реконструкция и разширяване на ВиК мрежата на общината. Чрез предвидените в проекта дейности се цели осигуряване на възможности за прилагането на интегриран подход при реализацията на инвестиционната програма на общината, ограничаване загубите на вода
Дейности: Дейност 1: Подготовка на проекта и създаване на проектен екип Дейността включва:  идентифициране на нуждата от интервенция във водния сектор в гр- Якоруда  вземане на решение за кандидатстване за техническа помощ по Приоритетна ос 1 на ОПОС и възлагане подготовката на проектното предложение  комуникация с представители на ВиК Благоевград с цел конкретизиране на необходимите дейности за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр. Якоруда  Определяне на Екип за изпълнение на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на договор за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект Дейността се извършва в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и включва:  подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител на договора за техническа помощ  назначаване на Оценителна комисия за избор на изпълнител  провеждане на тръжна процедура  избор на изпълнител и сключване на договор
Дейност 3: Изпълнение на договора за техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект 3.1.Изготвяне на прединвестиционно проучване за: • Изграждане на ПСОВ • Реконструкция и разширение на ВиК мрежа 3.2 Хидроложко и геоложко проучване на терена ,3.3. Разработване на идеен и работен проект за: • реконструкция на ВиК мрежа • Изграждане на ПСОВ 3.4. Изготвяне на финансово-икономически анализ 3.5. Осигуряване на всички необходими екологични разрешителни, вкл. организиране на обществени обсъждания
Дейност 4: Вътрешен мониторинг, одит и контрол на изпълнението Дейностите по вътрешен мониторинг включват: - Проверка на съответствието на извършените дейности с условията на сключените договори, в т.ч. спазване на сроковете на изпълнение и коректно документиране на дейностите; - Преглед на отчетните документи по проекта и осигуряване на съответствие с изискванията на Управляващия орган; - Предварително верифициране на разходите на базата на представените от изпълнителите разходооправдателни документи за извършване на строителни работи, доставка на оборудване и предоставяне на услуги; - Документална проверка и проверка на място за коректно изпълнение на договорените дейности и удостоверяване на действителното извършване на заявените за плащане дейности; - Запознаване на всички служители, участващи в изпълнението на проекта, с определението за нередност, както и незабавно докладване на всички заподозрени и/или доказани случаи на измама или нередност на Управляващия орган. - Извършване на одит като задължителен елемент от изпълнението на договора При необходимост и за осигуряване на по-голяма прозрачност, общината възлага вътрешния мониторинг и организацията на управлението на проекта на външен изпълнител.
Дейност 5: Дейности за осигуряване на публичност Предвиждат се следните мероприятия за осигуряване на публичност: - Пресконференции при стартиране и приключване на проекта; - Публикации и интервюта в местната преса на общински служители - Публикуване на информация за проекта в интернет сайта на общината
Партньори
Партньори:
„Водоснабдяване и канализация”ЕООД, гр. Благоевград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 342 800 BGN
Общ бюджет: 998 827 BGN
БФП: 998 827 BGN
Общо изплатени средства: 998 827 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 998 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 279 860 BGN
2010 325 595 BGN
2011 393 372 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
998 827 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 799 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 223 888 BGN
2010 260 476 BGN
2011 314 698 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
799 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 199 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 55 972 BGN
2010 65 119 BGN
2011 78 674 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
199 765 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз