Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0129-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Реконструкция и модернизация на ПСОВ-гр.Дупница
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на необходимите условия за реконструкция, модернизация и разширяване на ГПСОВ като предпоставка за опазване на водните ресурси, подобряване състоянието на околната среда и стандарта на живот на населението в Община Дупница.
Дейности: Диеиност 1: Подготовка на проектното предложение за кандидатстване по настоящата схема Попълване на формуляр за кандидатстване
Дейност 1 Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на напорна канализационна система, локална ПСОВ и довеждащ колектор и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Драганово по Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържан разработване на прединвестиционно проучване
Дейност 2 Осигуряване на нормативна готовност за стартиране на проектиране разработване на подробен устройствен план на избраната площадка и парцеларен план
Дейност 3 Осигуряване на необходимите нормативни документи за съответствие на инвестиционното намерение със ЗООС, ЗВ и ЗБР на уведомление по ОВОС, Доклад по ОВОС, Такса за подаване на заявление за оценка на съвместимост по чл.10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони Разход по договор за услуга за подготовка на Доклад за извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони
Дейност 4: Разработване на работен проект за изграждане на напорна канализационна система, локална ПСОВ и довеждащ колектор и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Драганово подготовка на тръжна документация за избор на проектант,разработване на работен проект за изграждане на напорна канализация, ПСОВ и довеждащ колектор и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа
Дейност 5: Осигуряване на нормативна обезпеченост на инвестиционния проект за стартиране на строителство издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.1д от ЗВ, изготвяне на оценка на съответствието като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, несвързана с проектанта
Дейност 6: Изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за инженеринг (изграждане на напорна канализация, ПСОВ и довеждащ колектор, доставка на технологично оборудване и пускане в експлоатация, и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа) и подготовка на тръжна документация за извършване на строителен надзор
Дейност 7 Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури по избор на изпълнител, включени в бъдещия инвестиционен проект Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за инженеринг (изграждане на напорна канализация, ПСОВ и довеждащ колектор, доставка на технологично оборудване и пускане в експлоатация, и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа) и подготовка на тръжна документация за извършване на строителен надзор
Дейност 8 Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект за подготовка на проектно предложение за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект
Дейност 9 Одит на проекта от сертифициран одитор извършване на независим одит и изготвяне на одиторски доклад на проекта, Публикации
Дейност 10 Популяризиране и публичност на проекта информационна табела за входа на сградата на общината, Публикации
Дейност 11 Организация, управление и контрол на проекта заплащане на Технически сътрудник на проекта за 18 месеца, канцеларски материали и консумативи
Партньори
Партньори:
“Водоснабдяване и канализация- Дупница” ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 587 000 BGN
Общ бюджет: 1 543 400 BGN
БФП: 1 543 400 BGN
Общо изплатени средства: 1 543 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 543 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 317 400 BGN
2010 614 816 BGN
2011 611 184 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 543 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 234 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 253 920 BGN
2010 491 853 BGN
2011 488 947 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 234 720 BGN
В т.ч. Национално финансиране 308 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 63 480 BGN
2010 122 963 BGN
2011 122 237 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
308 680 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз