Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0125-C0001
Номер на проект: 58-131-124-124
Наименование: Интегриран проект за управление на водите на територията на гр.Борово, община Борово
Бенефициент: Община Борово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Борово
Описание
Описание на проекта: изготвянето на идеен, технически и работен проект за изграждане и развитие на модерна водостопанска инфраструктура в град Борово, в съответствие с европейските стандарти и задоволяваща нуждите на населението и икономиката.
Дейности: Дейност 1: Избор на проектантска организация, съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към Формуляра за кандидатстване Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на проектирането
Дейност 2: Прединвестиционни проучвания Изготвяне на прединвестиционни проучвания за идейно и работно проектиране
Дейност 3: Работен проект с ПСД (проектно-сметна документация) Водоснабдяване - технически проект с ПСД; Канализация - актуализация на технически проект с ПСД; ПСОВ - актуализация на технически проект с ПСД
Дейност 4: Избор на външен консултант/експерт, който да подготви цялостна документация за кандидатстване с инфраструктурен проект по ОПОС Подготовка на пълна апликационна форма, в съответствие с изискванията и регламентите за финансиране по ОПОС на база получените резултати от п-ра „Техническа помощ”
Дейност 5:Информационни дейности Подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз към техническата помощ, отпусната по проекта.
Дейност 6: Одит и отчитане на проекта Изготвяне на одит на проекта с оглед удостоверяване, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин, както и в съответствие с изискванията по отношение допустимостта на разходите,съгласно ОПОС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 739 883 BGN
Общ бюджет: 302 440 BGN
БФП: 302 440 BGN
Общо изплатени средства: 302 440 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 302 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 147 977 BGN
2010 274 764 BGN
2011 0 BGN
2012 - 118 351 BGN
2013 - 1 950 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
302 440 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 241 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 118 381 BGN
2010 219 811 BGN
2011 0 BGN
2012 - 94 681 BGN
2013 - 1 560 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
241 952 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 595 BGN
2010 54 953 BGN
2011 0 BGN
2012 - 23 670 BGN
2013 - 390 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 488 BGN
Финансиране от бенефициента 147 977 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз