Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/015-01
Наименование: "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г."
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Създаване на предпоставки за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на град Троян, чрез изграждане на капацитет и интегриране на политики и обединяване на разнородни участници за тяхното съвместно провеждане.
Дейности: Дейност 3 "Формулиране на визия Троян 2020" Дейност 3 "Формулиране на визия Троян 2020"
Дейност 12 "Одит" Дейност 12 "Одит"
Дейност 8 „Преценка на необходимостта от ЕО и ОС" Дейност 8 „Преценка на необходимостта от ЕО и ОС"
Дейност 6 „Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично частни партньорства на територията на града.“ Дейност 6 „Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично частни партньорства на територията на града.“
Дейност 1 „Организация, управление и избор на изпълнители по дейностите от проекта“ Дейност 1 „Организация, управление и избор на изпълнители по дейностите от проекта“
Дейност 13 "Разпространение на информация и публичност" Дейност 13 "Разпространение на информация и публичност"
Дейност 4 " Провеждане на обществени обсъждания" Дейност 4 " Провеждане на обществени обсъждания"
Дейност 10 „Изготвяне бюджет на ИПГВР“ Дейност 10 „Изготвяне бюджет на ИПГВР“
Дейност 9 "Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР Дейност 9 "Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР
Дейност 11 „Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка. Механизъм за управление и реализация на ИПГВР“ Дейност 11 „Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка. Механизъм за управление и реализация на ИПГВР“
Дейност 2 "Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация" Дейност 2 "Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация"
Дейност 5 „Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР“ Дейност 5 „Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР“
Дейност 7 „Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори Дейност 7 „Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 104 BGN
Общ бюджет: 166 612 BGN
БФП: 166 612 BGN
Общо изплатени средства: 158 281 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 202 BGN
2015 92 079 BGN
158 281 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 233 BGN
2015 82 387 BGN
141 620 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 969 BGN
2015 9 693 BGN
16 661 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз