Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0149-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-11012
Наименование: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в "ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Бенефициент: "ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Настоящето проектно предложение цели насърчаване на географската мобилност на заетите в „Дзобеле България” ЕООД, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт. Така предоставената подкрепа от ЕС ще предостави стимул за компанията работодателите за организиране на транспорт за заетите лица в съответното предприятие ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата
Дейности: 1. Управление, мониторинг и отчитане на проекта Непосредствено след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта ще бъде сформиран екип за организация и управление, който ще бъде отговорен за постигане добра координация и оперативност на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. Екипът по проекта ще осъществява оперативен контрол над работата на външните/я изпълнител/и и ключовите експерти и ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане. Дейността по управление, мониторинг и отчитане на проекта ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта, като ще цели координация и организация на всички участващи страни, реализация на дейностите съобразно изготвения план – график, както и стриктно придържане към приетата вътрешна система за оценка и мониторинг на изпълнението. В случай на възникване на отклонения от приетия план – график за изпълнение на дейностите, отговорност на екипа по организация и управление е да предприеме своевременно корективни действия, информирайки за това Договарящия орган на програмата. Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съобразно принципите за прозрачност, ефективност, икономическа целесъобразност и добро финансово управление. Екипът по организация и управление ще следи за коректното, навременно и качествено изпълнение на дейностите, възложени на външни изпълнители и доставчици по проекта. В изпълнение на своите задължения, екипът по организация и управление ще докладва и отчита изпълнението на проекта в съответствие с предоставените от Договарящия орган отчетни форми и документи и съгласно клаузите на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По време на изпълнението на проекта, както и след неговото приключване, екипът по организация и управление ще осигурява директен достъп на представителите на Междинното звено и Управляващия орган или други одитиращи институции за извършване на проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. Екипът ще отговаря също така за осигуряването на информираност и публичност, съгласно правилата на чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, както и на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Експертите ще направят всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира от Европейския социален фонд.
2. Избор на изпълнител за доставка на гориво за осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от фирма „Дзобеле България” ЕООД за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца. Дейността включва подготвителен етап на планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнители, както и подготовка на тръжна документация. Същинската част от дейността включва провеждане на тръжна процедура за избор на външни изпълнители по проекта, съгласно изискванията на ПМС 69/2013 г. По проекта ще бъде изготвена една тръжна процедура, а именно: - Тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на гориво. В подготовката на тръжния пакет с документи за избор на външен изпълнител за доставка на гориво екипът ще използва компетентностите на експерта тръжни процедури по проекта, който към момента на кандидатстване има опит в подготовката на тръжна документация по ОП Конкурентоспособност и ОП РЧР. Експертизата на екипа по проекта в алгоритъма за провеждане на тръжни процедури, както и в подробното разписване на процедурата по ПМС № 69/2013 в Ръководството за бенефициенти по схемата, ще бъдат гарант за бързото одобрение на тръжната процедура и своевременното ѝ провеждане, съгласно заложеното време за това в план-графика на проекта. В този процес ще разчитаме и на методическата подкрепа на ДРСЗ – Пловдив в съгласувателната процедура. При провеждането на процедурата по ПМС № 69/2013 ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на тръжната документация, сроковете за провеждане на открита процедура, съгласуването й с ДРСЗ - Пловдив, публикуването на обявата в национален ежедневник и на сайта на предприятието, подписването на договор/и с избрания/ите изпълнител/и.
3. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от фирма „Дзобеле България” ЕООД за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца. Дейността включва организиране на транспорт на заетите в предприятието и живущи извън пределите на Индустриална зона в с. Стряма за период от 12 месеца. Тъй като „Дзобеле България” ЕООД няма собствени автобуси, фирмата ще използва външна фирма за превоза на служителите си. Целевата група по проекта – 310 бр. Превозът на пътници ще се извършва за работници, живеещи в гр. Пловдив и такива от региона. За Пловдивските маршрути ще бъдат ползвани 4 превозни средства – 15+1 местен, 19+1 местен, 14+1 местен и 8+1 местен, а за регионалните маршрути до фабриката ще се ползват 3 автобуса – 2 бр. 50+1 местни и 1бр. 15+1 местен. Предприятието работи на 2 смени и една редовна смяна, на 5 дневна работна седмица – 252 дни в годината . Маршрутите за смените се извършват 3 пъти в двете посоки, отиване и връщане, на ден, докато тези за редовна смяна се извършват на ден по 2 курса отиване и връщане.
4. Информиране и публичност В настоящата дейност са включени различни методи за разпространение на информация с цел запознаване на целевата група, националните медии и широката общественост с проектното предложение. Прилаганите мерки ще са в съответствие с правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на тази дейност са предвидени следните мерки за осигуряване на информираност и публичност: - организация на две конференции – откриваща и закриваща за национални медии, представители на ДО и УО, представители на целевата група и широката общественост. - подготовка и отпечатване на банер – 1 бр. за двете конференции. - информационна брошура за проекта пълноцветен печат, тираж 640 копия. - Стикери на транспортните средства, превозващи служителите на предприятието от и до работното им място – 7 бр.; - Анкетни карти за контрол, мониториране и отчитане на нагласата и удовлетвореността на целевата група от организирания транспорт от и до работното им място – 310 бр.; В периода на изпълнение на проекта ще бъде поставено информационно табло, а след завършване на дейностите и постоянна обяснителна табела. Те ще способстват за разпространение на постигнатите резултати и ефекти от проекта и допълнително ще съдействат за популяризирането му сред обществеността. Всеки един от изброените методи изрично ще оповестява, че проектът се изпълнява по програма ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 385 671 BGN
Общ бюджет: 186 210 BGN
БФП: 186 210 BGN
Общо изплатени средства: 186 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 134 BGN
2015 109 070 BGN
186 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 564 BGN
2015 92 709 BGN
158 273 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 570 BGN
2015 16 360 BGN
27 931 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз