Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0182-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-08006
Наименование: Организиране на транспорта на заетите лица в "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Бенефициент: "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Септември
Описание
Описание на проекта:  Запазване заетостта и предоставяне на социални придобивки в ПФБ Пресо Фондал-Бълагария ЕООД, посредством организаиране на транспорт до работното място на заетите лица в предприятието
Дейности: Дейност 3. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в предприятието Дейността е основната от предложеното проектно предложение. В своята същност дейността ще осигури на наетите лица в предприятието, които имат настояща адресна регистрация в различно населено място от местоположението на работната площадка където полагат труда си да се възползват от преференции предоставяни им от работодателя под формата на организиран транспорт до работното място. В своята същност дейността включва осигуряването на транспорт за заетите лица посредством 1 (едно) транспортно средство по 3 (три) различни маршрута, както следва: 1 маршрут: Изпълнява се от транспортно средство Ford Transit с регистрационен № РА 0603 ВМ при обход на следните населени места: Начална точка: „ПФБ Пресо Фондал-България” ЕООД  с. Юнаците  с. Ивайло  гр. Пазарджик  с. Звъничево  с. Ковачево  с. Лозен  Крайна точка: „ПФБ Пресо Фондал-България” ЕООД. 2. маршрут: Изпълнява се от транспортно средство Ford Transit с регистрационен № РА 0603 ВМ при обход на следните населени места: Начална точка: „ПФБ Пресо Фондал-България” ЕООД  гр. Септември  с. Семчиново  с. Симеоновиц  с. Варвара  с. Ветрен дол  Крайна точка: „ПФБ Пресо Фондал-България” ЕООД. 3 маршрут: Изпълнява се от транспортно средство Ford Transit с регистрационен № РА 0603 ВМ при обход на следните населени места: Начална точка: „ПФБ Пресо Фондал-България” ЕООД  с. Драгор  с. Добровница  гр. Пазарджик  с. Звъничево  с. Ковачево  с. Лозен  Крайна точка: „ПФБ Пресо Фондал-България” ЕООД. По така описаните маршрути се предвижда пътуване за всеки от маршрутите, както следва – за първи маршрут - 6 пъти в денонощие, за втори маршрут - шест пъти в денонощие и за трети маршрут - три пъти в денонощие. Описаните маршрути ще се обслужват от общо трима избрани шьофьори, като на всеки от тях ще бъде предоставено за ползване конкретното избрано транспортно средство.
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги и доставчици и договаряне с изпълнителите Дейността се явява подготвителна за изпълнението на дейности, при чиято реализация се налага ползването на външни услуги и доставката на оборудване и материализа проекта - следователно спазването на разпоредбите на ПМС 69/2013. Изборът на доставчици и на изпълнители на външни услуги ще се осъществи в съответствие с изискванията на ПМС 69/2013. При провеждането на процедурите „ПФБ Пресо Фондал-България” ЕООД ще се стреми да спазва принципите на публичност и прозрачност, както и да осигури условия за свободна и лоялна конкуренция между кандидатите и недопускането на дискриминация. 2.1. Разработване на тръжни документации и обявяване на процедура за избор на доставчици и изпълнители - Документациите ще бъдат разработени съгласно изискванията на ПМС 69/2013 и ще включват всички нормативно изискуеми документи и разяснения. 2.2. Избор на доставчици и изпълнители на външни услуги - След изтичане на нормативно определените срокове „ПФБ Пресо Фондал-България” ЕООД ще назначи специални оценителни комисии, които да извършат оценка и класиране на получените оферти. Изборът на изпълнители ще бъде направен въз основа на предварително изготвени като част от тръжната документация методики за оценяване на офертите. 2.3. Договаряне с доставчиците - С избраните доставчици и изпълнители ще бъдат подписани договори.
Дейност 1. Подготовка за стартиране на проекта Дейността е от изключителна важност за бъдещото ефективно изпълнение на проектните дейности. Ясното разпределение на отговорностите и задачите, определянето на работния план и времевия график са ключови предпоставки за успешното и качественото реализиране на заложените цели. Създаването на система за оценка, мониторинг и контрол също е от голямо значение за цялостната реализация на настоящия проект, тъй като ще гарантира спазването на поставените срокове и придържането към предварително изработения работен план. Предвидената дейност включва: 1.1. Сформиране на екипа за работа по проекта и разпределение на отговорностите между членовете му; 1.2. Определяне на основните задачи и изготвяне на работен план и времеви график за тяхното изпълнение; 1.3.Определяне на система за оценка, мониторинг и контрол.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 541 BGN
Общ бюджет: 44 457 BGN
БФП: 44 457 BGN
Общо изплатени средства: 44 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 308 BGN
2015 27 148 BGN
44 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 712 BGN
2015 23 076 BGN
37 788 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 596 BGN
2015 4 072 BGN
6 668 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз