Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0115-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергийно ефективни мерки във "ВЕЛИНА - ХМ" ООД"
Бенефициент: "ВЕЛИНА - ХМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: "Въввеждане на енергийно ефективни мерки във "ВЕЛИНА - ХМ" ООД"
Дейности: „Топлоизолиране на сграда – цялостно топлоизолиране на покрив, частично топлоизолиране на стени, частична замяна на стара дограма с нова енергоспестяваща ПВЦ (ЕСМ 1)”
„Подновяване на оборудване с преминаване на екологично по-чисто гориво - Смяна на електрически парогенераторни котли 5 бр. с газов парогенераторен котел работещ на природен газ (ЕСМ 2)”
„Подновяване на оборудване - Смяна на стар енергонеефективен компресор от 1988 г. за производство на сгъстен въздух с нов енергоспестяващ (ЕСМ 3)”
„ВЕИ за собствени производствени нужди – Термопомпена инверторна инсталация Въздух/Въздух за отопление и охлаждане на участък „Кроене“ (ЕСМ 4)”
„Замяна на луминесцентно осветление с ЛЕД осветление (ЕСМ 5)”
„Визуализация по проекта”
Извършване на енергиен одит
Мониторинг и цялостна комуникация
Финансово отчитане на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 719 BGN
Общ бюджет: 129 438 BGN
БФП: 64 719 BGN
Общо изплатени средства: 64 719 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 719 BGN
2015 0 BGN
64 719 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 011 BGN
2015 0 BGN
55 011 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 708 BGN
2015 0 BGN
9 708 BGN
Финансиране от бенефициента 64 719 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз