Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0183-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-08007
Наименование: Насърчаване на географската мобилност за работещите в "ММ МЕХАНИКС" ООД
Бенефициент: "ММ МЕХАНИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) на проекта е насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда и респективно нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия и Националната стратегическа референтна рамка и Европейският социален фонд
Дейности: Дейност № 1: Сформиране управлениския екип на проекта. Организация и разпределение на задачите и отговорностите. Дейността е основен компонен за успешното изпълнение на проекта. Опитът, които имаме до момента ще бъде приложен в съответствие с Плана за действие по Проекта, Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по Проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. Задачите се утвърждават окончателно, както и отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане.
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС № 69/2013 за доставка на гориво за ППС извършващи транспорта. Съгласно Насоките за кандидатстване и ПМС № 69/2013 ще се проведе процедура за избор на изпълнител за доставка на гориво за ППС извършващи транспорт до и от работното място.
Дейност № 3: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място по следните маршрути: 1-ви маршрут – Бус РА7496ВК, 15+1 местен за 4 курса: 1. 1-ви курс от 06:00 ч. до 06:40 ч.; 2. 3-ти курс от 14:40 ч. до 15:20 ч.; 3. 4-ти курс от 15:45 ч. до 16:25 ч.; 4. 6-ти курс от 00:15ч. до 00:55 ч.. 2-ри маршрут – Автобус МАН РА9287ВМ – 45+1 седящи и 54 правостоящи за 2 курса: 1. 2-ри курс от 06:50 ч. до 07:30 ч.; 2. 5-ти курс от 16:30 ч. до 17:10 ч.
Дейност № 4: Провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС № 69/2013 за дейност „Визуализация” по проекта. Съгласно Насоките за кандидатстване и ПМС № 69/2013 ще се проведе процедура за избор на изпълнител/и в съответствие с чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и Приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за визуализация на проекта. Публикуване в национален ежедневник на информация за изпълнение на проект по схема „На път” и финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” и приноса на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Изработване на брошури и други рекламни материали за популяризиране на ползите от участието на дружеството по проекта. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на информационна табела за Проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Сакса" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 424 BGN
Общ бюджет: 21 515 BGN
БФП: 19 578 BGN
Общо изплатени средства: 19 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 19 578 BGN
19 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 16 642 BGN
16 642 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 937 BGN
2 937 BGN
Финансиране от бенефициента 2 613 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз