Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0341-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-02002
Наименование: Насърчаване на териториална мобилност на заетите в "Сиби" ООД
Бенефициент: "Сиби" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: 1. Да се насърчи териториалната мобилност на работещите в „СИБИ” ООД, чрез осигуряване на транспорт до работното място. 2. Да се подобрят възможностите за запазване на заетостта им във фирмата
Дейности: Дейност 2 – Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/2013 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 69/2013 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Дейността обхваща изготвянето и съгласуването с ДО на график за тръжните процедури, подготовката на тръжната документация, провеждането на процедури, оценяване на получените оферти и подписването на договор с избраните изпълнители. В едномесечен срок след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ фирмата ще представи на ДО за одобрение график на планираните обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта. За всяка промяна в план-графика на планираните обществени поръчки, „СИБИ” ООД ще информира ДО до 5 работни дни от настъпване на промяната, и същата ще бъде предмет на предварително одобрение от ДО. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 69 и ПМС 70 от 03.04.2012 г. за изменение и допълнение на ПМС 69, тъй като предвидената стойност за доставката на гориво, без данък върху добавената стойност е от 15 000 до 60 000 лв. включително, ще се съберат три оферти за избор на изпълнител. След като събере посочения брой оферти, бенефициентът ще ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен писмен договор. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти „СИБИ” ООД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
Дейност 3 – Осигуряване на публичност за проекта Изпълнителят ще информира широката общественост, че проектът е получил съфинансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: бланки; табели; прес-съобщения; доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; всякакви други публикации; на оборудването (знаци, стикери); табела на сградата. За постигане на публичност и повишаване информираността, в съответствие с Комуникационната стратегия и план на ОП „РЧР” е планираното използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационна табела В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави информационна табела на административната сграда на „СИБИ” ООД. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европеиския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. Освен задължителните елементи, описани по-горе, всякa публикация ще съдържа и изявление за отговорността: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СИБИ” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.” 4. Табели за превозните средства Превозните средства, които ще извършват основната дейност по проекта - Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в „СИБИ” ООД ще бъдат обозначени с табели, поставени на видими места. Ще бъдат изработени и използвани 4 броя табели.
Дейност 1 – Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението. За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. С изпълнението на проекта ще се ангажира екип от висококвалифицирани специалисти. Екипът ще включва ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Основна задача на екипа ще е да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Договарящия орган. Съобразно план-графика на проекта ще се провеждат ежемесечни работни срещи за отразяване на напредъка и при необходимост предприемане на мерки за коригиране на отклоненията. Всички предвидени дейности, произтичащи от договора с ДО ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансово-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към договора. Пълната документация по проекта ще се съхранява от „СИБИ” ООД за срока, упоменат в договора. Всички документи ще подлежат на проверка от Възложителя или други одиторски органи на Европейския съюз. „СИБИ” ООД ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Фирмата ще предоставя на Договарящия орган и/или упълномощените от него лица, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта. Ще се изготвят доклади, съгласно образец на Договарящия орган. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към всеки доклад ще се приложи опис на разходооправдателните документи, придружен с копия от същите за всички разходи, направени по проекта през периода, за който се отнася докладът. Копията на разходооправдателните документи ще бъдат заверени от „СИБИ” ООД и към тях ще се прилагат копия на документите, доказващи извършеното плащане. Съгласно член 2 от Общите условия, договарящата институция ще получава всяка допълнително поискана информация, свързана с изпълнението на проекта. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности и ще докладвана Управителя на фирмата. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят и лични месечни отчети от ръководителя на проекта, координатора, счетоводителя и техническия сътрудник. Счетоводителят ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Координаторът ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати. В началото на всеки месец ще се провеждат работни срещи за контрол на напредъка по проекта. Ще се изготвят протоколи от работните срещи.
Дейност 4 – Превоз на 48 работещи в „СИБИ” ООД до и от работното място В рамките на дейността ще бъде организиран транспорт от и до работното място за представителите на целевата група – 48 души. Дейността ще се извършва от Кандидатът. Превозите ще се извършват по осем основни направления (маршрути): 1. По маршрут Севлиево - с. Душево – с. Шумата – с. Горна Росица – Севлиево с дължина 46 км четири пъти дневно / за I-ва смяна: сутрин и на обяд, за II-ра смяна: на обяд и вечер / ще пътува автобус. По маршрута се движат 35-ма човека общо в двете смени. ОБЩО разстоянието по маршрута на ден е 184 км. 2. По маршрут Севлиево – Габрово – Севлиево с дължина 76 км два пъти дневно /до и от работното място/ ще пътува бус с 8 човека. ОБЩО разстоянието по маршрута на ден е 152 км. 3. По маршрут Севлиево – гр. Дряново – Севлиево с дължина 70 км два пъти дневно /до и от работното място/ ще пътува автомобил с 4-ма човека. ОБЩО разстоянието по маршрута на ден е 140 км. 4. По маршрут Севлиево – Велико Търново – Севлиево с дължина 100 км два пъти дневно /до и от работното място/ ще пътува автомобил с 1 човек. ОБЩО разстоянието по маршрута на ден е 200 км. Изпълнението на дейността ще осигури транспорт за представителите на целевата група по маршрутите за 676 км дневно, 14 872 км средно месечно и 178 464 километра за периода на предоставяне на услугата – 12 месеца.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГАНКОМ ПРИНТ
"КНИЖАРНИЦА М-ПРЕС" ООД
"ИННА ГАЗ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 442 BGN
Общ бюджет: 40 256 BGN
БФП: 40 256 BGN
Общо изплатени средства: 40 256 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 985 BGN
2015 13 271 BGN
40 256 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 937 BGN
2015 11 280 BGN
34 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 048 BGN
2015 1 991 BGN
6 038 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз