Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0330-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-01003
Наименование: Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в “СВИЛОЦЕЛ”ЕАД
Бенефициент: “СВИЛОЦЕЛ”ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в „Свилоцел” ЕАД
Дейности: Дейност 2: Избор на изпълнители съгласно ПМС 69/2013 г. Дейността съдържа 3 поддейности: 1. Избор на организация, която да предостави необходимите материали и консумативи за управление на проекта; 2. Избор на изпълнител за извършване на транспортна услуга; 3. Избор на изпълнител за провеждане на дейностите по информиране и публичност Съгласно изискванията за кандидатстване при изпълнението на проекта ще се проведат процедури за избор на изпълнител в съответствие с българското законодателство съгласно Постановление №69 на Министерския съвет от 2013г. за услугите и доставките. Процедурата за всяка от дейностите ще включва следните стъпки: • Подготовка на техническо задание; • Изпращане на покана за искане на оферта; • Сключване на договор за доставка/услуга; • Извършване на доставка/услуга от страна на изпълнителя; • Приемане на работата му чрез подписване на приемо-предавателен протокол. Извършените разходи ще се доказват с първичен платежен документ
Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност За да може безвъзмездната помощ, предоставена от ЕСФ по ОП РЧР да получи широко публично достояние, се предвижда разработване, организация и осъществяване на Програма за визуализация на проекта. В рамките на Програмата за визуализация на проекта ще се извършат следните действия: • Изпратени до местни, регионални и национални медии 2 прессъобщения по факс или e-mail с информация за проекта – едно при стартирането на проекта и едно в края на проекта. • 2 пресконференции за до 35 човека /една в началото на проекта за представяне на неговите цели и дейности, една в края на проектните дейности за представяне на постигнатите резултати по проекта/. • Публикации на интернет-странницата на „Свилоза” АД /www.svilosa.bg/, където периодично ще се публикува информация за дейностите и постигнатите резултати. • 2 платени публикации в печатни медии – 1 в началото на проекта и 1 в края на проекта • Разработване и отпечатване на информационни материали, както следва: o 5 бр. плакати – формат А2 (42,0 х 59,4 см), цветност 4х0, печат едностранно - за местата, където ще се провеждат конференциите и транспорта и за ДО на ОП РЧР (1 бр.); o 100 бр. информационни дипляни за проекта /при стартиране на проекта - 35 бр. за участниците в първата пресконференция, с информация за цели, дейности и очаквани резултати по проекта; при приключване на дейностите по проекта - 65 бр. за представителите на целевата група и участниците в заключителната пресконференция, с информация за постигнатите резултати/ - формат А4 с два бига, хартия 115 г., хром гланц, цветност 4х4 - за представители на медиите и за работещи в Свилоцел ЕАД o 200 бр. химикалки – пластмасови, автоматични, цветност 4х0, за представителите на медиите и за лицата от целевата група от „Свилоцел” ЕАД o 1 бр. винилов банер с поставка с логото на ЕСФ, ЕФРР и ОП РЧР– размер 100х70 см, цветност 4х0 - ще се постави на видно място на стартиращата и заключителната пресконференции, и през останалото време на изпълнение на проекта, ще се намира на видно място на входа на административната сграда на Свилоцел ЕАД. o 3 бр. постоянни информационни табели – материал PVC, формат А3, цветност 4х0 Предвидената информационна кампания е съобразена с изискванията, посочени в Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006. При реализирането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и изискванията, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР”. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа от ЕСФ: на всички печатни материали и на Интернет-страницата ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОП РЧР, и текст, информиращ за финансирането на проекта със средства от ЕС. За да бъде привлечена по голяма аудитория към информацията за проекта ще се използват както традиционни методи – публикации в медиите, така и модерни технологии – Интернет-страницата на проекта.
Дейност 1: Управление на проекта В рамките на дейността се предвижда: • Сключване на граждански договори с членовете на екипа за управление на проекта (посочени в Раздел II на формуляра); • Определяне на правила за работа на екипа и за докладване; • Създаване на детайлизиран план-график за дейностите по проекта и комуникационен план за информиране и публичност на проекта; • Провеждане на регулярни ежемесечни заседания на екипа за отчитане на напредъка на проекта, резултати и подготовка на документацията към Договарящия орган на ОП РЧР (справки, междинни и финален доклади и отчети). Тези работни срещи ще включват също: o Запознаване на членовете на екипа с изпълнението на плана за действие, процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; o Обсъждане на изпълнението на плана за действие и резултатите; o Контрол върху изпълнението на договорите с изпълнителите; o Мониторинг върху осъществяването на дейностите, спазване на срокове за доставки, както и върху тяхното качество. • Периодично изготвяне на информация – справки, отчети, текстове за публикуване в Интернет-страницата на „Свилоцел” ЕАД. • Събиране и класифициране на всички работни материали по проекта на хартиен и електронен носител. Дейността ще създаде условия за успешната и навременна реализация на дейностите, което от своя страна ще допринесе за постигане на заложените цели и на очакваните резултати. Мониторингът ще спомогне при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, да се извършва своевременно проучване на причините за него и да се вземат мерки за отстраняването им. Подборът на членовете на екипа за управление на проекта е продиктуван: • От доказани подходящи компетенции. • От наличието на опит при осъществяването на подобни дейности в предходни вътрешно-фирмени проекти, реализирани със собствени средства. • За осигуряване на баланс в разпределението на задачите и отговорностите при изпълнението на проекта. Членовете на екипа за управление на проекта участват и имат принос към формулирането на целите, идентифицирането на целевата група и проблемите, които следва да се разрешат чрез изпълнението на този проект. В резултат на усилията им, се очаква проектът да стартира с ясна визия, разпределени отговорности и дефинирани задачи. Отделни дейности в „Свилоцел” ЕАД се изпълняват на проектен принцип и реализирането на настоящия проект ще надгради опита на предприятието в управлението на проекти, включително и за управление на проекти, които са финансирани от ЕСФ.
Дейност 3: Осигуряване на транспорт от и до работното място на работещите в дружеството Превозът на заетите лица в „Свилоцел” ЕАД ще се извършва в зависимост от регламентираното работно време в дружеството. Работният процес в предприятието се извършва при непрекъснат режим на производство и налага заетите лица да работят в работни, почивни и празнични дни. Предвижда се автобусите да са 3 бр. всеки от тях с 36 седящи и 68 правостоящи места, обслужващи 5 линии в работни дни и 2 линии в почивни дни. Линии в работни дни Линия “А” - спирка Дунав – „Свилоцел” ЕАД – 06.50 ч. - „Свилоцел” ЕАД – Спирка Дунав – 16.10 ч. Линия “В” - „Свилоцел” ЕАД – спирка Студентски град - 16.10 ч. Линия “С” - Студентски град – „Свилоцел” ЕАД - 05.10 ч., 06.50 ч., 07.40 ч., 13.10 ч., 14.50 ч /празен/, 16.35 ч. / празен/, 21.10 ч. - „Свилоцел” ЕАД – спирка Студентски град – 06.20 ч., 07.20 ч. /празен/, 10.30 ч. /празен/, 14.20 ч., 16.10 ч., 16.50 ч., 22.20 ч. Линия „Д” - спирка Дунав – „Свилоцел” ЕАД - 05.10 ч., 07.40 ч., 13.10 ч., 21.10 ч. - „Свилоцел” ЕАД – спирка Дунав – 06.20 ч., 07.20 ч./празен/, 10.30 ч./празен/, 14.20 ч., 16.10 ч., 16.50 ч., 22.20 ч. Линия „Е” - спирка Студентски град – „Свилоцел” ЕАД – 06.40 ч. Линии в почивни и празнични дни Линия “С” - Студентски град – „Свилоцел” ЕАД - 05.10 ч., 13.10 ч., 21.10 ч. - „Свилоцел” ЕАД – спирка Студентски град – 06.20 ч., 14.20 ч., 22.20 ч. Линия „Д” - спирка Дунав – „Свилоцел” ЕАД - 05.10 ч., 13.10 ч., 21.10 ч. - „Свилоцел” ЕАД – спирка Дунав – 06.20 ч., 14.20 ч., 22.20 ч. Празните курсове се извършват по най-краткия маршрут.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Маркетор" ООД
ЕТ "Павлин Петров"
"СВИЛОЗА - ТРАНСПОРТ" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 016 BGN
Общ бюджет: 58 623 BGN
БФП: 58 623 BGN
Общо изплатени средства: 58 618 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 000 BGN
2015 47 618 BGN
58 618 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 350 BGN
2015 40 475 BGN
49 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 650 BGN
2015 7 143 BGN
8 793 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз