Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0122-C0001
Номер на проект: 13-22-126
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите на Министерство на финансите във връзка с изпълнението на дейностите им по координацията на дизайна, въвеждането и прилагането на инструментите за финансов инженеринг на Европейския съюз
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 14.12.2013
Дата на приключване: 14.09.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите на Министерство на финансите, във връзка с изпълнението на дейностите им по координацията на дизайна, въвеждането и прилагането на инструментите за финансов инженеринг на Европейския съюз. Общата цел е в съответствие с европейската и национална политика за подобряване на институционалния и административния капацитет.
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обучение на тема „Участие на България в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС и нарушение на задължението за прилагане на правото на ЕС (ПР–15)” Ще бъдат изградени знания и практически умения за водене на преговори и ефективна комуникация с партньори от държавите членки и на ниво ЕС, както и за участие на България в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС.
Дейност 2. Провеждане на обучение на тема „Английски език за работа с институциите на ЕС (ЧЕО–6)” Ще бъдат формирани и надградени езикови знания и умения за работа с терминологията, свързана с актуални проблеми на ЕС. Ще бъде затвърдена терминологията, използвана при работата на ЕС във вербален и писмен контекст.
Дейност 3. Провеждане на обучения на служители на Министерство на финансите, свързани с инструментите за финансов инженеринг Ще бъдат формирани и надградени знания относно същността на финансовия инженеринг и инструментите му, прилагани от ЕС: JESSICA, JEREMIE, JASPERS, JASMINE, Инициативата „Проектни облигации“ и др. Ще бъдат изградени и затвърдени знания относно инструментите за финансов инженеринг в Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014-2020 г. и относно ролята на международните финансови институции по въвеждането на финансовите инструменти. Ще бъдат придобити компетенции за допустимия финансов инструментариум за изпълнение на секторни държавни политики, финансирани със средства от оперативните програми на ЕС и на международните институционални инвеститори.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Организиране на пресконференция за оповестяване началото на проекта; Публикуване на информация относно проекта в сайта на Министерство на финансите и публикуване на статии в национални всекидневници и/или електронни медии; Изготвяне на брошури с цел публичност на самия проект и неговото финансиране; Организиране на пресконференция за приключване на проекта и оповестяване на резултатите от него.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 111 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Обучени служители, получили сертификат
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Обучени служители, получили сертификат
Индикатор 6 (Д) По дейност 3 - Обучени служители, получили сертификат
Индикатор 7 (Д) По дейност 4 - Проведени конференции
Индикатор 8 (Д) По дейност 4 - Изготвени брошури
Индикатор 9 (Д) По дейност 4 - Направени публикации в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз