Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1147-C0001
Номер на проект: ESF-1203-07-13006
Наименование: Стартиране на успешен бизнес в сферана на рекламните услуги
Бенефициент: НЮ ГРАФИКС РУСЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Да подпомогне безработно лице, ползвало консултантски услуги по Компонент I и регистрирало предприятие, да стартира самостоятелна стопанска дейност в сферата на рекламните услуги
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Предвижда се проектът да стартира с провеждане на работна среща между членовете на екипа за управление – ръководител и счетоводител. Целта на тази среща ще бъде да се определят начините за комуникация и да се разпределят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъде обсъден времевия график и съставен план за действие, съобразно ролята на всеки един от членовете. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът по проекта ще избере изпълнители на външните услуги по проекта и доставчици на необходимото оборудване и материали. Екипът за управление ще отговаря за отчетността по проекта - организиране на документооборота и водене на счетоводната отчетност; изготвяне и предаване на ДО на междинни доклади; изготвяне и предаване на ДО на заключителен доклад по проекта.
Дейност 2: Визуализация и публичност на проекта. Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Предвидени са следните мерки за визуализация и разпространяване на резултатите: - Изработване и поставяне на табела (1 бр.), с цел информиране на обществеността относно полученото безвъзмездно финансиране, по образец на Договарящия орган с логото на фирмата, логото на Европейския съюз, логото на Европейския Социален Фонд и информационен текст съобразно предвидените правила и специфичните технически изисквания. - Изработване на обозначителен стикер (1 бр.) за закупената по проекта Режещо-печатаща машина; - Изработване на печатни информационни материали – брошури (100 бр.); - Изработване на плакати (5 бр.);
Дейност 3: Наемане на офис. През първия месец от изпълнението на проекта, кандидатът ще наеме подходящо помещение за офис на фирмата. В него ще извършва трудовата си дейност персонала на дружеството и ще бъде разположена машината, която ще бъде доставена в рамките на Дейност 4. Предвижда се помещението да бъде в състояние, което не изисква допълнителни ремонтни дейности и да бъде разположено на подходящо комуникативно място.
Дейност 4: Закупуване на Режещо-печатаща машина. С помощта на настоящия проект „Ню Графикс Русе“ ЕООД предвижда създаването на студио за дигитален печат в сферата на рекламните услуги. Компанията планира да започне производство на рекламни изделия. За целта е необходимо бъде закупен следния актив: Режещо-печатаща машина, с характеристики: Минимална ширина на печатаемо поле 130 см; Резолюция 540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi; тегло 160 kg. Изпълнението на дейността ще осигури доставката на необходимото за новата дейност оборудване. Кандидатът ще запази предназначението на закупеното оборудване, за срок от минимум 5 години след приключване на проекта. Изборът на доставчик на Режещо-печатаща машина ще бъде направен след пазарно проучване. Съгласно чл. 9, ал. 1 и 2 от ПМС 69/11.03.2013 г. (в сила от 01.04.2013 г.) кандидатът по проекта не провежда процедура за определяне на изпълнител и доказва направения разход с първични платежни документи.
Дейност 5: Първоначално закупуване на материали. В рамките на дейността ще бъдат закупени следните материали и консумативи: ПВЦ фолио за печат (бял гланц, бял мат, прозрачно); Каст (автомобилно) фолио бял гланц; Глас Декор ПТА; ПВЦ плоскост 4 мм. Бяла; Плексиглас опал; Перфо фолио ролка; Мастило касета 440 мл. /за първоначално зареждане - черно, бяло, синьо, червено, жълто/. Кандидатът по проекта ще избере доставчик след пазарно проучване и ще докаже направения разход с първични платежни документи, съгласно чл. 9, ал. 1 и 2 от ПМС 69/11.03.2013 г. (в сила от 01.04.2013 г.) *Материалите и консумативите са описани по-подробно в т. 3.1 и 3.2 от бюджета на проекта.
Дейност 6: Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца. През 4-ти месец от изпълнението на проекта ще бъдат разкрити две работни места: Предвижда се наемане на двама служители: Интериорен дизайнер - изискванията към него са да е завършил „Промишлен Дизайн“ и да има опит в сферата на рекламните визуализации. Той е човекът, който пряко визуализира идеята и дава експертното си мнение за продукта. След уточняване на техническите спецификации пристъпва към отпечатване на рекламните графики. Служител в рекламна агенция, със следните функции - извършва направата или асемблира компонентите на крайният продукт, следи за технологично правилната изработка или монтажна дейност. Подборът на лицата ще бъде направен през 3-ти проектен месец, за да започнат работа от 4-ти проектен месец, като с тях ще бъдат сключени трудови договори. В бюджета на проекта са заложени разходи за заплати и осигуровки за самонаетото лице и персонала за периода от 4-ти до 6-ти проектни месеци. Предвижда се заетостта им да бъде запазена минимум 1 година след приключване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 852 BGN
Общ бюджет: 19 842 BGN
БФП: 19 842 BGN
Общо изплатени средства: 19 842 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 842 BGN
2015 0 BGN
19 842 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 866 BGN
2015 0 BGN
16 866 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 976 BGN
2015 0 BGN
2 976 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз