Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1145-C0001
Номер на проект: ESF-1203-07-13005
Наименование: Разкриване на консултантски офис за предоставяне на адмоинистративни, рекламно-информационни, финансови услуги и посредничество при сделки по придобиване на недвижими имоти
Бенефициент: ЕТ ПРИМАКОНСУЛТ - ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Разкриване на консултантски офис за предоставяне на административни, рекламно – информационни, финансови услуги и посредничество при сделки по придобиване и управление на недвижими имоти от безработно лице, притежаващо ясна идея за стартиране на собствен бизнес, ползвало услугата „Консултиране” по Компонент I на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”, регистрирало фирма и започнало дейност, след предоставяне на малък грант за подпомагане при стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Основната цел при подпомагането на стартиращия бизнес на безработното лице е да се повиши качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост чрез развитие на предприемачество и собствена стопанска дейност, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, засилване на социалното
Дейности: Дейност№ 1 Организация и управление на проекта. С тази дейност се отбелязва стартирането на проекта и правилното му осъществяване. Дейността има изключително важно значение за постигане на поставените цели и резултати. Ще бъде реализирана в следната последователност: - Структуриране на екип за управление, състоящ се от ръководител и счетоводител. Екипът по организация и управление на проекта ще бъде назначен със заповед на управителя на фирмата. Ще се сключат 2 бр. граждански договори. - Провеждане на първа работна среща на екип за управление на проекта – на нея ще бъдат разпределени основните оперативни задачи между членовете на екипа, определена ролята и мястото на всеки един от екипа и ясно формирани отговорности. Ще бъде изготвен актуализиран график за изпълнение на проектните дейности, направена оценка на ситуацията „от подаването на проектното предложение до подписването на договора за безвъзмездна помощ” - Регулярно ще се провеждат срещи за хода на проекта и ще се осъществява наблюдение, мониторинг и контрол при изпълнението на проектните дейности. Дейностите по проекта ще се изпълняват, като се спазват изискванията на Ръководството за изпълнение на проекта на ОПРЧР.
Дейност№2 Самонаемане на самоосигуряващото се лице – собственик на фирмата. Управителят на фирмата ще се самонаеме на работа в новостартиралото предприятие като самосигуряващо се лице, което ще полага труд по смисъла на КСО и ЗДДФЛ. Дейността му ще бъде свързана с управлението и организацията на дейността на фирмата, както и осъществяването на административна и консултантска дейност в сферата на финансите, рекламата, пазара на недвижимо имущество и др. Ще се занимава и с изготвянето на рекламно - информационни дейности и материали. Ще извършва посещения на място във фирмите на потенциалните клиенти за осъществяване на директен контакт, преценка на ситуацията с цел качественно и експертно обслужване. В началото докато бизнеса се развива и стабилизира самоосигуряващото се лице само ще изпълнява почти всички необходими дейности във фирмата, като ще наема при необходимост отделни експерти на хонорар за извършване на определен вид работа, услуга или изработка, като на по-късен етап ще се наеме и допълнителен технически персонал, като ще се търсят и възможности по други активни програми за заетост.
Дейност№ 3 Избор на външи изпълнители за обезпечаване на дейността на фирмата с нужните активи за стартиране на стопанска дейност, наемане на помещение и доставка на компютърна техника и оборудване. Екипът на проекта съвместно с управителят на новостартиралата фирма ще спазват разпоредбите на ПМС 69/11.03.2013 г. при избора на изпълнители за доставки и услуги. Ще се осъществят контакти с търговци на качествена техника, материали и консумативи. Предвидените дълготлайни и краткотрайни активи заложени в бюджета по проекта изцяло отговарят на технологичния процес за осъществяване на рекламната дейност, административната и консултантската дейност в областта на финансите и пазара на недвижимо имущество. Опита на предприемача в тази сфера е изградил необходимостта от работата с висококачествени материали и техника, за постигане на удовлетвореност на потенциалните клиенти. Прилагане принципа на екологична устойчивост при закупуване на материали и консумативи, оборудване и обзавеждане. За нуждите на локализиране на офиса, ще се наеме помещение, за предпочитане в идеален център, в близост до общински, областна и държавна администрация. Необходимата техника е професионална, с добри технически показатели, нисък разход на енергия, висока производителност и ниска себестойност на изделията. Компютърната техника е с лицензиран софтуер, отлични параметри и ще се използва от управителя на фирмата и наеманите експерти при работа в офиса и при посещенията на място при клиентите. Фотоапарата е за нуждите на заснемане на имоти и рекламно-информационната дейност. Климатичната система ще усигури подходящ микроклимат в съвременния офис. Кафе машината е необходима, за се предлагат напитки на потенциалните клиенти при посещенията им офиса, при осъществяване на сделки и когато е необходимо да се отдели време за изготвяне на документации.
Дейност№ 4 Осъществяване на стопанската дейност на фирмата. Офисът на фирмата ще се намира в централна градска част, в близост до държавни и общински институции. Ще се осъществят срещи с предприемачи, собственици на фирми, физически и юридически лица за привличане на потенциални клиенти. Ще се следи за пазарното търсене на определен вид рекламно-информационни услуги и за всички видове услуги свързани с продажба и управление на недвижими имоти, административни, финансови и др. Ще се предоставят експертни услуги и ще се осъществява индивидуален подход при обслужването на всеки един клиент.
Дейност№ 5 Осигуряване на публичност и визуализация. Във всички създадени документи по проекта ще бъдат спазвани изискванията за визуализация и публичност. На офиса на фирмата ще бъде монтирана информационна табела, на закупеното оборудване и машини по проекта ще бъдат поставени стикери. Ще се разпространят рекламни листовки, в които ще бъде отразен приноса на ЕС за настоящата проектна инициатива.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 949 BGN
Общ бюджет: 17 949 BGN
БФП: 17 949 BGN
Общо изплатени средства: 17 948 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 948 BGN
2015 0 BGN
17 948 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 256 BGN
2015 0 BGN
15 256 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 692 BGN
2015 0 BGN
2 692 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз